Chiều 10-10, Học viện Quốc phòng tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho 354đồng chílà sĩ quan cao cấp, giảng viên, học viên các lớp đào tạo trong Học viện.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Giám đốc Học viện chủ trì và trực tiếp thông tin nhanh kết quả Hội nghị.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cùng tham dự.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Việt Khoa, Ủy viên BCHTW Đảng, Ủy viên QUTW, Giám đốc Học viện thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.

Tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Học viện thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 02 - 08/10/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ Tám để xem xét thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung:

(1) Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới;

(2) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

(3) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020;

(4) Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

(5) Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;

(6) Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã diễn ra thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Các đại biểu tham gia Hội nghị

Sau khi thông tin các nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương Tám, đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, khoa, hệ, đơn vị tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương Tám khóa XIII tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị, đặc biệt các khoa giáo viên, đội ngũ cán bộ nghiên cứu, chuyên gia cần tích cực, chủ động nghiên cứu, cập nhật, bổ sung những nội dung của Hội nghị vào các bài giảng, đề tài nghiên cứu khoa học, kịp thời cung cấp các luận điểm, luận cứ, những nội dung mới cho các đối tượng học viên nhằm thống nhất về nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Tám, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ Học viện lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin- Lê Quy, Ảnh- Lưu Kiên