Qua từng thời kỳ của sự nghiệp cách mạng, từng giai đoạn lịch sử và nhiệm vụ của quân đội ta, các nhà trường trong toàn quân đã tích cực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ các nhà giáo, các nhà quản lý giáo dục ở các nhà trường trong các thời kỳ, luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chức trách được giao, thực sự là lực lượng then chốt đáp ứng một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của quân đội là huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo học viên được quan tâm chăm lo thường xuyên, cùng với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển lý luận khoa học quân sự, nghệ thuật quân sự Việt Nam, làm cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề đặt ra từ thực tiễn chiến đấu, huấn luyện, xây dựng LLVT nhân dân.

Ngày nay, trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), các nhà trường quân đội đã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, tiếp cận các phương pháp GD-ĐT tiên tiến, khoa học, hiện đại, không ngừng đổi mới quy trình, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo; mở rộng liên kết, hợp tác đào tạo với những cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng trong nước, quốc tế; tích cực nghiên cứu, biên soạn tài liệu, giáo trình, bổ sung những vấn đề mới của khoa học quân sự hiện đại và thực tiễn tại các đơn vị vào giảng dạy, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên. Hệ thống nhà trường quân đội được kiện toàn cả về chức năng, nhiệm vụ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị GD-ĐT được cải thiện rõ rệt và từng bước hiện đại hóa; năng lực đào tạo của các trường quân đội ngày càng được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Trong những năm tới, bên cạnh thuận lợi là cơ bản, đất nước ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội về mọi mặt. Quân đội nhân dân tiếp tục xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh; thực hiện điều chỉnh tổ chức, lực lượng theo hướng cơ động, bảo đảm số lượng hợp lý, có sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời bình và sẵn sàng mở rộng lực lượng khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó cuộc CMCN 4.0 đang tác động sâu rộng đến sự phát triển khoa học công nghệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam và yêu cầu nhiệm vụ của quân đội. Tình hình trên đã đặt ra yêu cầu rất cao về phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác GD-ĐT và xây dựng, phát triển các nhà trường trong quân đội. Do đó, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, các học viện, nhà trường quân đội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, phát triển theo định hướng “Xây dựng hệ thống nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Trước hết chúng ta cần phải hiểu thế nào là một nhà trường thông minh nói chung. Trường học thông minh là trường học mà ở đó các nguồn lực trên nền tảng ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo công dân toàn cầu được vận dụng linh hoạt, hiệu quả. Đối với một nhà trường thông minh trong quân đội thì nội hàm cơ bản của nó không có gì khác biệt so với định nghĩa của một nhà trường thông minh nói chung, điều khác biệt duy nhất nằm ở tính đặc thù của môi trường giáo dục đào tạo.

 Những lợi ích mà một nhà trường thông minh mang lại đó là:

Chất lượng học tập của người học được nâng cao

Trường học thông minh hoạt động trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong việc quản lý điều hành, tổ chức các hoạt động huấn luyện – đào tạo, đồng thời xây dựng môi trường học tương tác trên không gian mạng của nhà trường, lấy người học làm trung tâm. Lớp học thông minh gồm bảng tương tác thông minh, các thiết bị đào tạo thông minh, các hoạt động dạy học thực hiện linh hoạt, có khả năng di động và thông minh làm mở rộng ranh giới học tập do không giới hạn số lượng học viên, thời gian và không gian. Giáo dục thông minh cho phép học ở mọi nơi và mọi lúc, qua đó giúp cho sinh viên và giảng viên được tự do lựa chọn chủ đề và phát triển năng lực tự lực, tư duy sáng tạo cho sinh viên.

Nhà trường 4.0 cung cấp cho học viên những kỹ năng cốt lõi của thế kỷ XXI, đó là:

- Công nghệ và phương tiện truyền thông

- Kỹ năng học tập và sáng tạo

- Sáng tạo và đổi mới

- Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề

- Giao tiếp và hợp tác

- Kỹ năng sống và nghề nghiệp

Quản lý nhà trường tinh gọn và hiệu quả

Các hệ thống thông tin quản lý những lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ của nhà trường được số hóa, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các đầu mối; tăng cường sự tham gia của người học nhằm nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý của nhà trường. Mặt khác, hệ thống có thể ứng dụng nền tảng học trực tuyến, học trên thiết bị di động ở bất cứ nơi đâu; đồng thời việc áp dụng mô hình quản lý người học cũng theo phương thức hiện đại. Các cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) được kết nối để đánh giá kết quả đầu ra.

