Công tác khoa học là một trong những nhiệm vụ chính trị trung tâm của Học viện, bao gồm:

- Nghiên cứu những vấn đề khoa học về Nghệ thuật Quân sự Việt Nam và xã hội nhân văn quân sự;

- Cung cấp những dự báo, cơ sở khoa học cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, phương hướng, nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân nhân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và áp dụng vào thực tiễn huấn luyện - đào tạo cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban ngành ở Trung ương, địa phương và huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới;

Biên tập, xuất bản Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam. Tổ chức các hoạt động và biên tập các sản phẩm thông tin Khoa học, nhất là thông tin Khoa học quân sự phục vụ cho lãnh đạo, chỉ huy, huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học.