Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 1657-NQ/QUTW ngày 20/12/ 2022 của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới, Nghị quyết của Đảng ủy Học viện lãnh đạo thực thực hiện nhiệm vụ huấn luyện – đào tạo, nghiên cứu khoa học; năm 2023, Khoa Hậu cần – Kỹ thuật đã tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ biên soạn giáo trình, tài liệu được giao, chỉ tiêu viết báo khoa học và hoàn thành xuất sắc nghiên cứu đề tài khoa học cấp ngành đã đăng ký. Khoa là một trong những đơn vị tiêu biểu của Học viện về nghiên cứu khoa học, góp phần quan trọng cho Khoa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Năm 2024, với mục tiêu “giữ vững và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện – đào tạo của Học viện”, Khoa đã và đang nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch và tiến độ, chất lượng nghiên cứu biên soạn các giáo trình, tài liệu, đề tài khoa học được giao theo hướng “đi trước đón đầu”. Trong 3 tháng đầu năm, tập trung tu chỉnh 08 đầu bài tập bảo đảm hậu cần - kỹ thuật trong tác chiến (ghép nội dung bảo đảm hậu cần và kỹ thuật), biên soạn 02 tài liệu huấn luyện môn học hậu cần - kỹ thuật cho các đối tượng đào tạo trong nước, 05 tài liệu huấn luyện cho học viên Quân đội nhân dân Lào; tổ chức hướng dẫn và thông qua Hội đồng khoa học Khoa đề cương chi tiết chuyên đề cho 01 học viên đào tạo chiến dịch, chiến lược Khóa 12 và đề cương chi tiết luận án cho 01 nghiên cứu sinh; phát động thi đua mỗi cán bộ, giảng viên có 01 bài báo khoa học gửi đăng trên các tạp chí trong Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Để thực hiện tốt mục tiêu và các nội dung trên, cấp ủy chi bộ, chỉ huy Khoa đã lãnh đạo, chỉ huy đơn vị tập trung đột phá vào nâng cao chất lượng nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ biên soạn, thông qua tài liệu, giáo trình, chuyên đề và đề tài nghiên cứu khoa học. Tổ chức phát động phong trào thi đua gắn với việc giao nhiệm vụ, phân công trách nhiệm chặt chẽ; phát huy dân chủ trong nghiên cứu khoa học, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng khoa học và tinh thần chủ động, tích cực của từng bộ môn và các cán bộ, giảng viên trong Khoa nhằm tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, tích cực tự giác trong công tác nghiên cứu khoa học. Khoa đã tổ chức cho 18 lượt cán bộ, giáo viên đi nghiên cứu thực tế các đơn vị thuộc Quân khu 1, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và tham gia hoạt động khoa học tại các học viện, nhà trường khác trong Quân đội. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tranh thủ ý kiến của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện để nắm bắt, cập nhật những thông tin, kiến thức mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn tài liệu, đề tài khoa học. Đồng thời, chủ động tổ chức các buổi thông tin khoa học nội bộ, hoạt động của Hội đồng khoa học thông qua các giáo trình, tài liệu, chuyên đề, đề cương chi tiết đề tài khoa học, luận án tiến sĩ để bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu, viết tài liệu, đề tài, báo khoa học vừa bảo đảm chất lượng vừa đáp ứng được tiến độ kế hoạch, quá trình thông qua ở các cấp được thuận lợi.

Hội đồng khoa học Khoa thông qua đề cương chi tiết chuyên đề, luận án cho học viên đào tạo chiến dịch, chiến lược và nghiên cứu sinh.

Trong điều kiện đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa Hậu cần - Kỹ thuật còn thiếu, biến động theo yêu cầu công tác, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ trong toàn Khoa mà hạt nhân quan trọng là tập thể cấp ủy, chi bộ, chỉ huy Khoa, bằng sự nỗ lực, cố gắng của mọi cán bộ, giảng viên, những tháng đầu năm 2024 Khoa đã thực hiện đạt được những thành tích tốt trong huấn luyện và nghiên cứu khoa học. Đây là tiền đề thuận lợi để Khoa hoàn thành tốt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2024, xứng đáng là  đơn vị dẫn đầu về nghiên cứu khoa học trong Học viện.

           

Tin, bài và ảnh: Đại tá Trịnh Văn Bình

Khoa Hậu cần – kỹ thuật/ Học viện Quốc phòng