Thực hiện Kế hoạch số 1122/QĐ-HV ngày 28/5/2024 của Giám đốc Học viện Quốc phòng, chiều ngày 04/7/2024, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học Khoa Lý luận Mác - Lênin đã tổ chức Hội nghị đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Lưu Văn Trọng, là Nghiên cứu sinh Khóa 29B của Học viện. Với chủ đề: Nâng cao năng lực tư duy của cán bô chiến dịch, chiến lược trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời kỳ mới.

Các thành viên Hội đồng khoa học cấp cơ sở và đại biểu tham gia Hội nghị đánh giá Luận án Tiến sĩ

Tham dự Hội nghị đánh giá luận án có các đồng chí trong Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp cơ sở, do Đại tá Tiến sĩ Lê Văn Nam làm Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Thiếu tướng PGS, TS Vũ Văn Nhiên/Chủ nhiệm Khoa, Đại tá TS Trương Văn Bảy/Chủ nhiệm bộ môn/Khoa Lý luận Mác - Lênin cán bộ hướng dẫn khoa học cho Nghiên cứu sinh; đại biểu Phòng Sau Đại học/Cục Huấn luyện - Đào tạo; đại biểu Viện Khoa học Nghệ thuật quân sự Việt Nam/Học viện Quốc phòng; các đồng chí giảng viên, nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu Khoa Lý luận Mác - Lênin và các đồng chí cán bộ, học viên Hệ Sau Đại học.

Toàn cảnh Hội nghị đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

Phát biểu khai mạc Hội nghị đánh giá luận án Tiến sĩ đồng chí Đại tá TS Lê Văn Nam Chủ tịch Hội đồng khoa học đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, thời gian, phương pháp, trình tự tiến hành Hội nghị đánh giá. Đồng chí nhấn mạnh đây là Hội nghị đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng đối với đề tài nghiên cứu của nghiên cứu sinh, là tiền đề để nghiên cứu sinh tiếp tục hoàn thiện luận án trước khi đưa ra bảo vệ trước Hội đồng khoa học cấp Học viện.

Tiếp đó với tinh thần xây dựng, tích cực, chủ động các thành viên Hội đồng khoa học đã lần lượt đánh giá, nhận xét kỹ nội dung từng chương, mục, tiểu mục trong luận án của Nghiên cứu sinh, chỉ ra những nội dung đã đạt được và những hạn chế, thiếu sót cần tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện. Đánh giá chung, nghiên cứu sinh đã tích cực, chủ động tìm tòi nghiên cứu tài liệu; xây dựng luận án công phu, chu đáo, đúng quy cách, bố cục hợp lý, dung lượng phù hợp, các mục, tiểu mục trong luận án cân đối, hài hòa.

Đại tá, TS Lê Văn Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học cấp cơ sở phát biểu tại Hội nghị

Các ý kiến tham gia phản biện đều nhấn mạnh: Cán bộ tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược trong Quân đội nhân dân Việt Nam là những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, tham mưu giữ các cương vị chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị cấp chiến dịch, chiến lược trong hệ thống tổ chức, biên chế của quân đội. Có vai trò rất quan trọng trong tham gia vào việc hoạch định những chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội về chính trị, quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc cũng như các lĩnh vực khác; là những người tham mưu trực tiếp hoặc chủ trì việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, mệnh lệnh về nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ và xây dựng cơ quan, đơn vị.  Vì vậy, đề tài “Nâng cao năng lực tư duy của cán bô chiến dịch, chiến lược trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân thời kỳ mới” có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn rất cao. Kết quả nghiên cứu của đề tài của Nghiên cứu sinh sẽ góp phần cung cấp những luận cứ khoa học để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và các bộ, ngành, địa phương về công tác chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực tư duy cho đội ngũ cán bộ chiến dịch, chiến lược.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá TS Lê Văn Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học đánh giá Hội nghị đã diễn ra đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; đồng thời ghi nhận những kết quả nghiên cứu, sự nỗ lực, cố gắng và tâm huyết của nghiên cứu sinh khi thực hiện luận án. Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên Hội đồng nhất trí luận án “Đạt” ở cấp cơ sở và đề nghị Nghiên cứu sinh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các báo cáo để gửi hồ sơ lên Hội đồng khoa học cấp trên đúng tiến độ./.

Tin, bài và ảnh: Trung tá Phạm Trung Cảnh

Giảng viên Khoa Lý luận Mác - Lênin/ Học viện Quốc phòng