Thực hiện Nghị quyết của Học viện về công tác giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, cấp ủy, Chỉ huy Khoa Chỉ huy – Tham mưu đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, thể hiện qua việc luôn “Nâng cao chất lượng bài giảng với những giờ giảng mẫu mực”.

Trên cơ sở xác định đội ngũ giảng viên có ý nghĩa quyết định đến nâng cao chất lượng giảng dạy, cấp ủy, Chỉ huy Khoa luôn chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên bảo đảm về chất lượng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao. Hằng năm, Khoa đã tích cực bồi dưỡng đội ngũ giảng viên thông qua các hoạt động nghiệp vụ, như: dự giờ, thông qua bài, giảng thử, giảng mẫu, sinh hoạt khoa học... ; ngoài ra còn tổ chức cho các giảng viên dự nghe giảng các đồng chí có kinh nghiệm trong Khoa để nâng cao trình độ giảng dạy; Đặt ra yêu cầu bài giảng phải có lý luận sâu sắc, thực tiễn phong phú, có tính dự báo khoa học, có tính chiến đấu cao. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào tự học tập, tự nghiên cứu của mỗi giảng viên trong Khoa.

Khoa Chỉ huy - Tham mưu tiến hành sinh hoạt câu lạc bộ tiếng anh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên

Đồng thời với việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Khoa còn tiến hành đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy và học. Đây vừa là yêu cầu cấp thiết, vừa là giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; Quá trình đổi mới luôn bám sát phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”, gắn nhà trường với đơn vị, lý luận với thực tiễn; Đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên với phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Đội ngũ giảng viên trong quá trình lên lớp vận dụng nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học, chú trọng nêu vấn đề, gợi mở, hướng dẫn học viên nghiên cứu, tăng cường đối thoại trực tiếp với người học, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tối ưu hóa quá trình giảng dạy.

Cùng với công tác giảng dạy, Khoa luôn chú trọng đến công tác đào tạo sau đại học. Khoa đã tiến hành thông qua nội dung bảo vệ cấp Học viện và đề cương cho các đồng chí nghiên cứu sinh; học viên cao học theo đúng thời gian, quy trình, đảm bảo tính khách quan, khoa học giúp học viên bước đầu tiếp cận nghiên cứu khoa học đạt mục đích đề ra; góp phần nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong khoa học cho nghiên cứu sinh và học viên cao học.

Với chủ trương lãnh đạo sát đúng, hoạt động nghiên cứu khoa học thời gian qua luôn được Khoa quan tâm đầu tư thích đáng, có nhiều đổi mới, phát huy được khả năng và thế mạnh của đội ngũ giảng viên. Các đề tài, tài liệu thông qua đều đảm bảo đúng tiến độ và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Cùng với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, Khoa Chỉ huy - Tham mưu đã tích cực tham gia các hoạt động của Khối khoa giáo viên như giao hữu thể thao, chăm sóc chậu cảnh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Cấp ủy, Chỉ huy Khoa tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo đối với nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học, chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt 3 khâu đột phá; thực hiện tốt công tác phân công, bố trí giảng viên huấn luyện; tiếp tục bồi dưỡng tạo nguồn xin cán bộ trẻ và cán bộ đủ điều kiện về Khoa công tác, góp phần xây dựng Chi bộ Khoa trong sạch vững mạnh tiêu biểu.  

 

Tác giả: Nguyễn Hữu Sâm

Khoa Chỉ huy – Tham mưu/ Học viện Quốc phòng