Môi trường học tập hiệu quả

Với hệ thống giám sát, cảnh báo trực tuyến về môi trường được xây dựng và các ứng dụng công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề được người học quan tâm. Môi trường học tập tương tác với nội dung học tập từ khắp nơi trên thế giới với mục đích là làm cho quá trình học tập hiệu quả hơn trong môi trường ứng dụng công nghệ 4.0. Với công nghệ thực tế ảo (Virtual Reality - VR) giúp học viên cảm nhận không gian mô phỏng một cách chân thực nhờ các trang thiết bị ứng dụng công nghệ cao.  Giáo viên ứng dụng phần mềm mô phỏng, phần mềm thực hành, thực nghiệm ảo trong dạy học; sinh viên kiểm tra, làm bài thi trực tiếp trên máy tính...

Giúp cho công tác hành chính, văn phòng, thư viện, khảo thí, hậu cần kỹ thuật trở nên  nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả, chính xác.

Đảm bảo nhiệm hành chính, văn phòng, thư viện, hậu cần kỹ thuật trở nên  nhanh chóng, thuận tiện. Theo đó, các dữ liệu, công văn, tài liệu, giáo trình được số hóa, sắp xếp một cách khoa học, quản lý thông minh; Lớp học thông minh, phòng học trực tuyến; phần mềm dạy học, ôn tập, đánh giá, thi trực tuyến; các phần mềm tự học cho giáo viên và học sinh; trung tâm học liệu thông minh, thư viện điện tử; đề thi/kiểm tra đánh giá chất lương được số hóa đảm bảo an toàn và bảo mật cao.

Từ những lợi ích và hiệu quả trong huấn luyện - đào tạo mà nhà trường thông minh 4.0  mang lại, để góp phần nâng cao chất lương huấn luyện - đào tạo trong các nhà trường quân đội, hướng tới xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, bài viết đề xuất các giải pháp xây dựng nhà trường 4.0 trong bối cảnh quốc gia chuyển đổi số như sau

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn quân đối với việc đổi mới huấn luyện – đào tạo, xây dựng nhà trường quân đội thông minh, hướng tới xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt việc học tập, quán triệt, tạo sự thống nhất của toàn quân về nhận thức, hành động trong thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác GD-ĐT trong quân đội. Trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Chiến lược Quân sự Việt Nam; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Kết luận số 16-KL/TW ngày 7-7-2017 của Bộ Chính trị khóa XII về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021 và những năm tiếp theo; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; Chiến lược phát triển GD-ĐT trong quân đội giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2523/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đề án về công tác nhà trường, về nhiệm vụ GD-ĐT đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt, triển khai thực hiện. Cần chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 4-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0; Quyết định số 737/QĐ-BQP ngày 13-3-2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg; Quyết định và Kế hoạch hành động của hệ thống nhà trường quân đội trước tác động của cuộc CMCN 4.0 giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo.

Các nhà trường quân đội cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc đổi mới GD&ĐT, xây dựng nhà trường thông minh, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên, học viên về sự cần thiết và mục tiêu, yêu cầu, nội dung của nhiệm vụ quan trọng này. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; giữ vững định hướng chính trị, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu cuộc CMCN 4.0. Các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường toàn quân cần thống nhất nhận thức, quyết tâm, hành động, bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.

Hai là, tập trung hoàn thiện quy hoạch, xây dựng các học viện, nhà trường quân đội theo mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Sắp xếp, quy hoạch hệ thống nhà trường tinh gọn, chính quy, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nhà giáo quân đội trong tình hình mới là việc làm cấp thiết theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các học viện, nhà trường quân đội cần tập trung đầu tư nghiên cứu, tham khảo, học hỏi kinh nghiệm mô hình tổ chức nhà trường thông minh của quân đội các nước tiên tiến trên thế giới; kế thừa truyền thống, kinh nghiệm tổ chức, quản lý nhà trường trước đây và thực tiễn hiện nay để vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào công tác quy hoạch, xây dựng hệ thống nhà trường quân đội theo hướng chính quy, tiên tiến, mẫu mực, tinh gọn, giảm đầu mối; tích cực đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, vũ khí, khí tài, trang thiết bị đào tạo.

Việc tiếp cận và ứng dụng thành tựu của cuộc CMCN 4.0 là một nhiệm vụ quan trọng của công tác đổi mới GD-ĐT trong quân đội. Các học viện, nhà trường được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ đi tiên phong trong lĩnh vực này, cần nhận thức đầy đủ vinh dự, trách nhiệm, tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, với lộ trình, cách làm phù hợp, hiệu quả; chú trọng triển khai thực hiện tốt việc thí điểm đào tạo các nội dung trọng tâm đã được xác định trong kế hoạch hành động của hệ thống nhà trường quân đội trước tác động của cuộc CMCN 4.0 giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo. Trên cơ sở đó, kịp thời rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện ở các nhà trường tiếp theo, rút ngắn thời gian tiếp cận, ứng dụng hiệu quả thành tựu cuộc CMCN 4.0 vào sự nghiệp GD-ĐT trong quân đội.

