1. Chức năng:

Học viện Quốc phòng trực thuộc Chính phủ (Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý) là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và đoàn thể, nghiên cứu khoa học quân sự.

Top 7 học viên quân sự lớn nhất nước ta | TopXepHang.com - Top Xếp Hạng -  Top Danh Sách - Danh Sách Xếp Hạng

2. Nhiệm vụ:

1. Đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan chỉ huy, tham mưu cao cấp, chiến dịch, chiến lược; quân sự địa phương; cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu khoa học quân sự; đào tạo cao học, nghiên cứu sinh về khoa học quân sự theo quy chế văn bằng của Nhà nước.

2. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và tương đương, cán bộ lãnh đạo thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể Trung ương.

3. Nghiên cứu khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự.

4. Hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự.