(Thứ tư, 08/03/2023, 00:33)

Xây dựng Học viện vừa là trung tâm huấn luyện đào tạo vừa có khả năng kết nối với các học viện, viện nghiên cứu quốc phòng của các nước trên thế giới. Bên cạnh đó thì Học viện rất quan tâm đến xây dựng đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức tổ chức và cán bộ, xây dựng Học viện tiên tiến, chính qui, mẫu mực, xứng đáng với vị thế của học viện là học viện đứng đầu của Quân đội và của Quốc gia./.
Đang tải...
Đang tải...