Tóm tắt: Ngay từ khi ra đời năm 1930, Đảng ta đã khẳng định, nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991), Đảng đã bổ sung tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền tảng đó. “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng, không tách rời với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Từ khóa: Nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phản bác quan điểm sai trái, Đại hội XIII.

Lịch sử Việt Nam trong những năm 30 của thế kỷ XX đến nay đã đánh dấu nhiều mốc son chói lọi, gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là các sự kiện dân tộc ta đứng lên làm cách mạng giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân, phong kiến lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); vừa kháng chiến vừa kiến quốc, thống nhất đất nước và nay đang thực hiện công cuộc xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Sứ mệnh và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đươc khẳng định ngay từ khi mới thành lập, được chỉ rõ trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, đó là: Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản;... Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến;... Làm cho nước Việt Nam được độc lập;... Giải phóng công nhân và nông dân thoát khỏi ách tư bản; Mở mang công nghiệp và nông nghiệp;... Đem lại mọi quyền lợi tự do cho nhân dân. Nhờ đó, “Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại: thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội”(1).   

Những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... trong hơn 35 năm đổi mới càng khẳng định vị thế, vai trò và tầm vóc to lớn về vai trò lãnh đạo của Đảng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo đó, chính trị ổn định; kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được tăng cường; lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng được củng cố; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Tuy nhiên, cho đến nay trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đời sống của Nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn. Đặc biệt là các nguy cơ mà Đảng ta đã từng cảnh báo không những không giảm mà còn có mặt trầm trọng hơn, có mặt bộc lộ rõ hơn, xuất hiện yếu tố mới, đa dạng và hết sức phức tạp. Các thế lực thù địch được Mỹ và phương Tây hỗ trợ tăng cường chống phá ta về chính trị - tư tưởng - tổ chức; lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hoà bình” với âm mưu thay đổi chế độ chính trị ở nước ta; biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cùng với sự xuống cấp của các giá trị văn hóa, tình trạng phân cực giàu nghèo, lòng tin của một bộ phận nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ có biểu hiện giảm sút. Đó thực sự là thách thức lớn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền ở nước ta hiện nay.

Để khắc phục những hạn chế của mình, đồng thời làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, hơn lúc nào hết Đảng cần và phải nâng cao năng lực lãnh đạo - cầm quyền trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kiên định các nguyên tắc về xây dựng Đảng. Nâng cao bản lĩnh, năng lực dự báo của Đảng trong hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại”(2).

Đảng cầm quyền và lãnh đạo hệ thống chính trị là nguyên tắc bất biến trong nguyên lý xây dựng đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. Tuy nhiên, làm thế nào để giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, để quyền lực không tha hóa Đảng, không làm biến chất đảng viên? Đảng phải làm gì để mãi mãi xứng đáng với tầm vóc và vị thế của một Đảng duy nhất cầm quyền? Những giải pháp hữu hiệu nào để ngăn chặn và đẩy lùi âm mưu, thủ đoạn chống phá  của các thế lực thù địch đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Đó thực sự là những vấn đề lớn đặt ra với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay. Cụ thể:

1. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn chặt với củng cố và mở rộng nền tảng xã hội của Đảng, tiếp tục giành được sự ủng hộ tuyệt đối của Nhân dân

Theo quan điểm mác xít, chính đảng là sản phẩm của mâu thuẫn giai cấp, là tổ chức chính trị đại diện cho giai cấp và tập đoàn nhất định trong xã hội có giai cấp. Một trong những chức năng cơ bản của chính đảng là phản ánh lợi ích, nguyện vọng và yêu cầu của giai cấp, tầng lớp, tập đoàn nhất định. Do vậy, với Đảng ta, trong quá trình củng cố và mở rộng nền tảng xã hội của Đảng thì vấn đề mấu chốt hàng đầu là Đảng phải kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, đồng thời lấy đó làm cơ sở để xây dựng nền tảng xã hội của Đảng. Vì thế, Đảng không chỉ phải làm tốt vai trò là người lãnh đạo, mà còn phải làm tốt bổn phận “là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân”.

