Chiều ngày 11/12/2023, Học viện Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Định hướng viết tài liệu theo Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII và tổ chức, biên chế của Quân đoàn 12. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Ngô Trọng Cường, Phó Giám đốc Học viện; đại biểu Thủ trưởng một số cơ quan và cán bộ bộ môn, cán bộ cấp phòng của Viện Khoa học NTQS.

Hội nghị được tổ chức nhằm định hướng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện Quốc phòng kịp thời cập nhật những nội dung của các Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII và tổ chức, biên chế của Quân đoàn 12. Làm cơ sở phục vụ trong cập nhật vào bài giảng, biên soạn tài liệu, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác huấn luyện - đào tạo và xây dựng Quân đội.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Ngô Trọng Cường, Phó Giám đốc Học viện phát biểu khai mạc

Để xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, việc nghiên cứu, viết tài liệu theo Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII và tổ chức, biên chế của Quân đoàn 12 là vấn đề quan trọng, cấp bách. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Ngô Trọng Cường, Phó Giám đốc Học viện định hướng những vấn đề cơ bản trong cập nhật vào bài giảng, biên soạn tài liệu và nghiên cứu khoa học, gợi mở những nội dung cần thảo luận.

Với tinh thần, trách nhiệm cao, các đại biểu đã thẳng thắn mạn đàm, trao đổi nhiều ý kiến tâm huyết về những nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và tổ chức, biên chế của Quân đoàn 12 liên quan tới quá trình giảng dạy, nghiên cứu, biên soạn tài liệu.

Kết luận hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Ngô Trọng Cường, Phó Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Hội nghị thành công tốt đẹp, thông qua Hội nghị, đã thống nhất chung về nhận thức cần cập nhật kịp thời những vấn đề mới vào bài giảng. Công tác nghiên cứu, biên soạn cần tiếp tục được tổ chức chặt chẽ, nội dung nghiên cứu, biên soạn theo chỉ đạo của Hội đồng Khoa học Học viện. Đồng chí cũng đề nghị cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của Học viện tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và cập nhật tổ chức, biên chế của Quân đoàn 12; tích cực nghiên cứu, biên soạn tài liệu, bài viết bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần xây dựng Học viện Quốc phòng ngang tầm thời kỳ mới./.

Thượng tá Hoàng Đức Thành

Viện Khoa học NTQS/Học viện Quốc phòng