Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, UVTW Đảng, UVQUTW, Giám đốc Học viện Quốc phòng

Theo VTV - Để nâng cao chất lượng công tác huấn luyện đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện đáp ứng yêu cầu xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Học viện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện đào tạo, tập trung vào đào tạo năng lực của cán bộ, đặc biệt là năng lực về tư duy dự báo và xử lý các tình huống về quốc phòng và an ninh, có thể nói là để đáp ứng được cái chất lượng huấn luyện, đào tạo thì Học viện quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên trong những năm vừa qua đáp ứng được cái yêu cầu đào tạo trong cái tình hình mới. Học viện thường xuyên nắm chắc tình hình thực tiễn của đất nước để nghiên cứu những vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn, tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là những vấn đề đẩy lùi những nguy cơ chiến tranh từ sớm, từ xa, xây dựng tiềm lực quốc phòng ứng phó thắng lợi với các tình huống về quốc phòng an ninh cả truyền thống và phi truyền thống. Bên cạnh đó thì Học viện tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về đào tạo với các nước có quan hệ quốc phòng. Xây dựng Học viện vừa là trung tâm huấn luyện đào tạo vừa có khả năng kết nối với các học viện, viện nghiên cứu quốc phòng của các nước trên thế giới. Bên cạnh đó thì Học viện rất quan tâm đến xây dựng đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức tổ chức và cán bộ, xây dựng Học viện tiên tiến, chính qui, mẫu mực, xứng đáng với vị thế của học viện là học viện đứng đầu của Quân đội và của Quốc gia./.