Bộ môn Hóa học, Khoa Binh chủng tổ chức Hội nghị đánh giá Báo cáo bảo vệ luận án Tiến sỹ năm học 2023 - 2024 cho Nghiên cứu sinh (NCS) Lê Hồng Biên khóa 29.

Quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; thực hiện Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2023 của Học viện. Ngày 02 tháng 11 năm 2023, Bộ môn Hóa học, Khoa Binh chủng tổ chức Hội nghị đánh giá Báo cáo bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Bộ môn cho NCS Lê Hồng Biên khóa 29. Hội nghị do đồng chí đại tá, Đặng Minh Tuấn, Chủ nhiệm Bộ môn chủ trì và tham dự đông đủ của cán bộ, giảng viên trong Bộ môn Hóa học, thầy hướng dẫn.

Đại tá, Đặng Minh Tuấn Chủ nhiệm Bộ môn chủ trì Hội nghị

Các đồng chí trong Hội đồng khoa học bộ môn Hóa học theo dõi NCS Báo cáo Bảo vệ

Hội nghị Báo cáo bảo vệ luận án Tiến sỹ các khóa học luôn được Chi ủy Chi bộ, chỉ huy Khoa Binh, Bộ môn Hóa xác định là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Học viện nói chung của khoa Binh chủng nói riêng.Vì vậy, ngay từ khi các đồng chí Nghiên cứu sinh bước vào nghiên cứu khoa học, Chi ủy Chi bộ, chỉ huy Khoa đã chủ động giao nhiệm vụ cho Bộ môn Hóa học thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để học viên các khóa học tập, nghiên cứu xây dựng đề cương, bản thảo luận văn tốt nghiệp đúng theo yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện đào tạo và chuyên ngành đào tạo. Các học viên đã tích cực nghiên cứu, xây dựng chương trình, đề cương, chuyên đề, bản thảo theo tên đề tài được giao theo sự giúp đỡ của thầy hướng dẫn và chuyên ngành đào tạo của Bộ môn Hóa học. Nghiên cứu sinh đã chủ động tích cực luyện tập Báo cáo bảo vệ luận án Tiến sỹ và đã thông qua cấp cơ sở theo đúng qui trình huấn luyện đào tạo, làm cơ sở để khoa Binh chủng và các cơ quan chuyên nghành đề nghị cho NCS bảo vệ luận án cấp Học viện.

Căn cứ vào kết quả Báo cáo bảo vệ luận án Tiến sỹ của NCS, Hội đồng khoa học Bộ môn Hóa học, khoa Binh chủng đánh giá NCS Lê Hồng Biên đủ điều kiện để Báo cáo bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Học viện. Hội đồng khoa học yêu cầu NCS phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động khắc phục khó khăn, tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị chu đáo, tích cực thục luyện, rèn luyện nội dung Báo cáo bảo vệ luận án Tiến sỹ cấp Học viện đạt kết quả cao nhất.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Đại tá, Đặng Minh Tuấn, Chủ nhiệm bộ môn Hóa học nhấn mạnh: Hội nghị Báo cáo bảo vệ luận án Tiến sỹ hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá trình độ, kết quả NCKH của NCS nói chung, kết quả báo cáo bảo vệ nói riêng qua đó rút kinh nghiệm, chỉnh sửa hoàn thiện nội dung, phương pháp và tác phong trong báo cáo để có chất lượng tốt hơn. Đồng thời đồng chí Chủ nghiệm đề nghị NCS cần tích cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn quyết tâm Báo cáo bảo vệ cấp Khoa và cấp Học viện dạt kết quả tốt nhất, góp phần xây dựng bộ môn Hóa học, khoa Binh chủng nói riêng, Học viện nói chung đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới./.

Tác giả: Đại tá Trịnh Quốc Văn

Khoa Binh chủng/ Học viện Quốc phòng