Ba là, tích cực đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp cận, ứng dụng hiệu quả thành tựu cuộc CMCN 4.0.

Mục tiêu xây dựng, phát triển “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” là nâng cao chất lượng GD-ĐT và nghiên cứu khoa học, bảo đảm chất lượng học viên sau khi ra trường đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khai thác, làm chủ vũ khí, khí tài trang bị ngày càng hiện đại của quân đội và có đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Các học viện, nhà trường quân đội cần tiếp tục hoàn thiện mục tiêu đào tạo của từng loại hình, đối tượng đào tạo cụ thể; tập trung đổi mới mạnh mẽ quy trình, chương trình, nội dung đào tạo, bảo đảm tính logic, khoa học, vừa đi trước, vừa có tính kế thừa nền khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam và nghệ thuật quân sự trên thế giới, phù hợp với tổ chức biên chế của quân đội. Chú trọng nghiên cứu, xây dựng một số chương trình đào tạo các chuyên ngành đặc thù, lĩnh vực mũi nhọn, chất lượng cao để làm chủ vũ khí trang bị, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại. Công tác quản lý nhà trường cần có sự đột phá về tổ chức, phương pháp từ cơ quan tham mưu chiến lược là Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu đến các học viện, nhà trường và từng phòng, khoa chuyên môn. Chủ động đi trước, nắm bắt xu thế thời đại, nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy điều hành theo hướng tự động hóa, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lý, chỉ huy bộ đội và công tác GD-ĐT.

Bốn là, tiếp tục coi trọng xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong các nhà trường quân đội

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là nhân tố quan trọng, có vai trò quyết định chất lượng GD&ĐT và kết quả thực hiện nhiệm vụ của toàn quân. Vì vậy, các học viện, nhà trường quân đội cần quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng, có cơ cấu, độ tuổi, chuyên ngành hợp lý, đồng thời chuẩn hóa theo tiêu chuẩn của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ và phát huy khả năng của đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nhà giáo giỏi trên các lĩnh vực; chú trọng bồi dưỡng rèn luyện phương pháp, tác phong công tác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực tư duy sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học, trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và hội nhập quốc tế. Mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục phải nỗ lực cố gắng vươn lên, tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, đạt chuẩn quốc tế về ngoại ngữ, tin học; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt việc đào tạo, tự đào tạo và coi đây là nhu cầu, biện pháp tốt nhất để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phương pháp tác phong làm việc khoa học trong môi trường sư phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng và kết nối chặt chẽ giữa các bộ phận, bảo đảm tính khoa học, hợp lý, hiệu quả.

Năm là, tận dụng các nguồn lực, tăng cường đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển nhà trường quân đội trong tình hình mới.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học là yếu tố quan trọng, cần thiết để nâng cao chất lượng GD-ĐT, nghiên cứu khoa học của quân đội. Trong những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hạ tầng, từng bước hiện đại hóa trang, thiết bị dạy học, quản lý đào tạo trong các học viện, nhà trường quân đội, như: Hệ thống quản lý điều hành, phần mềm quản lý giáo dục, các trung tâm mô phỏng huấn luyện, đào tạo, hệ thống giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, dữ liệu thông tin, tài liệu... Đây là những cơ sở nền tảng ban đầu để các học viện, nhà trường quân đội tiếp cận, ứng dụng triển khai xây dựng mô hình nhà trường thông minh.

Để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ GD&ĐT trong tình hình mới, Quân đội nhân dân tiếp tục ưu tiên đầu tư, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng và đổi mới trang, thiết bị phục vụ dạy học, nhằm tạo sự đột phá về vấn đề này; thực hiện đồng bộ, hiệu quả đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Các nhà trường quân đội cần chủ động khảo sát kỹ, đánh giá đúng thực trạng, xây dựng phương án, dự án, kế hoạch đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc đầu tư phải thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tính kế thừa, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở kế hoạch tổng thể của từng trường và các nhà trường toàn quân, phù hợp với khả năng kinh phí bảo đảm, tiếp cận công nghệ mới, chống đầu tư dàn trải kém hiệu quả, thất thoát, tiêu cực.

Sáu là, tập trung xây dựng nền tảng số trong các nhà trường quân đội, theo mô hình “Nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”.

Để chuyển đổi số, xây dựng hệ thống nhà trường thông minh cần phải tạo ra hệ thống dữ liệu số, nền tảng số vững chắc, hoạt động hiệu quả, an toàn. Do vậy, cần hướng vào những nội dung biện pháp cụ thể sau:

Trước hết, sắp xếp hệ thống, tổ chức biên chế đội ngũ các nhà giáo, các nhà quản lý giáo dục trong các nhà trường quân đội theo biểu biên chế mới, bảo đảm tinh gọn, chính quy gắn với phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận và có hệ thống các quy chế, quy định thống nhất làm cơ sở số hóa định danh cá nhân, mã hóa dữ liệu, thông tin quản lý.

Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng số, triển khai Đề án “Đầu tư trang thiết bị công nghệ, xây dựng mô hình hệ thống nhà trường thông minh, tiếp cận công nghệ 4.0”. Tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, mạng internet tốc độ cao; hệ thống mô phỏng huấn luyện; các phòng học trực tuyến, trung tâm điều hành huấn luyện thông minh, kết nối liên thông trong toàn quân; cùng với hệ thống kiểm soát, an ninh chặt chẽ bảo đảm thuận tiện cho công tác quản lý.

Đẩy mạnh số hóa dữ liệu đào tạo và nghiên cứu khoa học như: giáo trình, tài liệu, sách chuyên khảo, tham khảo, luận án, luận văn, đề tài nghiên cứu khoa học, ngân hàng câu hỏi đề thi. Số hóa hệ thống thông tin và quyết định quản lý ở các cấp với độ bảo mật cao, thuận lợi cho tra cứu. Xây dựng các phần mềm dạy học, tra cứu dữ liệu tốc độ cao, an toàn, liên thông trong nội bộ và toàn quân, phần mềm quản lý đào tạo, quản lý hành chính, quản lý nhân sự.

Bảy là, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục, đào tạo, xây dựng hệ thống nhà trường thông minh.

Tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên có số lượng đủ theo biên chế mới, với chất lượng ngày càng cao, nhất là trình độ ngoại ngữ, sử dụng công nghệ thông tin; bố trí đúng với chức trách, nhiệm vụ và vị trí việc làm.

Chú trọng bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhằm nâng cao năng lực trình độ, năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ để tiếp cận, sử dụng các công nghệ mới và hoạt động trong môi trường nhà trường thông minh.

Khuyến khích đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý đào tạo; tăng cường hợp tác về nhân lực và thu hút các nhân tài bên ngoài vào phục vụ cho quá trình chuyển đổi số, xây dựng hệ thống nhà trường thông minh.

Tám là, tăng cường hợp táctrongnghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ tạo động lực chuyển đổi số lĩnh vực đào tạo nhanh, bền vững.

Tăng cường hợp tác hơn nữa với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Bộ tư lệnh 86, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trong đầu tư, chuyển giao và bảo dưỡng, kiểm soát, khai thác công nghệ số phục vụ cho quá trình dạy học, nghiên cứu khoa học và quản lý trong toàn hệ thống các nhà trường.

Phát huy vai trò của các cơ quan chức năng, các cơ quan chức năng là. Nâng cao hiệu quả đầu tư công cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. Thực hiện cơ chế đặt hàng với các trung tâm, doanh nghiệp có tiềm năng về công nghệ và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và xây dựng hệ thống nhà trường Quân đội thông minh.

Tóm lại, xây dựng hệ thống nhà trường thông minh trong quân đội, hướng tới xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh là xu hướng tất yếu. Đó là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện phương thức hoạt động dựa trên nền tảng kỹ thuật, công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo của quân đội thích ứng Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào bối cảnh hiện nay. Để quá trình xây dựng hệ thống các nhà trường thông minh thành công, các cấp, các cơ quan chức năng, các nhà trường trong toàn quân phải thực hiện những giải pháp đồng bộ; trước hết là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các nhà trường trong toàn quân, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên và nhân viên, kiến tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ, vận hành thông suốt, an toàn, đồng thời, tập trung nguồn lực cả trong và ngoài quân đội để thực hiện tốt quá trình chuyển đổi, góp phần thực hiện thắng lợi mô hình nhà trường thông minh tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội ta tinh, gọn, mạnh, đủ sức hoàn thành hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, Nghị quyết số: 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (2018), Quyết định số: 889/QĐ-BQP, ngày 22-3-2018 phê duyệt Kế hoạch hành động của hệ thống nhà trường quân đội trước tác động của

cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 giai đoạn 2018 - 2020 và những năm tiếp theo.

3. Ngô Xuân Lịch (2020), Phát triển giáo dục, đào tạo trong Quân đội trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư,https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi, ngày 03/5/2021.

4. Tô Hồng Nam (2020), Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Thực trạng và giải pháp, Tạp chí TT&TT số 2, tháng 4/2020.

5. Thủ tướng Chính phủ (2017),Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo giai đoạn 2016 -2020, định hướng đến 2025".

6. Thủ tướng Chính phủ (2020), Quyết định số: 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 06 năm 2020 về Phê quyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

7. Ngô Minh Tiến (2020), Xây dựng Nhà trường Quân đội theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư,http://tapchiqptd.vn/ngày 09/09/2019.

Đại tá, ThS Đinh Thanh Hoàng

    Giảng viên Ngoại ngữ/Khoa Trinh Sát