Chiều 13-6, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Học viện Quốc phòng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trung tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Học viện chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đông đủ các đồng chí trong Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Học viện.

Trung tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Học viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thiếu tướng Lê Văn Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Học viện thay mặt Hội đồng báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm; báo cáo khẳng định: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Học viện 6 tháng đầu năm 2024 cơ bản đã được quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng. Nhận thức và hiểu biết về pháp luật của cán bộ, giảng viên, học viên, QNCN, công nhân viên, chiến sĩ được nâng cao, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước thì số vụ việc vi phạm pháp luật có liên đới đến quân nhân được phát hiện là tăng 02 vụ, vi phạm quy định khai báo tình trạng hôn nhân và nơi cư trú tăng 01 vụ; vi phạm quy định đăng tải hình ảnh, thông tin trên mạng xã hội tăng 01 vụ. Những vụ việc này tác động không nhỏ đến kết quả chung của công tác phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật ở Học viện 6 tháng đầu năm.

Thiếu tướng Lê Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Học viện báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng 6 tháng đầu năm 2024

Tại hội nghị, các đại biểu phân tích, làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, đề xuất những giải pháp, biện pháp góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng cuối năm 2024, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, nêu cao vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, hệ, đơn vị; vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của Học viện trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, phổ biến quy chế, quy định cho từng đối tượng cụ thể. Tổ chức có chất lượng các chuyên đề giáo dục pháp luật trong năm; kiểm tra, đánh giá kết quả chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định.

Hai là, chỉ đạo các cơ quan, khoa, hệ tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng và có hiệu quả, chất lượng các chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn của các cơ quan chức năng về tăng cường quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn, chú trọng thực hiện Chỉ thị số 79 ngày 24/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” trong toàn quân; Quy định số 144 ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; các nội dung cơ bản của đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với đơn vị, gia đình, đồng chí, đồng đội trong giai đoạn hiện nay”; thường xuyên gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác giáo dục chính trị và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Kết luận 01 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 847 của QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, với các cuộc vận động của các cấp, các ngành và phong trào thi đua quyết thắng.

Ba là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; thanh tra, pháp chế, bảo vệ chính trị nội bộ, chủ động phát hiện sớm, giải quyết kịp thời, dứt điểm và có hiệu quả những vụ việc và vấn đề nảy sinh. Duy trì thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật quân sự, bí mật quốc gia, quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin, quản lý tài liệu mật.

Quang cảnh Hội nghị

Bốn là, kết hợp tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với công tác quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh nội bộ, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống panô, tranh ảnh và trên internet... Đồng thời, chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước, xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Năm là, duy trì thực hiện có nền nếp, chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Ngày pháp luật hàng tháng và Ngày pháp luật Việt Nam (09/11). Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu từ tủ sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt của hệ thống thư viện và phòng Hồ Chí Minh.

Sáu là, tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan, khoa, hệ, đơn vị. Chấp hành nghiêm quy định báo cáo tình hình, khắc phục triệt để tình trạng báo cáo chậm, không báo cáo khi phát hiện vụ việc vi phạm hoặc có vụ việc xảy ra; tiếp tục giao cho Văn phòng chỉ đạo Phòng Tác huấn tổ chức chấm điểm hàng tháng về công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật báo cáo Hội đồng PBGDPL. Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu và chấn chỉnh, xử lý nghiêm những biểu hiện ngại học tập, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội không nghiêm./.

Tin, bài và ảnh: Trung tá Mai Văn Quỳnh

Cục Chính trị/Học viện Quốc phòng