Năm 2023, công tác TĐKT và phong trào TĐQT của Khoa luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện, sự phối hợp giúp đỡ của các cơ quan chức năng và các đơn vị trong toàn Học viện. Nhiệm vụ của Khoa tiếp tục có sự phát triển mới, đặt ra yêu cầu ngày càng cao, trong khi quân số thiếu vắng do thực hiện các nhiệm vụ khác. Tình hình trên đã tác động trực tiếp đến kết quả công tác TĐKT và phong trào TĐQT. Tuy nhiên, với sự đoàn kết thống nhất cao của cán bộ, giảng viên, công tác TĐKT và phong trào TĐQT năm 2023 của Khoa đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, thực chất, có nền nếp, sôi nổi, liên tục, mang lại hiệu quả thiết thực. 

Chi ủy, chỉ huy Khoa lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm quy chế, hướng dẫn, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; coi trọng duy trì nền nếp, chế độ công tác thi đua đúng mức, thực hiện chặt chẽ đúng quy định.

Khoa đã tổ chức triển khai có hiệu quả, chất lượng chủ đề phong trào TĐQT năm 2023: “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, với tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt là: Giữ vững đoàn kết, mẫu mực nêu gương, tăng cường kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Gắn với các đợt thi đua như kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris (27/01/1973 - 27/01/2023); 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); thi đua đột kích “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng”; thi đua kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 02/9 (1945 - 2023), kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô và kỉ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phong trào TĐQT của Khoa đã tập trung hướng vào việc tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giảng viên trong Khoa nhận thức sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Học viện và của Khoa. Nền nếp sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ được giữ vững, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu chi bộ ngày càng được nâng lên; công tác quản lý, rèn luyện đảng viên, kiểm tra, giám sát thực hiện có chất lượng tốt. Kịp thời đề nghị giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên. Hội đồng quân nhân duy trì hoạt động có nề nếp, phát huy tốt dân chủ ở cơ sở. Cán bộ, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực hường ứng, tham gia các hoạt động, các phong trào đơn vị tổ chức. tích cực viết bài đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Qua đó xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, tổ chức đảng đạt TSVM, kết quả bình xét năm 2023 chi bộ đề nghị đạt TSVM, 100% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% cán bộ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ. Tiêu biểu là Chi bộ bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học và cá nhân có đồng chí Phạm Doãn Ảnh Chủ nhiệm bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học. Toàn Khoa có 13 tác phẩm (vượt chỉ tiêu 05 tác phẩm) tham gia Cuộc thi viết Chính luận cấp Học viện năm 2023, trong đó 02 tác phẩm đạt giải (1 giải C, 1 giải KK) và được tham gia thi cấp Bộ, Khoa được Học viện tặng 01 Giấy khen tham gia Cuộc thi Chính luận; hoạt động lực lượng 47 có 1609 bài viết; hoạt động trên cổng thông tin điện tử có 19 bài viết. Kiểm tra chính trị tại chức 100% khá, giỏi, xếp loại đơn vị Giỏi

Phong trào TĐQT đã góp phần quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của QUTW và của Học viện về công tác giáo dục đào tạo. Hoàn thành tốt ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ XI.

Đột phá về giáo dục - đào tạo: Nội dung giảng dạy của giảng viên luôn trung thành tuyệt đối với lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tường Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; bám sát, cập nhật sự phát triển lý luận, thực tiễn đất nước, khu vực, thế giới... với phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”; đẩy mạnh phương pháp dạy học tích cực, tăng cường hình thức trao đổi, tương tác giữa giảng viên và học viên, đảm bảo phù hợp với từng nội dung, đối tượng; tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá kết quả chặt chẽ, khách quan, chấp hành nghiêm quy chế, qui định. Công tác giảng dạy bảo đảm được tính khoa học, hiện đại đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo cho từng đối tượng. Toàn Khoa giảng dạy 540 tiết; thi, kiểm tra các lớp 100% khá, giỏi.

Đột phá về xây dựng đội ngũ giảng viên: Phát huy năng lực, kinh nghiệm của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, chỉ huy Khoa tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc chuẩn bị giáo án, thông qua bài giảng, dự giảng, đánh giá, nhận xét giảng viên; nhất là các bài giảng mới, giảng viên trẻ, giảng viên mới về Khoa. Nội dung và phương pháp giảng dạy tiếp tục có những bước tiến bộ, đạt hiệu quả ngày càng tốt, tạo nên những giờ giảng hay, bài giảng chất lượng, từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao. Năm 2023 có 3 đ/c giảng viên giỏi cấp Khoa; 02 đ/c giảng viên giỏi cấp Học viện.

Đột phá về nghiên cứu khoa học: Công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình tài liệu luôn được lãnh đạo, chỉ huy Khoa coi trọng. Đội ngũ giảng viên tích cực tham gia nghiên cứu đề tài, biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ công tác giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở Học viện; đồng thời cung cấp các luận cứ khoa học tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách về quốc phòng, quân sự và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong năm đã biên soạn 27 tài liệu các loại (07 tài liệu huấn luyện cấp Bộ, 02 tài liệu dạy học cấp Bộ; 08 tài liệu dạy học cấp Học viện; 10 tài liệu xã hội và nhân văn quân sự), 01 đề tài cấp Học viện; đã nghiệm thu 10 tài liệu xã hội và nhân văn quân sự. Viết bài đăng trên các tạp chí 09 bài; tham gia góp ý, thẩm định nhiều tài liệu theo yêu cầu của trên. Hướng dẫn, tổ chức thông qua, đánh giá 03 luận văn thạc sỹ, 01 luận án tiến sĩ; thông qua ở mức độ chuyên đề, đề cương 01 luận án tiến sĩ.

Chỉ huy Khoa tập trung nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, quán triệt, duy trì nghiêm túc, có nền nếp các chế độ ngày, tuần, chế độ trực chỉ huy, trực ban, nhất là chế độ trực ngày nghỉ, giờ nghỉ. Quán triệt, giáo dục cán bộ, giảng viên nâng cao nhận thức về pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, Điều lệ, kỷ luật Quân đội và các chế độ, quy định của Học viện; chấp hành nghiêm các quy định văn hóa nơi công sở. Toàn Khoa tích cực tham gia rèn luyện thể lực, luyện tập bắn súng, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, phương án phòng chống cháy nổ. Không có cán bộ, giảng viên vi phạm kỷ luật phải xử lý, bảo đảm an toàn giao thông. Kiểm tra điều lệnh 100% khá giỏi; kiểm tra thể lực 100% giỏi, kiểm tra bắn súng K54 100% đạt yêu cầu trở lên; đơn vị không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Với những kết quả đạt được trong năm 2023, lãnh đạo chỉ huy khoa đã đề nghị cấp trên tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cấp cơ sở. Đây chính là động lực quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong thời gian tiếp theo, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM tiêu biểu, Khoa VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Trần Đăng Hiệp

Khoa lý luận Mác – Lê nin/ Học viện Quốc phòng