TT

Họ và tên

Cấp bậc

Năm nhận

Ảnh

121

Trần Ngọc Long

 

2011

 

122

Vũ Thế Hiển

 

2011

 

123

Đậu Văn Minh

Thiếu tướng

2012

124

Hà Quốc Hưu

Thiếu tướng

2012

 

125

Nghiêm Đình Nhập

Đại tá

2012

126

Võ Tiến Trung

Thượng tướng

2012

127

Tống Văn Bính

Đại tá

2012

128

Đỗ Văn Đơ

Đại tá

2012

129

Vũ Đình Tấn

Đại tá

2012

 

130

Phạm Văn Vinh

Đại tá

2012

 

131

Đỗ Ích Báu

 

2012

 

132

Nguyễn Xuân Dược

 

2012

 

133

Hoàng Văn Đồng

 

2012

 

134

Nguyễn Hồng Quân

 

2012

 

135

Cao Thanh Tân

 

2012

 

136

Phạm Quốc Trung

 

2012

 

137

Lê Ngọc San

Thiếu tướng

2013

138

Lê Văn Bảo

Đại tá

2013

139

Nguyễn Văn Hãnh

Thiếu tướng

2013

140

Nguyễn Văn Hải

Thiếu tướng

2013

141

Nguyễn Cộng Hòa

Đại tá

2013

142

Phạm Bằng Luân

Đại tá

2013

143

Nguyễn Thanh Liêm

Đại tá

2013

144

Hoàng Quốc Tiến

Đại tá

2013

145

Chu Văn Tân

Đại tá

2013

146

Lê Anh Thơ

Đại tá

2013

147

Nguyễn Hữu Phòng

Đại tá

2013

148

Phan Anh Việt

Trung tướng

2013

149

Phạm Quang Xuân

Trung tướng

2013

150

Nguyễn Đức Hải

Trung tướng

2013

151

Nguyễn Quang Dũng

 

2013

 

152

Dương Công Hiếu

 

2013

 

153

Bùi Văn Hoàn

 

2013

 

154

Vũ Cương Quyết

Đại tá

2014

 

155

Trần Bình Định

Đại tá

2014

 

156

Vũ Văn Nhiên

Đại tá

2014

157

Kim Ngọc Đại

 

2014

 

158

Lê Quang Hanh

 

2014

 

159

Nguyễn Bá Hòa

 

2014

 

160

Nguyễn Thanh Hùng

 

2014

 

161

Cao Đức Lộc

 

2014

 

162

Nguyễn Thái Sinh

 

2014

 

163

Trần Văn Thanh

 

2014

 

164

Phạm Văn Thùy

 

2014

 

165

Hà Ngọc Thuận

 

2014

 

166

Phạm Dũng Tiến

 

2014

 

167

Đỗ Viết Toản

 

2014

 

168

Trần Ngọc Tuân

 

2014

 

169

Nguyễn Thanh Tùng

 

2014

 

170

Nguyễn Trung Anh

 

2015

 

171

Đỗ Đình Chiểu

 

2015

 

172

Nguyễn Đức Hải

 

2015

 

173

Nguyễn Văn Hải

 

2015

 

174

Đỗ Xuân Hinh

 

2015

 

175

Bùi Xuân Long

 

2015

 

176

Trần Văn Long

 

2015

 

177

Đỗ Thanh Minh

 

2015

 

178

Ngô Văn Tầm

 

2015

 

179

Vũ Ký Vệ

 

2015

 

180

Trần Việt Khoa

Thượng tướng

2016

181

Nguyễn Văn Sơn

Thiếu tướng

2016

182

Hoàng Xuân Nhiên

Đại tá

2016

183

Vũ Văn Tài

Đại tá

2016

184

Nguyễn Quốc Đoàn

Đại tá

2016

185

Ngô Trọng Cường

Đại tá

2016

186

Lê Đình Nhuệ

Đại tá

2018

 

187

Lê Văn Nho

Đại tá

2018

 

188

Khương Xuân Minh

Đại tá

2018

 

189

Trần Văn Cường

Đại tá

2018

 

190

Chu Văn Luyến

Đại tá

2018

 

191

Nguyễn Thanh Long

Đại tá

2018

 

192

Phạm Xuân Nguyên

Đại tá

2018

 

193

Nguyễn Đình Sơn

Đại tá

2021

 

194

Nguyễn Văn Đông

Thiếu tướng

2021

195

Nguyễn Long

Thượng tá

2021

196

Đinh Xuân Thanh

Đại tá

2022

197

Lê Quốc Dũng

Đại tá

2022

198

Nguyễn Văn Thành

Đại tá

2022

 

199

Nguyễn Văn Hồng

Đại tá

2023