Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2022, Đảng ủy Học viện Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 791/NQ-QUTW ngày 30/12/2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại biểu Cục Tuyên huấn /Tổng cục Chính trị; Cục Khoa học Quân sự/Bộ Quốc phòng; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, chi bộ cơ sở trong Học viện.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Trung tướng Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 791/NQ-QUTW của Đảng ủy Học viện. Báo cáo đánh giá: Công tác khoa học, công nghệ, môi trường là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của Học viện; là một trong ba khâu đột phá được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện khóa X, khóa XI. Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Nghị quyết 791/NQ-QUTW, sát tình hình thực tiễn, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tích cực, chủ động, sáng tạo, triển khai và hoàn thành tốt công tác khoa học, công nghệ và môi trường; các sản phẩm khoa học đã kịp thời cung cấp những luận cứ khoa học, tham mưu kịp thời với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định đường lối, chính sách quốc phòng, quân sự, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cán bộ cấp chiến dịch, chiến lược, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Lê Xuân Thành – Phó Giám đốc Học viện  trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 791/NQ-QUTW của Đảng ủy Học viện  

Trong nhng năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khoa học, công nghệ và môi trường của Học viện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Đảng ủy Học viện Quốc phòng xác định cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học, công nghệ và môi trường. Tập trung giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên toàn Học viện về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng và phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ, sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, mọi lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và môi trường của Học viện; kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với huấn luyện - đào tạo và các mặt công tác khác trong xu thế hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ và sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tham gia nhiều ý kiến làm rõ thêm kết quả thực hiện Nghị quyết 791/NQ-QUTW trong 10 năm qua, những điểm còn tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác khoa học, công nghệ và môi trường ở Học viện trong thời gian tới.

Thượng tướng Lương Đình Hồng – Chính ủy Học viện phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Chính ủy Học viện nêu rõ: Công tác khoa học, công nghệ và môi trường là một nhiệm vụ, một mặt công tác rất quan trọng của Học viện. Do đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm, thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, thực hiện có chất lượng công tác khoa học, công nghệ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Thượng tướng Trần Việt Khoa - Giám đốc Học viện tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân  

Tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện đã tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 791/NQ-QUTW của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo./.