Sáng ngày 08/11/2023, Khoa Chiến lược tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa Giám đốc Học viện và đại biểu cơ quan Cục chính trị.

Căn cứ vào Hướng dẫn số 1980/HD-CT ngày 10/10/2023 của Cục Chính trị về việc Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng và bình xét thi đua khen thưởng năm 2023, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Hội nghị đã tiến hành đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm năm 2023 của Khoa. Trong đó, tập trung đánh giá làm rõ về đặc điểm tình hình nhiệm vụ; một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm; chỉ ra các mặt hạn chế và nguyên nhân ưu, khuyết điểm trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm, nội dung giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Đại tá Nguyễn Quốc Thanh, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ nhiệm khoa phát biểu tại Hôi nghị

Năm 2023, Khoa chiến lược tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn; Quân đội đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị (khóa XIII) và Nghị quyết 230 của Quân ủy Trung ương về việc điều chỉnh tổ chức biên chế; Học viện đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng Học viện mẫu mực, vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ, giảng viên còn thiếu vắng, quân số hoạt động phân tán thường xuyên…Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thường vụ, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn, cán bộ, giảng viên Khoa Chiến lược đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó có nhiều nội dung hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc, như công tác huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất trên giao… Tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 là các tập thể: Bộ môn Lịch sử quân sự, Bộ môn Chiến lược quốc phòng; về cá nhân có đại tá Lê Hữu Trường, đại tá Ngô Quốc Hải, đại tá Hoàng Xuân Nhiên và một số cán bộ giảng viên khác.

Dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí thượng tướng, PGS, TS Trần Việt Khoa Giám đốc Học viện đã biểu dương kết quả, thành tích của Khoa đã đạt được trong năm học 2023, đồng thời, định hướng một số nội dung Khoa cần thực hiện tốt trong thời gian tới như: Cấp ủy, chi bộ Khoa cần quan tâm làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, bảo đảm các nguồn cán bộ kế tiếp, kế cận; cán bộ, giảng viên chủ động, tích cực hơn nữa trong việc đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giờ giảng, bài giảng; tiến hành hiệu quả hoạt động nghiên cứu thực tế, thường xuyên cập nhật kiến thức vào bài giảng, thực hiện tốt nguyên tắc gắn lý luận với thực tiễn trong huấn luyện - đào tạo; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, biên soạn tài liệu, đề tài khoa học. Toàn Khoa nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Thường vụ, Đảng ủy, ban Giám đốc giao.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng và bình xét thi đua khen thưởng năm 2023 của Khoa Chiến lược đã thành công tốt đẹp, lựa chọn ra những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích nổi bật trong năm 2023 đề nghị Học viện tặng các danh hiệu thi đua. Thành công của Hội nghị là tiền đề quan trọng để động viên, khích lệ cán bộ, giảng viên trong Khoa tiếp tục phấn đấu, khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ còn lại của năm 2023 và năm học 2024.

Trung tá Phan Văn Liêm

Giảng viên Khoa Chiến lược/ Học viện Quốc phòng