TT

Họ và tên

Cấp bậc

Năm nhận

Ảnh

1

Tạ Vân

Thiếu tướng

1986

2

Ngô Thế Nùng

Đại tá

1986

 

3

Phạm Ngọc Phụng

Đại tá

1986

4

Bùi Phan Kỳ

 

1986

5

Trần Duy Hạnh

Thiếu tướng

1988

6

Nguyễn Ngọc Bảo

Thiếu tướng

1988

7

Ngô Huy Biên

Thiếu tướng

1991

8

Cao Thượng Lương

Thiếu tướng

1991

9

Nguyễn Chính Trung

 

1991

10

Hoàng Phương

 

1991

 

11

Nguyễn Hữu An

Thượng tướng

1992

12

Nguyễn Năng

Trung tướng

1992

13

Lê Hữu Đức

Trung tướng

1992

14

Lê Văn Dương

Thiếu tướng

1992

15

Hoàng Bát

Thiếu tướng

1992

16

Phùng Căn

Thiếu tướng

1992

17

Nguyễn Kim Hùng

Thiếu tướng

1992

18

Đinh Tích Quân

Thiếu tướng

1992

19

Bùi Thúc Dưỡng

Thiếu tướng

1992

20

Phan Văn Hoè

Thiếu tướng

1992