Cuộc diễn tập với mật danh QK-21B được chia làm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ quân khu. Đây là loại hình tác chiến mang tính tổng hợp cao trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc diễn tập lần này, học viện tiếp tục thực hiện kết hợp hai phương pháp “đạo theo diễn” và “diễn theo đạo”, lấy phương pháp “đạo theo diễn” là chủ yếu, chú trọng công tác chỉ huy-tham mưu của người chỉ huy và rèn luyện phương pháp tư duy, xử lý tình huống độc lập, sáng tạo của học viên.

Học viện Quốc phòng tổ chức diễn tập chỉ huy-tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ
Học viện Quốc phòng tổ chức diễn tập chỉ huy-tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ. 

Cuộc diễn tập lần này, các khung và vai tập đã vận dụng tốt nguyên tắc lý luận, nghệ thuật quân sự vào xử lý các tình huống. Sau 4 ngày 2 đêm diễn tập nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm cao, cuộc diễn tập chỉ huy-tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ của học viện đã hoàn thành toàn bộ nội dung, đáp ứng tốt yêu cầu đề ra.

Qua diễn tập, trình độ năng lực, công tác tham mưu của người học đã được nâng lên một bước, hiểu rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về loại hình tác chiến phòng thủ quân khu, có thể vận dụng tốt vào huấn luyện ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Thời gian tới, học viện tiếp tục nghiên cứu, bổ sung biên soạn tài liệu và giảng dạy phù hợp với sự phát triển mới của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc tương lai (nếu xảy ra) khi đối tượng tác chiến có nhiều thay đổi về tổ chức, biên chế trang bị và thủ đoạn tác chiến.