 Vai trò người lãnh đạo và vai trò người đầy tớ quan hệ chặt chẽ và thống nhất với nhau trong bản chất cách mạng, mục tiêu lý tưởng, trong phương thức lãnh đạo của Đảng, trong tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Là người lãnh đạo, Đảng phải có đủ trí tuệ và bản lĩnh chính trị, đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, vượt qua mọi khó khăn thử thách đưa sự nghiệp cách mạng không ngừng tiến lên; thực hiện trọn vẹn mục tiêu, lý tưởng Đảng đã lựa chọn, xứng đáng với niềm tin tưởng tuyệt đối của Nhân dân. Là người đầy tớ, Đảng và từng cán bộ, đảng viên phải phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân vô điều kiện; việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Để có thể làm tốt cả hai phận sự ấy, mỗi đảng viên và cán bộ của Đảng phải thật sự thầm nhuần đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

Trong quá trình củng cố và mở rộng nền tảng xã hội Đảng cầm quyền phải hành động để đem lại hiệu quả thật sự cho dân chúng từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Khi văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần, động lực phát triển kinh tế - xã hội, thì thước đo văn hóa cao nhất của Đảng cầm quyền không chỉ bởi mặt lý luận tiên phong, mà lớn hơn phải bằng kết quả lãnh đạo tổ chức thực tiễn. Khi văn hóa thẩm thấu vào các quan hệ xã hội, đặc biệt trong kinh tế và chính trị, thì các tổ chức chính trị, hoạt động chính trị, đảng chính trị, cá nhân nhà chính trị phải thấm sâu văn hóa.

Thực tiễn công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong hơn 35 năm qua đã luận giải sự cần thiết phải tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. Mối quan hệ ấy mật thiết đến mức nào, Đảng có đựơc sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân hay không, tất cả đều phụ thuộc vào năng lực cầm quyền của Đảng. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, Đảng ta đã nghiêm túc chấn chỉnh, phê bình đối với những cán bộ, đảng viên thiếu trách nhiệm trong việc tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân. Có dân là có tất cả, mất dân là mất tất cả. Đó là bài học có tính quy luật được chắt lọc từ thực tiễn cách mạng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong việc giành và giữ chính quyền. Vì thế, mỗi cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng và chính quyền từ Trung ương đến địa phương đều phải thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Hơn lúc nào hết phải “tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng”(3).

2. Giải quyết mối quan hệ giữa hai nội dung chủ chốt: Dân chủ hóa thật sự trong sinh hoạt Đảng và tổ chức giám sát quyền lực hết sức chặt chẽ

Dân chủ hóa trong sinh hoạt Đảng và giám sát chặt chẽ quyền lực là hai vấn đề chính trị cơ bản của Đảng cộng sản cầm quyền. Dân chủ trong sinh hoạt đảng có giá trị như một “đường ray”; song song với “đường ray” ấy là “đường ray” giám sát chặt chẽ quyền lực. Hai “đường ray” vững chắc thì “con tàu” Đảng chạy trên đó an toàn, nếu một trong hai “đường ray” trục trặc, yếu kém thì “con tàu” Đảng sẽ lao xuống vực. Đảng Cộng sản Liên Xô đã không xây dựng được hai “đường ray” nói trên nên đã lao xuống vực sâu.

Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ thực hiện dân chủ là một yêu cầu tất yếu trong sự nghiệp phát triển của Đảng. Trong những năm qua, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến việc phát huy dân chủ trong Đảng, phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong xã hội, trong đó có quyền dân chủ của cán bộ, đảng viên. Trong công tác xây dựng Đảng đã khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và trong việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tuy nhiên hiện nay, việc phát huy dân chủ trong Đảng vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định: dân chủ trong Đảng còn hạn chế, kỷ luật không nghiêm, một số nơi mất đoàn kết nghiêm trọng… Không ít cấp ủy và tổ chức đảng thiếu tôn trọng và phát huy quyền của đảng viên, ít lắng nghe ý kiến cấp dưới. Không ít cán bộ lãnh đạo chưa quen với ý kiến phản biện, những thông tin ngược chiều, không thích nghe ý kiến khác với ý kiến của mình. Còn thiếu những cơ chế cụ thể có hiệu lực bảo đảm phát huy dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Hiện tượng cán bộ lãnh đạo độc đoán, chuyên quyền, mệnh lệnh, trù dập, ức hiếp quần chúng còn xảy ra ở một số nơi. Tình trạng mất dân chủ hoặc dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan, tự do vô kỷ luật đã phần nào gây bức xúc trong dư luận. Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã nhìn nhận: Một số cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu “không thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chưa gương mẫu, mất đoàn kết nội bộ, chưa thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện suy thoái…”(4). Theo đó, dân chủ hóa thực sự trong sinh hoạt Đảng phải bắt đầu từ Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, đến các tỉnh, thành ủy, đảng ủy, chi bộ cơ sở sẽ loại bỏ được tận gốc rễ tệ độc đoán chuyên quyền trong tổ chức đảng, trong tổ chức nhà nước. Mặt khác, việc tổ chức giám chặt chẽ quyền lực sẽ loại bỏ được nguyên nhân, điều kiện của tệ tham nhũng, lãng phí và nhóm lợi ích tiêu cực, đặc quyền đặc lợi.

