Quá trình học tập tại HVQP, các đồng chí học viên sẽ được nghiên cứu những vấn đề cơ bản về phương pháp luận triết học Mác - Lênin; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực tư duy của người cán bộ CD, CL trong thời kỳ mới; những vấn đề lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và quản lý Nhà nước ở nước ta hiện nay; nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh; về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Học viện Quốc phòng khai giảng các lớp đào tạo cao cấp ngắn hạn
Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. 

Đồng thời, nghiên cứu về công tác đối ngoại quốc phòng; chiến lược quân sự Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; các vấn đề về nghệ thuật chiến dịch Việt Nam; công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội; hoạt động của các quân binh chủng - ngành trong tác chiến; về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và một số nội dung khác... Ngoài ra các đồng chí còn tham gia diễn tập cuối khóa và nghiên cứu thực tế ở một số địa phương, đơn vị.

Học viện Quốc phòng khai giảng các lớp đào tạo cao cấp ngắn hạn
Các đại biểu dự lễ khai giảng. 

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng tin tưởng, với bề dày truyền thống 44 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, HVQP nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là trung tâm huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của đất nước về lĩnh vực quốc phòng, quân sự. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng đề nghị, thời gian tới, HVQP cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, về xây dựng Quân đội "Cách mạng, Chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại"; góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Tập trung nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp tổ chức HL-ĐT cho các đối tượng, trọng tâm là đào tạo cán bộ cấp CD-CL, bồi dưỡng kiến thức QPAN và đào tạo sau đại học.

Đặc biệt là nghiên cứu các vấn đề về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, vấn đề bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, đây là những vấn đề vừa cấp bách vừa có tính chiến lược lâu dài. Tiếp tục phát huy truyền thống "Trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo", bồi dưỡng, xây dựng được một đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học có trí tuệ và năng lực tư duy chiến dịch - chiến lược, có trình độ tổ chức thực tiễn và phương pháp, tác phong công tác tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học trong tình hình mới…