1. Lịch sử hình thành

Khoa Lý luận Mác – Lênin được thành lập ngày 04 tháng 12 năm 1978,  trên cơ sở tách Khoa Chính trị thành hai khoa: Khoa Lý luận Mác - Lênin và Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị.

Tiền thân của Khoa Lý luận Mác – Lênin là khoa Chính trị, được thành lập theo Quyết định số 28/QĐ-TM ngày 25 tháng 02 năm 1976 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về cơ cấu tổ chức, biên chế Học viện Quân sự Cao cấp, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ “Bổ túc, đào tạo cán bộ cao cấp các lực lượng vũ trang; tham gia nghiên cứu các vấn đề khoa học quân sự; giúp bạn bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự”.

Cùng với sự phát triển của tình hình và yêu cầu nhiệm vụ, từ hai tổ bộ môn là tổ Triết học và tổ Lý luận đường lối, đến nay Khoa được tổ chức thành 4 bộ môn, bao gồm: Bộ môn Triết học; Bộ môn Kinh tế Chính trị; Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học; Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Về tổ chức đảng, chi bộ Khoa Lý luận Mác – Lênin là chi bộ cơ sở trực thuộc và được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Học viện.

Ngày 04 tháng 12 hằng năm là ngày truyền thống của Khoa Lý luận Mác – Lênin.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Giảng dạy lý luận Mác - Lênin cho học viên đào tạo Chỉ huy – Tham mưu cao cấp; đào tạo và cấp chứng chỉ quốc gia về một số môn lý luận cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Giảng dạy, nâng cao kiến thức phương pháp luận quân sự cho các lớp đào tạo dài hạn, ngắn hạn, cao học, nghiên cứu sinh, đào tạo tại chức và một số lớp ngoài Học viện.

Giảng dạy những vấn đề cơ bản về quan điểm, đường lối của Đảng qua các Đại hội của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Nghiên cứu, đề xuất những vấn đề mới về triết học, phương pháp luận quân sự, đường lối của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cán bộ, giảng viên Khoa Mác – Lênin

3. Lãnh đạo, chỉ huy

Chủ nhiệm Khoa: Thiếu tướng, PGS, TS Vũ Văn Nhiên

Phó Chủ nhiệm Khoa: Đại tá, TS Lê Văn Nam

4. Thành tích đạt được

Trải qua hơn 40 năm xây dựng vả trưởng thành, Khoa Lý luận Mác – Lênin luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tham gia giảng dạy các đối tượng đào tạo dài hạn, đào tạo ngắn hạn, các lớp nghiên cứu sinh, các lớp cao học, các lớp đào tạo tại chức do Học viện mở hoặc quản lý và các lớp ngoài Học viện. Chủ trì và tham gia nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, Bộ, Ngành, cùng nhiều giáo trình, tài liệu giảng dạy, bồi dưỡng cho các đối tượng. Hướng dẫn nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, luận án phó tiến sĩ khoa học quân sự, tiến sĩ khoa học quân sự, luận văn tốt nghiệp của các lớp đào tạo trong nước và quốc tế.

Khen thưởng: Nhiều năm đạt danh hiệu Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng của Học viện; được tặng Cờ thi đua của Học viện và anh hiệu Đơn vị Quyết thắng; cùng nhiều Bằng khen, giấy khen tập thể và cá nhân.

5. Liên hệ:

Điện thoại bàn 069 556 715