Sáng 01/6, Học viện Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 5 năm học 2021 - 2022.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì Lễ Khai giảng. Thiếu tướng Vũ Cộng Hòa, Phó cục trưởng Cục Cán bộ, đại biểu đại diện cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng dự Lễ Khai giảng.

Các đồng chí học viên Lớp Đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 5 sẽ được học tập, trang bị hệ thống kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, lý luận về xây dựng Đảng; khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý; những vấn đề lý luận và thực tiễn trong nước và trên thế giới; kỹ năng vận dụng lý luận vào thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy điều hành hoạt động của cán bộ trong lực lượng vũ trang.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện phát biểu tại Lễ Khai giảng

Phát biểu Khai giảng khóa học, đồng chí Chính ủy Học viện nêu rõ chương trình của khóa học là những nội dung rất quan trọng và thiết thực giúp các đồng chí học viên nâng cao thế giới quan, phương pháp luận, tầm tư duy; bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ nhận thức, năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; nhất là trong nhận định đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế xã hội…, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa các chức danh cán bộ chủ chốt trong quân đội hiện nay. Trên cơ sở đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo đảm cho đất nước luôn chủ động về chiến lược, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; hội nhập và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Đồng chí Chính ủy cũng đặt ra những yêu cầu đối với các đồng chí học viên là phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch của khóa học và quy chế huấn luyện - đào tạo của Học viện. Đẩy mạnh thi đua “Học thực chất, thi kiểm tra thực chất”; nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian tự học, tự rèn luyện, tự nghiên cứu; phát huy tính sáng tạo trong học tập để nâng cao kiến thức, năng lực và bản lĩnh chính trị; quán triệt sâu sắc quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương và Nghị quyết của Đảng vào từng vấn đề được nghiên cứu; rèn luyện phương pháp, tác phong công tác khoa học và khả năng tư duy, nhận định, phân tích, đánh giá tình hình để giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu của khóa học. Cùng với học tập, các đồng chí phải chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và các quy định của Học viện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Quang cảnh buổi Lễ Khai giảng

Phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới và những thành tích đã đạt được trong những năm qua cùng với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn Học viện, chúng ta tin tưởng khoá học sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Tin- Lê Quy; Ảnh- Việt Hòa