1. Lịch sử

Khoa Chiến lược - Học viện Quốc phòng được thành lập theo Quyết định số 146/QĐ-TM ngày 25/6/1976 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày truyền thống: 03/01/1977

2. Chức năng, nhiệm vụ

Xây dựng nội dung chương trình đào tạo và trực tiếp huấn luyện cho các đối tượng học viên, trang bị cho người học kiến thức lý luận chung về chiến lược, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Lịch sử quốc phòng, quân sự. Phối hợp với các cơ quan, khoa, đơn vị tiến hành xây dựng phương án, thực hành đạo diễn diễn tập chiến lược;

Nghiên cứu các đề tài khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu, viết báo khoa học. Tổ chức hội đồng khoa học đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cho các đối tượng.Tham gia tổng kết, nghiên cứu các công trình, đề tài, chuyên đề khoa học về Lịch sử quân sự;

Tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy, Ban Giám đốc những nội dung, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện đào tạo, nghiên cứu khoa học; tạo nguồn, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên;

Nghiên cứu, dự báo các tình huống chiến lược, hình thái chiến tranh, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về chủ trương, đường lối, chiến lược, sách lược, lý luận quân sự nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mặt công tác và phong trào thi đua.Xây dựng Chi bộ Khoa trong sạch vững mạnh, Khoa vững mạnh toàn diện hoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Cơ cấu tổ chức

Gồm: Chỉ huy khoa và 4 bộ môn (Lý luận chung về chiến lược, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự và Lịch sử quân sự).

4. Chỉ huy Khoa hiện nay

- Chủ nhiệm khoa: Thiếu tướng PGS, TS Ngô Trọng Cường

- Phó chủ nhiệm khoa: Đại tá, TS Phạm Đình Bách

5. Thành tích

Quá trình công tác Khoa Chiến lược đạt được nhiều thành tích xuất sắc, đặc biệt là trong công tác huấn luyện đào tạo và nghiên cứu khoa học, Khoa luôn là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của Học viện, nhiều năm liền được Học viện và Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua, tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng và nhiều bằng khen, giấy khen.

6. Chủ nhiệm Khoa qua các thời kỳ:

STT

Họ tên

Cấp bậc, học hàm, học vị

Năm công tác

1

Nguyễn Tiệp

Đại tá

1977 - 1978

2

Bùi Sinh

Thiếu tướng

1978 - 1980

3

Lê Hữu Đức

Trung tướng, PGS

1984 - 1987

4

Cao Phát

Thiếu tướng PGS

1990 - 1992

5

Lộ Khắc Tâm

Thiếu tướng, TS

1995 - 2002

6

Bùi Thanh Sơn

Thiếu tướng PGS,TS

2003 - 2009

7

Lê Ngọc San

Thiếu tướng  PGS, TS

2010 - 2015

8

Đặng Quang Minh

Thiếu tướng, TS

2015 - 2017

9

Vũ Văn Tài

Thiếu tướng, PGS, TS

2017 - 2020

10

Ngô Trọng Cường

Thiếu tướng, PGS, TS

2020 đến nay

7. Địa chỉ liên hệ:

Số 93 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.