1. Lịch sử

Viện Khoa học NTQS là cơ quan trực thuộc Học viện Quốc phòng (tiền thân là Phòng nghiên cứu khoa học quân sự) được thành lập theo Quyết định số 164/QP-TM ngày (25/6/1976) của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

2. Chức năng

Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện lãnh đạo, chỉ đạo,  quản lý và tổ chức thực hiện công tác khoa học quân sự của Học viện. Trực tiếp nghiên cứu, tham gia đào tạo sau đại học, biên tập, xuất bản Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam, biên tập thông tin khoa học quân sự phục vụ huấn luyện - đào tạo và các nhiệm vụ khác.

3. Nhiệm vụ

- Quản lý các hoạt động khoa học của Học viện, chủ động nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện về chủ trương, phương hướng, nội dung, kế hoạch công tác khoa học và tổ chức thực hiện;

- Tổ chức tiến hành các hội nghị, hội thảo khoa học của Học viện, theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, Hội đồng Khoa học Học viện. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện các nội dung, chương trình kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học của Học viện cả thường xuyên và đột xuất;

- Nghiên cứu lý luận, thực tiễn nghệ thuật quân sự trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Cung cấp những dự báo, cơ sở khoa học cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, phương hướng, nội dung xây dựng Quân đội nhân nhân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại;

- Biên tập, xuất bản Tạp chí Nghệ thuật Quân sự Việt Nam. Tổ chức hoạt động Thông tin Khoa học quân sự phục vụ cho lãnh đạo, chỉ huy, huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học;

- Quản lý chặt chẽ các công văn, tài liệu, cơ sở vật chất, trang bị, thực hành tiết kiệm; thực hiện tốt chế độ nền nếp sơ kết, tổng kết, các quy định về dự toán, thanh quyết toán ngân sách;

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần - kỹ thuật, công tác huấn luyện - đào tạo của Học viện. Xây dựng, phát triển nguồn lực khoa học của Học viện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ Viện Khoa học trong sạch vững mạnh, Viện Khoa học vững mạnh toàn diện.

4. Tổ chức biên chế

Chỉ huy Viện

Phòng Quản lí Khoa học

Phòng Nghiên cứu nghệ thuật quân sự

Phòng Thông tin Khoa học quân sự

Tạp chí NTQS Việt Nam

5. Chỉ huy Viện hiện nay

Đại tá, Tiến sĩ Vũ Ngọc Thủy - Viện trưởng (2020 - nay)

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành - Phó Viện trưởng (2021 - nay)

Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Nga - Phó Viện trưởng (2021 - nay)

6. Khen thưởng

01 huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

  01 huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

  01 cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

02 cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

7. Viện trưởng qua các thời kỳ

Đại tá Đỗ Trọng Đảng (1976 - 1978)

Đại tá Hà Vi Tùng (1978 - 1979)

Đại tá Nguyễn Bá Vân (1986 - 1989)

Thiếu tướng, PGS Phan Chí Thiết (1989 - 1995)

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trường Cửu (4/1995 - 10/1995)

Đại tá, TS Nguyễn Ngọc Thanh (1995 - 1996)

Đại tá, TS Vũ Văn Kiểu (1997 - 1999)

Đại tá, ThS Phạm Văn Giới (1999 - 2001)

Đại tá, PGS, TS Phạm Ngọc Hùng (2001 - 2003)

Đại tá, PGS, TS Phạm Huy Dương (3/2003 - 2010)

Thiếu tướng, PGS, TS Đậu Văn Minh ( 2010 - 2015)

Đại tá, PGS, TS Đỗ Văn Đơ ( 2015 - 2018)

Đại tá, TS Nguyễn Văn Đông ( 2018 - 2020)

8. Địa chỉ: Viện Khoa học NTQS, số 93, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội