TT

Họ và tên

Cấp bậc

Năm nhận

Ảnh

21

Ngô Huy Phát

Thiếu tướng

1992

22

Cao Phát

Thiếu tướng

1992

23

Phan Chí Thiết

Thiếu tướng

1992

24

Vũ Hắc Thông

Thiếu tướng

1992

25

Nguyến Duy Thương

Thiếu tướng

1992

26

Đinh  Quang Tuệ

Đại tá

1992

27

Phan Huy Tài

Đại tá

1992

28

Nguyễn Anh Bắc

Đại tá

1992

 

29

Nguyễn Đăng Hạ

Đại tá

1992

30

Hoàng Lữ Quang

Đại tá

1992

31

Phan Văn Hòe

 

1992

32

Nguyễn Ngọc Độ

 

1992

33

Nguyễn Hải Bằng

Trung tướng

1996