Gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn là một nội dung rất quan trọng, không thể thiếu được trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Học viện Quốc phòng nói chung, ở Khoa Lý luận Mác- Lênin nói riêng. Thời gian qua Khoa Lý luận Mác- Lênin đã thực hiện tốt và không ngừng nâng cao chất lượng việc gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn, đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Học viện Quốc phòng.

Như chúng ta đã biết, chống phá, lật đổ Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là bản chất cố hữu của những kẻ gây hấn, xâm lược, bành trướng. Những năm gần đây, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với âm mưu lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ XHCN trên phạm vi toàn thế giới. Đối với nước ta, những năm gần đây, chúng đẩy mạnh chống phá trên các lĩnh vực, trong đó tập trung chống phá chủ nghĩa Mác- Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; chế độ xã hội chủ nghĩa; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu đạt được của đất nước trong quá trình đổi mới. Chúng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn thâm độc, trong đó lợi dụng thanh thế của nước lớn, quá trình hội nhập, đặc biệt, lợi dụng những khó khăn, bất cập, hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của ta để bôi nhọ, hạ thấp, phủ nhận bản chất chế độ, uy tín của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân, làm cho mâu thuẫn, xung đột trong nội bộ từ đó chúng lối kéo, tập hợp lực lượng, trong đánh ra, ngoài đánh vào để lật đổ Đảng ta, chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang thực hiện. Có thể nói, đây là cuộc chiến không khói súng, đầy cam go và thử thách đòi hỏi phải nhận diện cho đúng, đấu tranh kịp thời, hiệu quả.

Gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn là một nội dung rất quan trọng, không thể thiếu được trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Học viện Quóc phòng. Mục đích: vạch trần và tấn công trực diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng chống phá trên các lĩnh vực, trên các bình diện của đời sống xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thời gian qua, căn cứ vào Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị, hướng dẫn, Kế hoạch, Chương trình của quân ủy trung ương, Bộ quốc phòng…, Khoa LL Mác- Lênin, luôn thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. Trong nghị quyết lãnh đạo năm, hàng tháng, chi bộ Khoa luôn xác định chỉ tiêu, biện pháp thực hiện gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào giảng dạy. Trong tổ chức thực hiện luôn, xác định kế hoạch theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn, bồi dưỡng, bảo đảm trong từng bài giảng, từng nội dung trong bài giảng thể hiện tính chiến đấu thường xuyên, kịp thời, hiệu quả, dễ hiểu, dễ vận dụng. Để thực hiện được điều đó, trong bài giảng của giảng viên, đòi hỏi kiến thức lý luận và thực tiễn phải phong phú, đa dạng, sinh động, những nội dung đưa ra phản bác, cần phải rõ ràng, trung thực, chính xác, đúng với những luận điểm của các thế lực thù địch. Những nội dung (luận cứ) đưa ra phản bác phải tinh thông về lý luận, xác đáng về luận chứng để học viên dễ tiếp thu, dễ vận dụng trong đấu tranh thực tiễn. Để kịp thời đấu tranh và đấu tranh đa dạng, mỗi bài giảng khoa học xã hội và nhân văn trong từng nội dung đều phải đưa ra đấu tranh và liên hệ cho đúng, cho sát với quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% các bài giảng lý luận đều có gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong từng bài giảng luôn xác định tiêu chí cứng trong từng bài giảng, luôn được cập nhật, bổ sung, phát triển trong tiến trình của đời sống xã hội. Phương pháp giảng bài luôn vận dụng đa dạng, phong phú với từng nội dung, từng đối tượng học viên, trong đó tập trung vào phân tích, diễn giải, chứng minh và tương tác với học viên.Từ những việc làm trên, những năm qua, các bài giảng của cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận Mác- Lênin luôn bảo đảm chất lượng, trong đó có nhiệm vụ gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy các đối tượng học viện, góp phần cùng Học viện không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Tuy nhiên, việc gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giảng dạy, cũng còn bộc lộ một số hạn chế như sau:

Thứ nhất, một số bài giảng, nhất là các đ/c giảng viên mới nội dung xác định việc gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn ít, nội dung chư sâu, chưa mang tính khái quát (đưa ra các luận điểm của địch có bài giảng chỉ một đến hai luận điểm)

Thứ hai, phân tích, lý giải, chứng minh, phản bác lại các luận điểm của địch thiếu chặt chẽ, thiếu tính thuyết phục; có đồng chí chỉ đưa ra mà không lập luận, làm rõ, làm cho học viện khó tiếp thu.

