Tham dự Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 82 có 69 đồng chí là cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. Trong khóa học, các đồng chí học viên sẽ được nghiên cứu các chuyên đề về: Chiến lược quốc phòng một số nước liên quan đến QPAN của Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN xây dựng nền quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, đảm bảo an ninh quốc gia, an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng; về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp QPAN; phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường QPAN; về đối ngoại gắn với QPAN trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch với Việt Nam…

Học viện Quốc phòng khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh khóa 82
 Các đại biểu dự lễ.

Bên cạnh đó, học viên sẽ nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về công tác QPAN kết hợp phát triển kinh tế-xã hội tại một số bộ, ngành, địa phương, đơn vị; nghiên cứu một số vấn đề về tác chiến phòng thủ quân khu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới Quốc gia… Thông qua khóa học, học viên sẽ được nâng cao nhận thức, khả năng tư duy, dự báo chiến lược; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, QPAN; nhận định, đánh giá tình hình và giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung công tác.

Đến nay, HVQP tổ chức được 81 khóa bồi dưỡng kiến thức QPAN cho gần 5.000 đồng chí cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý của các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân đội, Công an và các địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Học viện Quốc phòng khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh khóa 82
 Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Việt Khoa yêu cầu các đồng chí học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính sáng tạo trong học tập để nâng cao kiến thức, năng lực và bản lĩnh chính trị; quán triệt sâu sắc quan điểm Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương và Nghị quyết của Đảng vào từng vấn đề được nghiên cứu; rèn luyện phương pháp, tác phong công tác khoa học và khả năng tư duy, nhận định, phân tích, đánh giá tình hình để giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên lĩnh vực QPAN, quân sự, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu của khóa học...

Đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên, tiếp tục đổi mới huấn luyện-đào tạo theo phương pháp dạy học tích cực, thi và kiểm tra đánh giá đúng thực chất; các bài giảng cần bảo đảm tính lý luận sâu sắc, tính thực tiễn phong phú, cập nhật những thông tin mới và có tính định hướng, dự báo khoa học. Công tác bảo đảm huấn luyện phải chu đáo, phục vụ tốt cho việc học tập và nghiên cứu của học viên; sẵn sàng tổ chức học tập giãn cách nếu đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.