Trong tình hình hiện nay, đặc biệt là sau Đại hội Đảng lần thứ XIII và bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động ra sức phá hoại, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công kích nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả với các quan điểm, tư tưởng thù địch, cần nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng, từ đó đề ra những giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững, bổ sung và phát triển lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Với sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng mà Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá: “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”1. Kết quả đó chính là những nhân tố quan trọng, cơ bản nhất để củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước và chế độ ta; là giá trị cốt lõi để nhân dân tin tưởng, tham gia bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ ý đồ chống phá cách mạng Việt Nam, chúng luôn toan tính tạo ra khoảng trống về tư tưởng, lý luận trong đời sống chính trị - xã hội của nước ta, với âm mưu cơ bản, lâu dài và rất thâm độc là xoay chuyển nước ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng thay đổi phương thức, thủ đoạn, tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng một cách tinh vi, xảo quyệt hơn. Hoạt động của chúng thường tập trung vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị trong nước, sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ta với những phương thức, âm mưu, thủ đoạn này là:

Thứ nhất, các thế lực thù địch, phản động tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm bác bỏ, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. Thủ đoạn mới của chúng là chuyển từ bôi nhọ bằng luận điệu du nhập ngoại lai, thay thế, đánh tráo các khái niệm, thổi phồng cái gọi là chủ thuyết phát triển mới, đối lập chủ nghĩa Mác với chủ nghĩa Lênin, kêu gọi dùng chủ nghĩa Hồ Chí Minh để thay thế chủ nghĩa Mác - Lênin mà cố tình lờ đi một sự thật hiển nhiên rằng, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Chúng trích dẫn một cách cắt xén, những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đan xen, gài bẫy bằng những quan điểm giả danh mác-xít, làm cho người đọc mất phương hướng, lẫn lộn, không phân biệt được đúng - sai. Chúng rêu rao rằng, Đảng và Nhà nước Việt Nam, giới lý luận và các nhà khoa học của ta đã dịch sai, hiểu sai quan điểm của C.Mác, Ph.Ăng-ghen; đồng thời, chúng diễn giải lại theo cách hiểu xuyên tạc, méo mó, hòng làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hoang mang, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Cùng với đó, chúng còn đẩy mạnh tuyên truyền, cổ súy, du nhập các trào lưu tư tưởng cực đoan, chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa thực dụng từ bên ngoài, kết hợp với kích động chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa bè phái từ bên trong, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ hai, chúng phủ nhận, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và thể chế chính trị xã hội nước ta bằng các luận điệu xuyên tạc, như: Đảng tự cho mình đứng trên tất cả; đảng cầm quyền sẽ không còn dân chủ, không còn mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Chúng xuyên tạc các sự kiện lịch sử của cách mạng Việt Nam; cổ súy “phi chính trị hóa” để xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang; phủ nhận kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi tách biệt, đối lập kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng còn đòi cải cách thể chế chính trị theo hướng đa nguyên, đa đảng, thực hiện tam quyền phân lập, phát triển xã hội dân sự theo tiêu chí phương Tây, với âm mưu không gì khác ngoài việc chống phá sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự nghiệp đổi mới của Nhân dân ta.

Thứ ba, các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc tình hình đất nước, rêu rao cái gọi là khủng hoảng toàn diện, tình thế hiểm nghèo, khoét sâu các vấn đề xã hội, tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, đất đai... nhằm phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với những thủ đoạn là: Kích động nhân dân khiếu kiện đòi đất, đòi nơi thờ tự, đòi thực hành tôn giáo trái pháp luật; kích động giáo dân, đồng bào dân tộc thiểu số thiếu hiểu biết tụ tập biểu tình; kích động, tiếp sức cho những kẻ nhân danh lòng yêu nước để biểu tình gây rối trật tự, trị an. Đặc biệt, các đối tượng chống đối triệt để lợi dụng các vấn đề phức tạp, nhạy cảm để kích động, xuyên tạc, quy kết, vu cáo Đảng, Nhà nước yếu kém, đả kích các cơ quan tư pháp, kích động bất tuân dân sự trong xã hội.

