Thiếu tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện chủ trì hội nghị.

Cùng dự có Thiếu tướng, TS Lê Văn Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Học viện.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Mệnh, phái viên Tổng cục Chính trị dự và theo dõi việc quán triệt, nghiên cứu, học tập nghị quyết tại Đảng bộ Học viện Quốc phòng.

Thiếu tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Phó Chính ủy Học viện quán triệt Kết luận 21 và Quy định 37

Các đại biểu tham gia hội nghị được nghe giới thiệu những nội dung: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Thiếu tướng, TS Lê Văn Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Học viện quán triệt Nghị quyết 847-NQ/QUTW 

Đảng ủy Học viện yêu cầu: Sau hội nghị, các cơ quan đơn vị thực hiện nghiên cứu, xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận, Quy định của Trung ương, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương trong Học viện, bảo đảm đồng bộ, thống nhất; tham mưu rà soát, bổ sung các nội dung trên vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XI; đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiên cứu của Học viện cần tích cực, chủ động nghiên cứu, cập nhật, bổ sung kịp thời Kết luận, Quy định của Trung ương và Nghị quyết của Quân ủy Trung ương vào bài giảng của các đối tượng và trong nghiên cứu khoa học.

Theo Kế hoạch, chiều 24-2 các đồng chí đảng viên là sĩ quan cấp úy, QNCN, CNVQP sẽ được quán triệt, học tập đầy đủ các nội dung trên. Đối với quần chúng trong toàn Học viện, việc quán triệt, học tập các nội dung của Kết luận, Quy định, Nghị quyết hoàn thành trước ngày 15/3/2022./.