TT

Họ và tên

Cấp bậc

Chức vụ

Năm

NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

1

Hoµng Minh Th¶o

Thượng tướng

Giám đốc Học viện

1988

2

NguyÔn ChÝnh Trung

Đại tá

Chủ nhiệm khoa TT - LL

1999

NHÀ GIÁO ƯU TÚ

1

Phan Huy Tµi

Đại tá

Chủ nhiệm Khoa Pháo binh - TL

1990

2

Phïng C¨n

Thiếu tướng

Quyền Chủ nhiệm khoa Chiến thuật

1992

3

Phan V¨n HoÌ

Thiếu tướng

Chủ nhiệm khoa Chiến dịch

1992

4

§inh TÝch Qu©n

Thiếu tướng

Chủ nhiệm khoa Mác - Lênin

1992

5

NguyÔn §¨ng H¹

Đại tá

Quyền Chủ nhiệm khoa Hải quân

1994

6

Lư­u Sü HiÖp

Thiếu tướng

Phó Giám đốc Học viện

1994

7

Lª §×nh Méng

Thiếu tướng

Phó Chủ nhiệm khoa Chiến dịch

1994

8

Lª V¨n Nh·

Đại tá

Phó Chủ nhiệm khoa Không quân

1994

9

NguyÔn §×nh NhuËn

Đại tá

Giảng viên khoa Chiến lược

1994

10

NguyÔn Duy Th­ư¬ng

Thiếu tướng

Chủ nhiệm Khoa Chiến dịch

1996

11

§inh Quang TuÖ

Đại tá

Chủ nhiệm khoa Tăng Thiết giáp

1996

12

Lª Anh ChiÕn

Thiếu tướng

Phó Chính ủy Học viện

2000

13

NguyÔn V¨n Minh

Đại tá

Chủ nhiệm khoa Pháo binh - TL

2000

14

NguyÔn Xu©n T×nh

Đại tá

Giảng viên  khoa CTĐ, CTCT

2000

15

Hoµng Quèc Dòng

Đại tá

Chủ nhiệm khoa Quân chủng

2002

16

TrÇn Xu©n KiÓm

Đại tá

Chủ nhiệm khoa Mác -Lênin

2002

17

NguyÔn V¨n QuyÕt

Thiếu tướng

Chủ nhiệm khoa CTĐ, CTCT

2004

18

Bïi Thanh S¬n

Thiếu tướng

Chủ nhiệm khoa Chiến lược

2010

19

Dư­¬ng §×nh Qu¶ng

Đại tá

Hệ Trưởng Hệ CD - CL

2010

20

TrÇn H÷u Cóc

Đại tá

Chủ nhiệm khoa Chiến dịch

2010

21

Phạm Quang Xuân

Thiếu tướng

Phó Giám đốc HV

2014

22

Nguyễn Cộng Hòa

Đại tá

Chủ nhiệm khoa Trinh sát

2014

23

Đỗ Văn Đơ

Đại tá

Viện Trưởng VKH

2014

24

Nguyễn Văn Thái

Đại tá

Chủ nhiệm Khoa HC-KT

 

25

Lê Hữu Lâm

Đại tá

Phó Chủ nhiệm Khoa NT Chiến dịch

 

26

Hoàng Hưng Đễ

Đại tá

Phó Chủ nhiệm Khoa Chỉ huy Bộ đội

 

27

Nguyễn Xuân Bình

Đại tá

Chủ nhiệm Bộ môn, Khoa Mác - Lênin

 

28

Nguyễn Văn Thắng

Đại tá

Chủ nhiệm Khoa Quân sự địa phương

 

29

Đỗ Huy Du

Đại tá

Chủ nhiệm Khoa Binh chủng