Thứ tư, lợi dụng thông tin về những mặt hạn chế, bất cập trong quản lý, điều hành; những khó khăn trong công tác chống dịch Covid-19 của đất nước, các thế lực thù địch khoét sâu vào những điểm yếu kém trong thực thi công vụ của một số cơ quan, cán bộ lãnh đạo, quản lý, hòng chia rẽ Đảng, Nhà nước với Nhân dân, âm mưu cô lập, tách các tổ chức đảng, đảng viên ra khỏi quần chúng, hướng lái tạo ra những tư tưởng, tâm lý nghi kỵ, hẹp hòi; từ đó, kích động chống đối, gây bạo lực và bạo động trong cộng đồng và xã hội. Chúng ngụy tạo, thổi phồng, quy kết những biểu hiện cá biệt, những khuyết điểm của một số tổ chức đảng và cá nhân đảng viên thành bản chất của Đảng cầm quyền, từ đó kích động nhân dân chống đối, tạo sự xa cách, oán thán, thù ghét, tẩy trừ cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, chúng tiến hành móc nối, xâm nhập vào nội bộ của ta, tìm cách phân hóa tổ chức, dựng lên ngọn cờ tập hợp lực lượng. Chúng không ngừng tìm kiếm những phần tử thoái hóa, biến chất trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những kẻ bất mãn, cơ hội chính trị, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tán phát tư tưởng phản động, chống phá Đảng, Nhà nước. Để tăng thêm độ tin cậy của thông tin, chúng chú ý tập hợp, dẫn dụ những ý kiến, phát biểu gây sốc trái với đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước từ những đối tượng dân túy, tạo dựng ra cái gọi là chân dung nhân sĩ, trí thức yêu nước, những cán bộ của nhân dân... nhằm trực tiếp tuyên truyền các quan điểm, tư tưởng thù địch, sai trái.

Từ nhận diện âm mưu, thủ đoạn của địch, để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, chống phá của các thế lực thù địch, cần chú trọng thực hiện tốt một số định hướng, giải phá sau:

Một là, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 35-NQ/TƯ của Bộ Chính trị đã đề ra, nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khẳng định quan điểm có tính nguyên tắc, mang ý nghĩa sống còn của Đảng ta, đó là: Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Hai là, coi trọng việc kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, sắc bén, hiệu quả. Đa dạng hóa nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nhiều cấp độ, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực và mỗi tầng lớp nhân dân. Cùng với việc nhận diện rõ các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, cần kết hợp đấu tranh trực diện và gián tiếp để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội chặt chẽ, thống nhất, đa dạng, rộng rãi, có sự phối hợp đồng bộ của nhiều lực lượng để tăng tính hiệu quả và sức lan tỏa. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về truyền thông, báo chí, nhất là quản lý thông tin trên Internet và mạng xã hội. Hoàn thiện các quy định pháp lý về quản lý các hoạt động trên không gian mạng, tạo căn cứ để cảnh báo, răn đe và xử lý các trường hợp vi phạm.

Ba là, tăng cường các giải pháp công nghệ, kỹ thuật để phát hiện sớm, ngăn chặn tận gốc nguồn phát tán những tư tưởng, quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, bóc gỡ các trang mạng độc hại. Đồng thời, xây dựng mới các trang mạng, báo chí có nội dung đấu tranh của ta bám sát thực tiễn, tuyên truyền sâu rộng với lập luận sắc bén, thuyết phục về thành tựu phát triển của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các định hướng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương, với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, từng bước giành thế chủ động, làm chủ thế trận tiến công về thông tin tư tưởng, lý luận trên internet.

Bốn là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, thiết lập hệ thống luận cứ, luận điểm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chú ý nhận diện những vấn đề mà các thế lực thù địch tập trung chống phá để xây dựng luận cứ khoa học, thuyết phục và trực tiếp đấu tranh phản bác. Tập trung bảo vệ và làm lan tỏa những nội dung mới, tầm nhìn, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tăng cường tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận; trong đó, chú trọng bổ sung, phát triển sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những vấn đề mới về: Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị; quốc phòng, an ninh trong tình hình mới... Nghiên cứu những tư tưởng, học thuyết, lý thuyết mới, tiến bộ để chắt lọc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Năm là, gắn kết chặt chẽ yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên, với công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ nội bộ, xây dựng tổ chức đảng và xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân, nhất là trong giới trẻ về học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,  lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng, lịch sử Đảng, từ đó hình thành nhân sinh quan cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực phân biệt đúng - sai, khả năng miễn dịch trước các thông tin xấu, độc.

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng, lý luận, xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, nhiệt huyết và có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, phương pháp và kỹ năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; có chính sách đãi ngộ và bảo vệ, tạo môi trường thuận lợi, để người tài chuyên tâm, nỗ lực đóng góp vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb CTQG - ST, Hà Nội, tr. 25.