Chiều ngày 10/11/2023, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học Học viện Quốc phòng đã tiến hành phiên họp đánh giá, nghiệm thu cơ sở kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng“Nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược Quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ mới”. Đề tài do Học viện Quốc phòng chủ trì thực hiện;Thượng tướng Lương Đình Hồng làm Chủ nhiệm đề tài.

Tham dự phiên họp, có đồng chí Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện làm Chủ tịch Hội đồng cùng các tướng lĩnh, các nhà khoa học thành viên Hội đồng; đại biểu Cục Khoa học quân sự/Bộ Quốc phòng và các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm đề tài.

Quang cảnh phiên họp

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu; là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong đó, đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược có vị trí, vai trò quan trọng trong nghiên cứu, đề xuất, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân. Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trong trong tình hình mới, phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của cán bộ chiến dịch, chiến lược là vấn đề quan trọng, cấp bách.

Dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch hội đồng, sau 3 giờ làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, các ý kiến tham luận đều thống nhất đánh giá:Đề tài có hàm lượng khoa học, giá trị lý luận và giá trị thực tiễn cao; được triển khai nghiên cứu nghiêm túc, công phu, đúng quy trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng; có đầy đủ sản phẩm theo thuyết minh đã được phê duyệt, với 10 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí uy tín trong nước; đề tài có bố cục hợp lý, kết cấu các chương, mục, tiểu mục chặt chẽ, rõ ràng. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần cung cấp những luận cứ khoa học để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và các bộ, ngành, địa phương về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và nâng cao năng lực tham mưu về xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân của cán bộ chiến dịch, chiến lược trong thời kỳ mới.

Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa chủ trì phiên họp

Kết luận hội nghị, Thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng đánh giá phiên họp đã diễn ra đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; đồng thời ghi nhận những kết quả nghiên cứu, sự nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của Ban Chủ nhiệm đề tàikhi thực hiện đề tài. Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên Hội đồng nhất trí đề tài “Đạt” ở cấp cơ sở và đề nghị Ban chủ nhiệm nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các báo cáo để gửi hồ sơ lên nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng theo đúng tiến độ./.

Tác giả: Trung tá Nguyễn Quyết Thắng

Viện Khoa học NTQS/ Học viện Quốc phòng