TT

Họ và tên

Cấp bậc

Năm nhận

Ảnh

1

Hoàng Minh Thảo

Thượng tướng

1986

2

Đỗ Trình

Trung tướng

1986

 

3

Phạm Hồng Sơn

Trung tướng

1986

 

4

Hoàng Phương

 

1986

 

5

Nguyễn Ngọc Độ

Thiếu tướng

2002

 

6

Nguyễn Chính Trung

Đại tá

2002

 

7

Bùi Phan Kỳ

 

2002

 

8

Nguyễn Trường Cửu

 

2002

 

9

Nguyễn Ngọc Thanh

Trung tướng

2005

 

10

Trần Nam Xuân

 

2006

 

11

Vũ Thiết Cương

 

2011

 

12

Nguyễn Đình Chiến

 

2014

 

13

Trần Hữu Phúc

 

2014

 

14

Nguyễn Hồng Quân

 

2018