Chiều 07/02, Học viện Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Khoa học quân sự năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác Khoa học quân sự năm 2023, đánh giá công tác ngành Khoa học quân sự, hoạt động của Hội đồng Khoa học các cấp trong Học viện năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 2023. Trung tướng, TS Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Trung tướng, TS Lê Xuân Thành, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2022, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tích cực chỉ đạo triển khai, thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã xác định; thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” và công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; chủ động định hướng nghiên cứu, xác định nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện. Quản lý, thẩm định, đánh giá, nghiệm thu đề tài, tài liệu các cấp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời xử lý đối với các vấn đề phát sinh.

Hội đồng khoa học các cấp luôn được kiện toàn đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, hoạt động có nền nếp, thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ khoa học. Các thành viên Hội đồng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đề xuất các nhiệm vụ khoa học phục vụ quân sự, quốc phòng, huấn luyện – đào tạo và sẵn sàng chiến đấu. Công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra định kỳ các đề tài, tài liệu được tăng cường; đã có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, khoa, hệ, các đơn vị trong và ngoài Học viện trong việc giám sát các hoạt động của Ban đề tài, chủ nhiệm đề tài, chủ biên tài liệu, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Năm 2023, Học viện đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh hoạt động khoa học quân sự trong Học viện, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện và toàn quân.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu là thành viên Hội đồng Khoa học của Học viện và các khoa, đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, khoa, hệ đã thảo luận, bàn các giải pháp để đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trung tướng, TS Lê Xuân Thành yêu cầu Viện Khoa học NTQS tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Hội đồng Khoa học Học viện các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023 hiệu quả, đặc biệt là tham mưu kế hoạch kiểm tra các đề tài, tài liệu đang triển khai thực hiện, đề xuất các giải pháp ứng dụng, nhân rộng kết quả của các đề tài. Tăng cường hướng dẫn để các cơ quan, khoa, hệ phát huy hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Học viện trong năm 2023.

Tin: Huy Huyến, Ảnh: Minh Đức