Nguyên nhân của những hạn chế trên có nhiều nhưng, Khoa  xác định một số nguyên nhân cơ bản sau:

Một là, do yêu cầu phát triển thực tiễn đời sống xã hội nhanh, trong khi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù định thường xuyên thay đổi, thâm độc, nham hiểm, khó lường, dẫn đến nhận thức của giảng viên, nhất là giảng viên trẻ, giảng viên chưa có nhiều kinh nghiệm chưa theo kịp yêu cầu thực tế.

Hai là, một số đồng chí giảng viên kiến thức về lý luận và thực tiễn có mặt còn hạn chế; có giảng viên chưa tích cực nghiên cứu, nhất là các kiến thức, thông tin mới.

Ba là, công tác kiểm tra, bồi dưỡng (thông qua, phê chuẩn bài giảng; bồi dưỡng kiến thức cấp bộ môn; giữa giảng viên có kinh nghiệm vói giảng viên mới) còn hình thức, chung chung, chưa thường xuyên, dẫn đến chất lượng bài giảng chưa cao.

Bốn là, việc gắn chất lượng bài giảng với đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ …, gắn với phong trào thi đua, cuộc vận động của cấp ủy, chỉ huy đơn vị có thời điểm, có nội dung chưa chặt chẽ, chưa cụ thể.

Từ những việc làm trên, Khoa rút ra bài học kinh nghiệm sau:

Cấp ủy, chi bộ, chỉ huy đơn vị phải luôn coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói chung và gắn hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với gảng dạy, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, không thể thiếu được và là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức.

Cấp ủy, chỉ huy, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, quán triệt, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực cho mọi cán bộ, giảng viên; trú trọng bồi dưỡng, kiện toàn lực lượng, chuyên gia, nòng cốt; đánh giá khen chê kịp thời, gắn hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với các nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện tốt việc nêu gương của cấp ủy, chỉ huy trong học tập, giảng dạy, trong việc gắn hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với giảng dạy.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo. Đất nước có những thời cơ, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức, nhất là các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ nhằm lật đổ Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa của nước ta. Quân đội tiếp tục quán triệt, xây dựng và thực hiện để  hướng đến năm 2030 là quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nhiệm vụ của Học viện và Khoa sẽ có bước phát triển mới, đặt ra những yêu cầu cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ gắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; trong khi đó một số cán bộ, giảng viên của Khoa có kinh nghiệm giảng dạy sẽ chuyển ra theo Luật, đi học, đi thực tế dẫn đến lực lượng sẽ thiếu hụt, khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Khoa Lý luận Mác- Lênin tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo đảm 100% cán bộ, giảng viên nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa của hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 100% các bài giảng có gắn nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; mọi cán bộ, giảng viên tích cực viết bài đăng trên các báo, tạp chí, kỷ yếu với số lượng, chất lượng tốt. Từ nội dung chỉ tiêu trên, Khoa xác định một số giải pháp cơ bản sau:

Một là,  Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng kế hoạch, tổ chức chặt chẽ theo kế hoạch đề ra.

Hai là, Thực hiện tốt công tác giáo dục, quán triệt, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giảng viên về hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói chung về gắn hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với giảng dạy.

Ba là,  Thực hiện tốt việc phân công, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời, bồi dưỡng, không ngừng nâng cao chất lượng bài giảng.

Bốn là, Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ và các giảng viên có kinh nghiệm, uy tín, nhân rộng và phát huy điển hình tiên tiến trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với giảng dạy.

Năm là, Xây dựng môi trường Khoa xanh, sạch đẹp, dân chủ, đoàn kết, thống nhất, chăm lo tốt đời sống, vật chất tinh thần của cán bộ, giảng viên.

Tác giả: Đại tá ThS Phạm Doãn Ảnh- Chủ nhiệm bộ môn CNXHKH, Khoa LL Mác- Lênin