0

TT

Họ và tên

Cấp bậc

Năm nhận

Ảnh

59

Trần Thái Bình

Trung tướng

2003

60

Nguyễn Phú Lợi

Trung tướng

2004

61

Nguyễn Văn Hợi

Đại tá

2004

62

Phạm Ngọc Cảnh

Đại tá

2004

63

Nguyễn Thanh Sơn

Đại tá

2004

64

Đỗ Minh Thái

Đại tá

2004

65

Nguyễn Trọng Thưởng

Đại tá

2004

66

Nguyễn Kim Thành

Trung tướng

2005

67

Nguyễn Hùng Sinh

Đại tá

2005

 

68

Phạm Huy Dương

Đại tá

2005

69

Phạm Châu Diên

Đại tá

2005

70

Lê Đình Sỹ

 

2005

 

71

Bùi Thanh Sơn

Thiếu tướng

2006

72

Nguyễn Văn Lâm

Đại tá

2006

73

Nguyễn Tiến Thuần

Đại tá

2006

74

Dương Đình Quảng

Đại tá

2006

75

Nguyễn Ngọc Bách

Đại tá

2006

76

Nguyễn Hải Cát

Đại tá

2006

77

Nguyễn Giang Nam

Đại tá

2006

78

Chu Xuân Đoàn

Đại tá

2006

79

Phạm Ngọc Trung

 

2006

 

80

Vũ Thiết Cương

 

2006