Đảng cầm quyền, đảng lãnh đạo chính quyền là những khái niệm chính trị trọng yếu trong khoa học chính trị và đời sống chính trị. Mặc dù vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về cách luận giải các phạm trù này, song có thể hiểu: đảng cầm quyền là hàm chỉ đảng có chính quyền, chi phối được chính quyền - nhà nước; đảng lãnh đạo chính quyền, khi vai trò cầm quyền của đảng được sự ủng hộ của công chúng, được nhân dân thừa nhận bằng nhà nước, được ghi trong Hiến pháp. Vì thế, khi xác lập được vị trí cầm quyền của mình, đảng chính trị vừa phải thực hiện quyền lực và bảo vệ quyền lợi của giai cấp - thuộc tính căn bản của đảng chính trị, vừa phải thể hiện ý chí, quyền lực và lợi ích chung của toàn xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam, từ khi ra đời đến nay luôn phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng đội tiên phong và đại biểu trung thành của giai cấp công nhân, của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Tuy nhiên, ngoài những mặt rất cơ bản, tích cực của một đảng duy nhất cầm quyền, sẽ không tránh khỏi những mặt hạn chế nhất định, những nguy cơ có thể xảy ra. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đặc biệt chú ý nguy cơ sai lầm về đường lối và suy  thoái của cán bộ, đảng viên ngay sau khi giành được chính quyền. Người yêu cầu cần phải chiến thắng ba thứ giặc nội xâm là tham ô, lãng phí, quan liêu; nếu không sẽ làm đổ vỡ cả sự nghiệp của một Đảng cầm quyền.

Mới đây, trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc đến vấn đề kiểm soát quyền lực chính trị ở nước ta hiện nay, nhất là trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền. Theo đó, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân dân là một nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của cách mạng Việt Nam. Chúng ta chủ trương không ngừng phát huy dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trên cơ sở liên minh giữa giai cấp công nhân, nông dân và trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhà nước đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời là người tổ chức thực hiện đường lối của Đảng; có cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trực tiếp và dân chủ đại diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tham gia quản lý xã hội. Nhân dân tin tưởng uỷ quyền, trao quyền lực chính trị cho Đảng, cán bộ, công chức nhà nước trở thành công bộc của nhân dân. Vì thế, Tổng Bí thư yêu cầu phải:Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực”(5). Trong điều kiện hiện nay cần tăng cường kiểm soát quyền lực một cách thực chất và hiệu quả; bảo đảm đúng quy định, quy trình, công tâm,, khách quan, chặt chẽ, thận trọng, đặc biệt là trong công tác cán bộ.

3. Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống tham nhũng, xây dựng hình tượng cán bộ, đảng viên trong sạch, liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Tham nhũng vừa là kết quả, vừa là nguyên nhân làm tha hóa nền tảng tư tưởng của Đảng. Mặt khác, tham nhũng cũng là nguyên cớ để các thế lực thù địch lợi dụng phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống tham nhũng và ngăn chặn, đẩy lùi mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch là những giải pháp song hành.

Nhà sử học người Đức Freidrich có câu nói nổi tiếng: “Tham nhũng là một câu thần chú kèm theo quyền lực, ở đâu có quyền lực, ở đó có tham nhũng”. Là Đảng cầm quyền, nắm quyền lực trong tay, bất luận là chính đảng của giai cấp nào, nếu không nhận thức đầy đủ những nhân tố bên trong làm tổn hại đến quyền lực, không có các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu thì khó thoát khỏi “câu thần chú của quyền lực”.

