Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện chủ trì và trực tiếp thông tin nhanh kết quả Hội nghị. Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng tham dự.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên BCHTW Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII.

Tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Học viện thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 03 - 09/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ sáu để xem xét thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung:

(1) Về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025;

(2) Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

(3) Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

(4) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới;

(5) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; một số công việc quan trọng khác và về công tác cán bộ.

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Các đại biểu tham gia Hội nghị

Sau khi thông tin các nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 6, đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, khoa, hệ, đơn vị tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị, đặc biệt các khoa giáo viên, đội ngũ cán bộ nghiên cứu, chuyên gia cần tích cực, chủ động nghiên cứu, cập nhật, bổ sung những nội dung của Hội nghị vào các bài giảng, đề tài nghiên cứu khoa học, kịp thời cung cấp các luận điểm, luận cứ, những nội dung mới cho các đối tượng học viên nhằm thống nhất về nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Học viện lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII

Tin- Lê Quy, Ảnh- Việt Hòa