Trong không khí sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Hòa chung với không khí thi đua của toàn Học viện, Khoa Quân sự địa phương đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”.

Đợt thi đua cao điểm nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu sắc, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo, chỉ huy khoa, các bộ môn và cán bộ, giảng viên trong Khoa về ý nghĩa, nội dung Lời kêu gọi thi đua ái quốc, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua yêu nước, chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, của cán bộ, đảng viên về vị trí vai trò, ý nghĩa tác dụng của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng; xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn nêu cao tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, giảng viên Khoa quân sự địa phương tham gia phát động thi đua

Để thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Khoa quân sự địa phương đã đề ra một số biện pháp tổ chức thực hiện như sau:

Một là, tăng cường vai trò lãnh đạo của Cấp uỷ, Chi bộ và người chỉ huy trong kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, phê bình khắc phục biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm. Đồng thời, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên; luôn tích cực, tự giác bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, của chi bộ gắn vào chức trách nhiệm vụ của từng cá nhân để thực hiện bằng việc làm và có sản phẩm cụ thể gắn với thời gian hoàn thành cụ thể là tiêu chí đánh giá kết quả thi đua của từng cá nhân và của tập thể. Khắc phục triệt để biểu hiện trung bình chủ nghĩa, cào bằng trong phong trào thi đua.

Hai là, cán bộ, giảng viên, mà tr­ước hết là cấp ủy, chỉ huy Khoa, bộ môn tự xây dựng kế hoạch cá nhân gắn với phong trào thi đua để phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt đợt thi đua cao điểm. Các Bộ môn tổ chức đăng ký bài giảng mẫu; xây dựng kế hoạch thông qua ở Bộ môn, báo cáo chỉ huy Khoa tổ chức thông qua HĐKH cấp Khoa (bài giảng mẫu gắn với dự kiến đăng ký thi giảng viên giỏi cấp Khoa và cấp Học viện năm 2023).

Ba là, Hội đồng thi đua cấp Khoa duy trì hoạt động của Hội đồng thi đua trong chấm điểm thi đua hàng tuần, hàng tháng gắn với phân loại đánh giá tư tưởng và hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên trong từng tháng với quan điểm thực chất làm cở sở theo dõi bình xét thi đua, gắn với phân tích xếp loại đảng viên cuối năm.

Bốn là, thông qua kết quả thực hiện thi đua cao điểm lựa chọn những điển hình tiêu biểu toàn diện, nhất là điển hình trong công tác huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Năm là, mỗi cán bộ, giảng viên cần nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tận dụng thời gian đầu tư nghiên cứu nâng cao chất lượng các bài giảng, tập bài được phân công bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ kế hoạch đã đăng ký.

Sáu là, phát huy tinh thần chủ động, tích cực, đoàn kết sáng tạo, chia sẻ, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt chỉ tiêu thi đua cao điểm.

Đợt thi đua cao điểm “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023” nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) có ý nghĩa sâu sắc, là hoạt động trọng điểm trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2023, tạo động lực mới thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của Khoa và của Học viện. Cán bộ, giảng viên Khoa quân sự địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã xác định, lập thành tích cao nhất kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2023).