STT Họ tên Chức vụ, nơi công tác

Lớp, khóa

( Thời gian)

1 Tòng Thị Phóng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (2007- 2021) QPAN K1
2 Trịnh Đình Dũng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ (2016-2021) QPAN K4
3 Hoàng Trung Hải Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ (2007-2016) QPAN K5
4 Uông Chu Lưu Phó Chủ tịch Quốc hội QPAN K5
5 Nguyễn T.Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội (2016-2021) QPAN K5
6 Vũ Văn Ninh Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ (2011-2016) QPAN K7
7 Nguyễn Thiện Nhân Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ (2007-2013) QPAN K10
8 Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội (2021 -nay) QPAN K10
9 Trần Đại Quang Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước (2016-2018) QPAN K17
10 Nguyễn Thị Doan Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước  (2007-2016) QPAN K17
11 Nguyễn Sinh Hùng Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng TT Chính phủ (2006-2011) QPAN K18
12 Vương Đình Huệ Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (2021-nay) QPAN K26
13 Tô Lâm Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an (2016-nay) QPAN K26
14 Lê Minh Khái Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ (2021-nay) QPAN K33
15 Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng chính phủ (2021-nay) QPAN K36
16 Lê Chiêm Thượng Tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng (2015-2021) QPAN K36
17 Trần Đơn Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (2015-2021) QPAN K36
18 Lê Văn Thành Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ (2021-nay) QPAN K43
19 Hoàng Xuân Chiến Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (2020-nay) QPAN K48
20 Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (2021-nay) QPAN K47
21 Võ Thị Ánh Xuân Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước (2021-nay) QPAN K52
22 Đỗ Bá Tỵ Phó Chủ tịch Quốc hội(2016-2021), Thứ trưởng BQP (2010-2016) 1992-1994
23 Phạm Văn Trà Đại tướng, Bộ trưởng BQP (1997-2006) 1978-1980
24 Phùng Quang Thanh Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (2006-2016) 1989-1991
25 Ngô Xuân Lịch Đại tướng, Bộ trưởng BQP (2016-2021) 1994
26 Phan Văn Giang Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (2021- nay) 2007
27 Nguyễn Huy Hiệu Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (1998-2011) 1978-1980
28 Nguyễn Khắc Nghiên Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (2006-2010) 1985
29 Nguyễn Thới Bưng Trung tướng (1988),  Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (1992 –1997) 1995
30 Lê Chiêm Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (1998-2007) 1996-1998
31 Lê Huy Vịnh Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (2020-nay) 2009
32 Nguyễn Tân Cương Thượng tướng, Tổng Tham mưu trưởng(6/2021-nay), Thứ trưởng BQP(2020-nay) 2011-2012
33 Phạm Xuân Hùng Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng (2006-2007) 1987
34 Nguyễn Hải Bằng Trung tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng.(1997-2003) 1977
35 Nguyễn Như Hoạt Trung tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng(2008-2010) 1987
36 Võ Tiến Trung Thượng tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng (2010-2016) 1993
37 Nguyễn Thế Trị Thượng tướng,  Giám đốc Học viện Quốc phòng (1997 - 2007) 1995
38 Trần Việt Khoa Thượng tướng, Giám đốc Học viện Quốc phòng (2016 - nay) 2011
39 Bùi Văn Tâm Trung tướng, Chính ủy Học viện Quốc phòng (2014-2018) 2007
40 Lương Đình Hồng Thượng tướng, Chính ủy Học viện Quốc phòng (2018-nay) 2012
41 Nguyễn Ngọc Thanh Trung tướng, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng (1996-2008) 1978
42 Nguyễn Văn Tuyên Trung tướng, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng (2010-2015) 1989
43 Trần Thái Bình Thiếu tướng, Phó Giám đốc Học viện Quốc Phòng (2004-2008) 1992
44 Thiều Chí Đinh Trung tướng, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng (2008-2010) 1992
45 Vũ văn Kiểu Trung tướng,  Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng (1997-2003) 1994
46 Nguyễn Kim Thành Trung tướng, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng (2007-2015) 1994
47 Lưu Sỹ Hiệp Thiếu tướng Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng (1993-1998) 1995
48 Trần Văn Hùng Thiếu tướng, Phó Giám đốc Học viện Quốc Phòng (2004-2008) 1995
49 Nguyễn Phú Lợi Trung tướng, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng (1996-2008) 1996
50 Nguyễn Xuân Tỷ Trung tướng, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng (2015-2017) 1996
51 Tô Đình Phùng Trung tướng, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng (2011-2015) 1998
52 Võ Trọng Hệ Thiếu tướng, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng (2016-2017) 1999
53 Nguyễn Đức Hải Thiếu tướng, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng (2010-2015) 1999
54 Lê Xuân Thành Trung tướng, Phó Giám đốc Học viện Quốc phòng. 2008
55 Lê Anh Chiến Thiếu tướng, Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng (2007-2010) 1995
56 Nguyễn Thành Công Thiếu tướng, Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng (2010-2011) 2010
57 Bùi Huy Biết Trung tướng, Phó Chính ủy Học viện Quốc phòng (2020-nay) 2012