Sáng 12/6, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (DCCS) Học viện Quốc phòng tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2024; đồng chí Trung tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Trung tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Học viện chủ trì Hội nghị

Báo cáo đánh giá và các ý kiến phát biểu tại hội nghị khẳng định, 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm Quy chế DCCS. Đảng ủy Học viện đã cụ thể hóa nội dung lãnh đạo thực hiện Quy chế DCCS vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024; Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS đã bám sát Nghị quyết lãnh đạo của ĐUHV, xây dựng kế hoạch công tác năm 2024, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, bổ sung sửa đổi hệ thống các quy chế, quy định. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, hệ có nhiều chủ trương, biện pháp gắn thực hiện Quy chế DCCS với thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhất là nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến tích cực hơn, hoạt động có nền nếp, tạo bầu không khí dân chủ, đoàn kết, đồng thuận trong cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD mẩu mực tiêu biểu, các tổ chức quần chúng VMXS, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự Hội nghị phát biểu thảo luận.

Tại Hội nghị, các đại biểu phân tích, làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, đề xuất những giải pháp, biện pháp góp phần thực hiện hiệu quả Quy chế DCCS 6 tháng cuối năm 2024, tập trung vào 6 biện pháp chủ yếu:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, chỉ đạo về xây dựng và thực hiện Quy chế DCCS, nhất là thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện - đào tạo, nghiên cứu khoa học gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ QUTW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết TW4 (khóa XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 104-QĐ/QUTW về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổ chức thực hiện các khâu đột phá của Học viện, tạo sự chuyển biến tích cực, đồng bộ trong nhận thức, hành động của mọi quân nhân, CNVC về thực hiện Quy chế DCCS. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tự tưởng, kỷ luật và tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các chế độ, chính sách cho các đối tượng.

Hai là, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, hệ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và nâng cao chất lượng dân chủ thực chất trong lãnh đạo, trong chỉ huy điều hành và phát huy dân chủ trên tất cả các hoạt động của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân. Không ngừng nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế DCCS ở cơ quan, khoa, hệ mình. Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Nâng cao năng lực, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Quy chế DCCS, cấp uỷ và chỉ huy các cấp.

Ba là, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc rà soát sửa đổi, bổ sung, xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định; phối hợp phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, các tổ chức trong việc giám sát tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện Thông tư số 165 của Bộ Quốc phòng “Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam".

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong cơ quan, khoa, hệ, nhất là tổ chức đảng và tổ chức chỉ huy. Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện dân chủ trên các mặt công tác, chăm lo giải quyết các chế độ chính sách, nguyện vọng chính đáng; kịp thời cung cấp thông tin định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị. Duy trì chặt chẽ nền nếp hoạt động của Hội đồng quân nhân; phát huy vai trò, vị trí của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng trong việc tham gia đóng góp ý kiến với cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Năm là, Ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo nắm chắc quy chế, chức năng nhiệm vụ. Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các thành viên. Chủ động và thường xuyên nắm chắc tình hình, dự báo tình hình, tham mưu đề xuất kịp thời với Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện xử lý có hiệu quả các vấn đề mới nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng các tổ chức đảng, xây dựng Học viện. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, rút kinh nghiệm và tổ chức đối thoại dân chủ ở cơ sở. Rà soát kiện toàn tổ chức Hội đồng quân nhân, hướng dẫn tổ chức thực hiện nghiêm túc chặt chẽ, đúng quy định. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, người đứng đầu cơ quan, khoa, hệ. Tăng cường công tác đối thoại dân chủ với đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, HSQ-CS vào các thời điểm quan trọng như Lễ, Tết, Bế giảng năm học hoặc đầu năm học, kiểm tra việc thực hiện Quy chế DCCS ở các cơ quan, khoa, hệ theo kế hoạch đã xác định.

Sáu là, làm tốt công tác sơ, tổng kết rút kinh nghiệm hoạt động của Ban chỉ đạo trong quá trình thực hiện Quy chế DCCS./.

Tin, bài và ảnh: Trung tá Mai Văn Quỳnh

Cục Chính trị/Học viện Quốc phòng