Quán trit Ngh quyết lãnh đạo thc hin nhim v năm hc 2022-2023 ca Đảng y, Ban Giám đốc Hc vin và thc hin Kế hoch thi ging viên dy gii năm hc 2022-2023, từ ngày 18 đến 19 tháng 5 năm 2023 Khoa Binh chng t chc Hi thi ging viên gii cp Khoa cho 06 đồng chí. Hi thi do đồng chí đại tá, Tiến sĩ Phạm Đình Việt Mạnh, Chủ nhiệm Khoa ch trì và tham d đông đủ ca cán b, ging viên trong Khoa.

Đại tá, tiến sĩ Phạm Đình Việt Mạnh, Chủ nhiệm Khoa khai mạc Hội thi

Hi thi giáo viên dy gii hàng năm được Chi y, ch huy Khoa xác định là nhim v quan trng có ý nghĩa thiết thc đối vi mi cán b ging viên. Do đó, ngay t đầu năm hc, Chi y, ch huy Khoa đã ch động phân công, giao nhim v cho các b môn lp kế hoch, tiến hành các bước bi dưỡng, nâng cao cht lượng đội ngũ ging viên đáp ng yêu cu nhim v hun luyn đào to nói chung và các tiêu chí thi ging viên dy gii các cp. Các ging viên được giao nhim v thi giáo viên dy gii đã tích cc nghiên cu ni dung, biên son bài ging, lp kế hoch ging bài, xây dng bài ging đin t, thc luyn, rèn luyn phương pháp tác phong sư phm nâng cao cht lượng gi ging.

Các ging viên tham gia hi thi đã làm tt công tác chun b, nm chc ni dung bài ging, t tin th hin phương pháp và ng dng công ngh thông tin vào quá trình ging bài, cht lượng bài thi được Hi đồng khoa hc chm thi đánh giá cao.

 

Các đồng chí giảng viên trong khoa thực hành thi giảng bài

Căn c vào kết qu chm thi, Hi đồng khoa hc đánh giá 06 đồng chí tuyn chn thi đợt này đạt ging vin dy gii cp Khoa. Trong đó, 04 đồng chí gồm: Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Xuân Việt, Cao Dương Đắc và Đinh Lại Long được tuyn chn tham gia thi ging viên gii cp Hc vin. Hi đồng khoa hc yêu cu các đồng chí được tuyển chọn phát huy tinh thn trách nhim cao nht, ch động khc phc khó khăn, tiếp tc nghiên cu, chun b chu đáo, tích cc thc luyn bài ging, rèn luyn các ni dng để đáp ng đủ tiêu chí và giành kết qu cao trong cuc thi ging viên gii cp Hc vin.

Phát biu kết lun hi thi, Đồng chí Đại tá, tiến sĩ Phạm Đình Việt Mạnh, Ch nhim Khoa nhn mnh: Hi thi ging viên gii cp khoa có vai trò rt quan trng nhm tuyn chn các đồng chí có trình độ chuyên môn vng, kh năng sư phm tt, có nhiu kinh nghim trong công tác ging dy đủ điu kin tham gia thi ging viên gii cp Hc vin. Đồng thi, đây còn là dp sinh hot chuyên môn rt b ích, nhm khuyến khích tinh thn tích cc, ch động, sáng to, đổi mi ni dung và phương pháp ging dy ca mi cán b, ging viên trong Khoa, đồng thi qua hi thi cũng to điu kin để các thế h ging viên trao đổi, truyn th kinh nghim, thng nht nhn thc qua đó bi dưỡng nâng cao cht lượng các lp ging viên mi, ging viên tr ca Khoa./.

Khoa Binh chủng/ Học viện Quốc phòng