Sáng 28-11, Đảng ủy Học viện Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện và Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Học viện; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chi bộ cơ sở; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 100% các đồng chí giảng viên của 10 khoa giáo viên.

Dự hội nghị còn có các đại biểu đại diện cơ quan Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và Văn phòng QUTW.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Báo cáo tổng kết của Đảng ủy Học viện thể hiện toàn diện trên tất cả các mặt, các nội dung trong Nghị quyết đã xác định, kết quả nổi bật đó là:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Đảng uỷ Học viện đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức các lớp nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết cho các đối tượng đảm bảo nghiêm túc, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

- Vận dụng sáng tạo Nghị quyết vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện; nhất là cụ thể hóa Nghị quyết vào công tác huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học, xâ  y dựng Đảng bộ và xây dựng Học viện đạt được nhiều kết quả nổi bật.

  

Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày báo cáo tổng kết

2. Kết quả thực hiện Nghị quyết

2.1. Đã tập trung xây dựng Đảng bộ TSVM tiêu biểu, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo vững vàng về chính trị, có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

- Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là sinh hoạt lãnh đạo, sinh hoạt tự phê bình và phê bình, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Công tác cán bộ được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình, bảo đảm khách quan, dân chủ, tạo được động lực phấn đấu và sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Học viện.

- Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. trong những năm qua không có cấp ủy, tổ chức đảng vi phạm nguyên tắc, không có đơn thư tố cáo, Đảng bộ Họ  c viện luôn có sự ổn định cao.

  

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện phát biểu tại Hội nghị  

2.2. Đã lãnh đạo quán triệt sâu sắc mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới vào huấn luyện - đào tạo.

Chủ động đề xuất với Bộ Quốc phòng xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hợp nhất 3 đối tượng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, xây dựng đề cương môn học đáp ứng chuẩn đầu ra theo đúng kế hoạch, chất lượng tốt; bổ sung, hoàn thiện 157 chương trình huấn luyện - đào tạo, trọng tâm là đào tạo cán bộ chiến dịch, chiến lược, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, đào tạo sau đại học.

Trong 10 năm, Học viện đã đào tạo được tổng 72 khóa học với gần 4.000 học viên, trong đó có 05 khóa Cao cấp Chỉ huy tham mưu Chiến dịch - Chiến lược, 10 khóa TMTC CD-CL, 15 khóa Cao cấp ngắn hạn QSĐP và 42 khóa Bồi dưỡng kiến thức QPAN.

2.3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển nghệ thuật quân sự bám sát và quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Học viện đã nghiên cứu, biên soạn, nghiệm thu: 03 đề tài cấp Quốc gia, 17 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, Tỉnh, Thành phố....., 64 chuyên đề và 359 tài liệu các cấp, bảo đảm chất lượng tốt, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo tại Học viện và toàn quân.

Ngoài ra, báo cáo cũng thể hiện rõ kết quả trên các mặt công tác như: Kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; xây dựng, phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; lãnh đạo gắn xây dựng Học viện với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, góp phần tạo sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác đối ngoại quốc phòng đáp ứng yêu cầu mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Đảng ủy Học viện cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời, Đảng ủy xác định 5 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới:

1. Lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

2. Tiếp tục quán triệt, vận dụng mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới vào huấn luyện - đào tạo.

3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển nghệ thuật quân sự bám sát và quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI.

4. Lãnh đạo xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực góp phần xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

5. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Học viện, chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin- Lê Quy; Ảnh- Việt Hòa