1. Lịch sử hình thành

Trước yêu cầu đổi mới công tác huấn luyện - đào tạo của Quân đội nói chung, của Học viện nói riêng. Ngày 27 tháng 10 năm 2009 Bộ Tổng Tham mưu ban hành Quyết định số: 1737/QĐ-TM về việc thành lập Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD-ĐT. Theo quyết định Phòng là đơn vị trực thuộc Ban Giám đốc trên cơ sở bổ sung nhiệm vụ và tổ chức lại Phòng Thanh tra đào tạo thuộc Cục Huấn luyện - Đào tạo. Phòng có chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc về công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD-ĐT; phối hợp với Cục Huấn luyện - đào tạo, Phòng Sau đại học xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh, tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần, môn học và thi tốt nghiệp; Chủ trì xây dựng và trình Giám đốc Học viện ban hành các văn bản triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy về công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD-ĐT của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tự đánh giá chất lượng trường theo bộ tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ khi mới thành lập Phòng luôn coi trọng công tác tổ chức, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo đánh giá tổng kết từng năm học (từ năm 2009 - 2021) của Học viện cho thấy: Công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD-ĐT đã được thực hiện tốt, giúp cho các hoạt động giảng dạy, học tập chất lượng ngày càng được nâng lên. Nghiên cứu, soạn thảo, ban hành các văn bản quy định về công tác Khảo thí theo đúng quy định, hướng dẫn của Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu. Đề xuất tổ chức các hình thức thi phù hợp với yêu cầu khối kiến thức nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Năm 2018 có 02 chỉ huy Phòng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ quân sự, năm 2019 nghiên cứu thành công 01 đề tài khoa học cấp Học viện.

Công tác tự đánh giá trường và kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo đã lập kế hoạch, tham mưu Thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện, phối hợp với các cơ quan chức năng cấp trên đã tiến hành công bố 02 bản tự đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá trường và kiểm định chất lượng giáo dục (tháng 12 năm 2016 và tháng 6 năm 2019) bảo đảm đúng kế hoạch, chất lượng tốt, được cơ quan cấp trên đánh giá cao.

Ngoài thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong những năm qua Phòng còn hoàn thành tốt các nhiệm vụ khác được Thủ trưởng, Ban Giám đốc giao cho như: tuyển chọn cán bộ, giảng viên các cơ quan, đơn vị về công tác tại Học viện; tham gia công tác tuyển sinh Sau đại học, Nghiên cứu sinh các khóa bảo đảm chất lượng tốt, được trên đánh giá cao.

Công tác đảng công tác chính trị: 100% cán bộ, nhân viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của tổ chức Đảng các cấp, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của tổ chức Đảng các cấp, nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách; thực hiện nền nếp sinh hoạt đảng. Kết hợp chặt chẽ xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh với xây dựng Phòng vững mạnh toàn diện. Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên luôn được coi trọng; 100% đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt Quy định 213-QĐ/TW và những điều đảng viên không được làm. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05/CT-BCT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết quả phân loại, bình xét tổ chức đảng hàng năm chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có từ 25-35% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát 100% đảng viên theo quy định, nguyên tắc, nâng cao sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên. Tổ chức thăm hỏi gia đình cán bộ, nhân viên ngày lễ, Tết, hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân ngày 27/7, tháng vì người nghèo của Học viện. Tổ chức tốt các phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi trong cơ quan, xây dựng môi trường văn hóa, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm. Làm tốt công tác dân vận trong phong trào dân vận khéo. Tạo không khí dân chủ bảo đảm công bằng trong đơn vị.

Công tác xây dựng nếp sống chính quy và rèn luyện kỷ luật đã lãnh đạo Phòng thực hiện đầy đủ các nội dung huấn luyện quân sự, rèn luyện kỷ luật. Qua kiểm tra hằng năm kết quả huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị đơn vị đạt từ khá trở lên (tỷ lệ giỏi từ 20-25%). Thường xuyên duy trì nền nếp chế độ theo phát luật của Nhà nước, điều lệnh của Quân đội và quy định của Học viện.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Theo Quyết định số: 1737/QĐ-TM ngày 27/10/2009 của Tổng Tham mưu trưởng quy định chức năng của phòng là làm tham mưu giúp Đảng ủy, Ban Giám đốc về công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD-ĐT. Nhiệm vụ của phòng gồm:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi kết thúc học phần, môn học và thi tốt nghiệp cho các loại hình đào tạo;

- Phối hợp với Cục Huấn luyện - Đào tạo, Phòng Sau Đại học xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh, tổ chức thi, chấm thi kết thúc học phần, môn học và thi tốt nghiệp;

- Chủ trì xây dựng và trình giám đốc ban hành các văn bản triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, văn bản pháp quy về công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD-ĐT của BQP và hướng dẫn cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tự đánh giá chất lượng trường theo bộ tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Quốc phòng; định kỳ xin ý kiến cán bộ, giảng viên, học viên và các cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ do Học viện đào tạo về chất lượng đào tạo, giảng dạy và các yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo;

- Tổ chức kiểm tra chế độ, quy định về giáo dục - đào tạo;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho các tổ chức và cá nhân làm công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục - đào tạo.

3. Lãnh đạo, chỉ huy đơn vị:

- Theo Quyết định số: 1737/QĐ-TM ngày 27/10/2009 của Bộ Tổng Tham mưu,  Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD-ĐT biên chế 05 đ/c, hiện có 05 (trong đó 04 sĩ quan, 01 Quân nhân chuyên nghiệp). 01 Trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng, 02 trợ lý, 01 nhân viên (hiện nay đồng chí Tín nghỉ chờ hưu).

- Về tổ chức Đảng: là Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Học viện; Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu Bí thư và Phó Bí thư, tổng số: 04 đảng viên (hiện có Bí thư, Phó Bí thư, 02 đảng viên).

- Chỉ huy phòng: Phó Trưởng phòng: Đại tá Vũ Trung Kiên.

4. Thành tích đạt được:

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, Phòng đã 02 lần đạt đơn vị quyết thắng, 06 lần đơn vị tiên tiến, 02 lần đơn vị vững mạnh toàn diện, 06 lần chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; nhiều cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ tiên tiến và nhiều Bằng khen, Giấy khen.

5. Liên hệ:

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD-ĐT, Học viện Quốc phòng: Số 93 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội./.