1

Bùi Nam Hà

Thiếu tướng

Phó

Viện trưởng

7/1976 - 1981

2

Hoàng Đan

Thiếu tướng

Phó

Viện trưởng

7/1976 - 1979

3

Vũ Nam Long

Trung tướng

Phó

Viện trưởng

1977 - 1989

4

Nguyễn Năng

Trung tướng, PGS

Phó

Viện trưởng

8/1978 - 1994

5

Phạm Hồng Sơn

Trung tướng, PGS, TS

Phó

Viện trưởng

1978 - 1991

6

Nguyễn Xuân Hoàng

Trung tướng

Phó

Viện trưởng

1978 - 1981

7

Hoàng Kiện

Thiếu tướng

Phó

Viện trưởng

1980 - 1988

8

Lê Hữu Đức

Trung tướng, PGS

Phó

Viện trưởng

1984 - 1994

9

Đào Đình Sung

Thiếu tướng

Phó

Viện trưởng

2/1987 - 10/1991

10

Lưu Sĩ Hiệp

Thiếu tướng, PGS, TS, NGƯT

Phó Giám đốc

1993 - 1998

11

Nguyễn Ngọc Thanh

Trung tướng, GS- TS

Phó Giám đốc

11/1996 - 2006

12

Trần Văn Hùng

Thiếu tướng, ThS

Phó Giám đốc

12/1997 - 2005

13

Vũ Văn Kiểu

Thiếu tướng, PGS, TS

Phó Giám đốc

12/1997- 2003

14

Trần Thái Bình

Thiếu tướng, PGS-TS

Phó Giám đốc

02/2004- 6/2008

15

Nguyễn Phú Lợi

Trung tướng, PGS- TS

Phó Giám đốc

02/2004 - 2012

16

Phạm Xuân Hùng

Trung tướng, TS

Phó Giám đốc Thường trực

11/2005 - 3/2007

17

Nguyễn Kim Thành

Trung tướng, PGS, TS

Phó Giám đốc

12/2007 - 7/2014

18

Lê Anh Chiến

Thiếu tướng, PGS, TS, NGƯT

Phó Chính uỷ

01/2007 - 5/2010

19

Thiều Chí Đinh

Trung tướng

Phó Giám đốc

2008 - 2010

20

Võ Tiến Trung

Trung tướng, TS

Phó Giám đốc

2009 - 8/2010

21

Nguyễn Thành Công

Thiếu tướng

Phó Chính uỷ

5/2010 - 8/2011

22

Nguyễn Văn Tuyên

Trung tướng

Phó Giám đốc

7/2010 - 3/2015

23

Tô Đình Phùng

Trung tướng

Phó Giám đốc

8/2011 - 8/2015

24

Bùi Văn Tâm

Thiếu tướng

Phó Chính uỷ

9/2011 - 10/2014

25

Nguyễn Đức Hải

Thiếu tướng

PGS,TS

Phó Giám đốc

2012 - 2013

26

Phạm Quang Xuân

Trung tướng

PGS,TS,NGƯT

Phó Giám đốc

9/2014 - 10/2016

27

Nguyễn Xuân Tỷ

Trung tướng

Phó Giám đốc

01/2015 - 10/2017

28

Nguyễn Văn Sơn

Trung tướng

PGS, TS

Phó Giám đốc

02/2015 - 3/2020

29

Nguyễn Ngọc Tương

Trung tướng

Phó Chính ủy

6/2015 - 6/2020

30

Trần Việt Khoa

Thiếu tướng, TS

Phó Giám đốc

10/2015 - 4/2016

31

Phan Anh Việt

Trung tướng

PGS, TS

Phó Giám đốc

11/2015 - 6/2020

32

Võ Trọng Hệ

Thiếu tướng

Phó Giám đốc

11/2016 - 6/2017

33

Trương Đức Nghĩa

Trung tướng

Phó Giám đốc

4/2018 đến nay

34

Đào Tuấn Anh

Thiếu tướng

Phó Giám đốc

7/2019 đến nay

35

Lê Xuân Thành

Thiếu tướng

TS

Phó Giám đốc

4/2020 đến nay

36

Bùi Huy Biết

Thiếu tướng

Phó Chính ủy

6/2020 đến nay