Sáng 03-4, Học viện Quốc phòng tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh khóa 90.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện chủ trì Lễ Khai giảng.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng dự Lễ Khai giảng.

PGS, TS Vũ Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; đại biểu đại diện cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương; đại biểu Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; đại biểu đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Công an cùng 79 đồng chí học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 90 dự Lễ Khai giảng.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW,

Giám đốc Học viện phát biểu tại Lễ Khai giảng

Trong thời gian hơn 01 tháng, khóa học sẽ nghiên cứu các chuyên đề về chiến lược quốc phòng một số nước liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân; về bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chính trị, văn hóa, tư tưởng; về đối ngoại gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nghiên cứu một số vấn đề về tác chiến phòng thủ quân khu, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ quyền biên giới Quốc gia; thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào các trạng thái quốc phòng… xử trí tình huống biểu tình, bạo loạn lật đổ; luyện tập về vận hành cơ chế trong tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; cùng với đó là quá trình nghiên cứu thực tế, tham quan, trao đổi kinh nghiệm về công tác quốc phòng, an ninh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với một số đơn vị, cơ quan và địa phương.

Phát biểu Khai giảng khóa học, Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện nhấn mạnh: Những nội dung trên rất quan trọng và thiết thực, giúp các đồng chí học viên nâng cao nhận thức, khả năng tư duy, dự báo chiến lược; năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nhận định đánh giá tình hình, giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên từng lĩnh vực, nội dung cụ thể ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trên cơ sở đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân vững mạnh, bảo đảm cho đất nước luôn chủ động về chiến lược, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; hội nhập và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Quang cảnh buổi Lễ Khai giảng

Đồng chí Giám đốc Học viện cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, giảng viên phải tích cực, chủ động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới huấn luyện - đào tạo theo phương pháp dạy học tích cực, đánh giá đúng thực chất; các bài giảng phải bổ sung, cập nhật những tổng kết lý luận và thực tiễn trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và kết quả các kỳ Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bảo đảm cho bài giảng có tính lý luận sâu sắc, tính thực tiễn phong phú, với những thông tin mới và có tính định hướng, dự báo khoa học.

Đối với các đồng chí học viên lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 90 cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tận dụng thời gian, phát huy tính sáng tạo trong học tập để nâng cao kiến thức, năng lực và bản lĩnh chính trị; quán triệt sâu sắc quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương và Nghị quyết của Đảng vào từng vấn đề được nghiên cứu; rèn luyện phương pháp, tác phong công tác khoa học và khả năng tư duy, nhận định, phân tích, đánh giá tình hình để giải quyết tốt những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, quân sự, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu của khóa học.

Thủ trưởng Ban Giám đốc Học viện và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN khóa 90.

Tin tưởng rằng, trong không khí thi đua cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, khóa học sẽ gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp./.

Tin- Lê Quy; Ảnh- Việt Hòa