Trước hết, tham nhũng là nguyên nhân dẫn đến đội ngũ cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất; các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình - vũ khí quan trọng chống tham nhũng bị buông lỏng; công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nhiều khi còn hình thức, chưa đủ sức động viên và thường xuyên nâng cao ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên. Trong bối cảnh hiện nay nhiệm vụ chống tham nhũng, và nhiệm vụ xây dựng hình tượng cán bộ, đảng viên trong sạch, liêm khiết gắn chặt với nhau. Vì thế, vấn đề quan trọng hàng đầu hiện nay là phải: “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiên cán bộ, đảng viên vi phạm”(6). Quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kết luận 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung ban hành ngày 22/9/202; Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm ban hành ngày 25/10/2021; Quy định 41-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương  về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ ban hành ngày 03/11/2021; Kết luận số 12-KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp đến, tham nhũng lại là nguyên cớ để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng; tuyên truyền, nói xấu chế độ và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta. Đáng chú ý, chúng lợi dụng tình hình dư luận xã hội đang bức xúc về tệ nạn tham nhũng, suy thoái của một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ cấp chiến lược, rồi quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm, tiêu cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội cho đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. Đặc biệt, trong điều kiện đó, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mà trực tiếp một phần của mạng xã hội, biến nó trở thành truyền thông độc lập, tách khỏi sự quản lý của Nhà nước; thực hiện các thủ đoạn tuyên truyền phá hoại tư tưởng, kích động tâm lý hoài nghi với chính quyền hiện tại, thổi bùng những bức xúc trong nhân dân, tạo điều kiện, môi trường nhằm thực hiện “cách mạng màu” ở Việt Nam; cổ súy cho các luận điệu dân chủ, nhân quyền tư sản, đòi tự do biểu tình, tự do ngôn luận, tự do hội họp và lập hội, tự do báo chí, tự do tôn giáo, nhằm phục vụ cho “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với nước ta. Để ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu, thủ đoạn đó của các thế lực thù địch phải huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, mà trước hết phải xây dựng và nâng cao khả năng đấu tranh của lực lượng nòng cốt chuyên sâu, đây là lực lượng có vai trò quan trọng đặc biệt. Thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất và năng lực toàn diện; có kiến thức chuyên môn cao về khai thác, sử dụng mạng Internet; có năng lực tư duy phản biện với khả năng diễn đạt, luận chiến tốt; nhiệt huyết và dũng khí, quyết tâm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo hệ thống chính trị là nguyên tắc không thể thay đổi. Tuy nhiên, ngoài những mặt rất cơ bản, tích cực của một đảng duy nhất cầm quyền, sẽ không tránh khỏi những mặt hạn chế nhất định, những nguy cơ có thể xảy ra. Các nguy cơ đó chỉ có thể bị ngăn ngừa, đẩy lùi, khắc phục bằng việc từng bước đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, mà trước hết là dân chủ trong Đảng, đến dân chủ trong các cơ quan quyền lực nhà nước và trong toàn xã hội. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị phải trở thành công việc thường xuyên và phải được bắt đầu từ mỗi cán bộ, đảng viên. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam sẽ “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc kết hợp sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”(7).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện ĐHĐB Toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, H.2001.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Tập 2, Nxb CTQG ST, H.2021.

3. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 BCHTW Đảng khóa XIII, Nxb CTQG, H.2021.

4. Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb CTQG, H.2022.

5. Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

6. Kết luận 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

7. Kết luận số 12-KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

8. Quy định 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm.

9. Quy định 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 Ban Chấp hành Trung ương về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

 

(1) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện ĐHĐB Toàn quốc lần thứ IX, Nxb CTQG, H.2001, tr.12

(2) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb CTQG ST, H.2021, tr.180

(3) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 BCHTW Đảng khóa XIII, Nxb CTQG, H.2021,  tr..92

(4) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 BCHTW Đảng khóa XIII, Nxb CTQG, H.2021,  tr..90

(5)Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb CTQG, H.2022, tr. 57

(6) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ 4 BCHTW Đảng khóa XIII, Nxb CTQG, H.2021,  tr..102

(7) Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb CTQG ST, H.2021, tr.14