Trải qua 47 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Học viện Quốc phòng (HVQP) thật sự xứng đáng là trung tâm huấn luyện-đào tạo (HL-ÐT) và nghiên cứu khoa học (NCKH) quốc phòng, quân sự hàng đầu của Quân đội và quốc gia, có uy tín, vị thế cao trong khu vực và quốc tế. Nhiệm vụ cách mạng xây dựng Quân đội nhân dân (QÐND) Việt Nam 'tinh, gọn, mạnh' đặt ra những yêu cầu mới trong xây dựng HVQP. Học viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm là HL-ÐT, NCKH, hợp tác quốc tế; xây dựng Ðảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện 'mẫu mực, tiêu biểu' ngang tầm thời kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thăm, làm việc tại Học viện Quốc phòng tháng 12/2023.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác HL-ÐT, NCKH, hợp tác quốc tế là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là khâu đột phá của HVQP những năm gần đây. Ðể hoàn thành nhiệm vụ được giao, Ðảng ủy, Ban Giám đốc Học viện thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các biện pháp nâng cao chất lượng HL-ÐT, trọng tâm là đào tạo cán bộ cấp chiến dịch-chiến lược, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ cao cấp của Ðảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang; tiếp tục triển khai quyết liệt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị” lên một bước mới; chủ động đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với từng đối tượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”; quyết liệt thực hiện “3 thực chất” (dạy thực chất, học thực chất, đánh giá kết quả thực chất), gắn với “2 thiết thực” (nội dung thiết thực và phương pháp thiết thực).

Học viện tổ chức thực hiện tốt phương châm huấn luyện cán bộ “cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”; kịp thời cập nhật những quan điểm, chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước và những vấn đề phát triển mới của thực tiễn vào nội dung giảng dạy; đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy-học tích cực, “lấy giảng viên làm động lực”, “lấy học viên làm trung tâm”, tăng cường tương tác, trao đổi, thảo luận; tổ chức tập bài, diễn tập phù hợp với lý luận mới, với tổ chức Quân đội “tinh, gọn, mạnh”; chú trọng ứng dụng công nghệ mới phù hợp với xu thế giáo dục hiện đại; xây dựng hệ thống kết nối giữa Học viện với các cơ quan, đơn vị trong tổ chức các cuộc diễn tập chỉ huy-tham mưu và thực binh của các quân khu, quân đoàn, diễn tập của Bộ giúp cho cán bộ, giảng viên, học viên nâng cao năng lực tư duy tầm chiến dịch, chiến lược, tăng khả năng tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Học viện đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức đi học tập, nghiên cứu thực tế bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn; tăng cường nghiên cứu thực tế trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, trọng điểm về quốc phòng, an ninh,… để giúp học viên nâng cao kiến thức, tầm tư duy chiến lược; có khả năng tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, dự báo tương lai và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn theo chức trách, cương vị công tác; chú trọng làm tốt việc đào tạo, bồi dưỡng nhân tài cho Quân đội và cho đất nước.

Cùng với đó, Học viện duy trì quản lý nghiêm túc, toàn diện quá trình HL-ÐT, điều hành thực hiện nghiêm kế hoạch và các chế độ, quy trình, quy định; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức kiểm tra, viết thu hoạch, hội thảo, bảo vệ luận văn, luận án, thi tốt nghiệp cuối khóa; bảo đảm kết quả kiểm tra, thi tốt nghiệp phản ánh khách quan, thực chất kết quả học tập của học viên; kiên quyết xử lý nghiêm các biểu hiện tiêu cực, vi phạm quy chế HL-ÐT.

Trước bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đã và đang có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những bất ổn, khó dự báo, Học viện đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển khoa học quốc phòng, quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của đất nước; gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo, lấy nghiên cứu khoa học làm cơ sở giảng dạy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện-đào tạo. Học viện đã tổ chức nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng; tích cực nghiên cứu tổng kết thực tiễn những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, sự phát triển của lực lượng vũ trang, Quân đội; các điểm nóng trong khu vực và trên thế giới; đóng góp tích cực vào việc sơ kết các chiến lược quốc gia, như: Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI và tham gia xây dựng Nghị quyết Trung ương 8, khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…; tăng cường nghiên cứu phát triển lý luận quốc phòng, quân sự, phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam; bổ sung, điều chỉnh cách đánh trong tác chiến sử dụng vũ khí công nghệ cao và các loại hình tác chiến mới, bám sát với tổ chức xây dựng Quân đội “tinh-gọn-mạnh”. Học viện đã đóng góp xứng đáng vào công tác lý luận của Ðảng và Quân đội, góp phần nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, nâng cao khả năng dự báo chiến lược, cung cấp luận cứ khoa học về quốc phòng, an ninh, quân sự, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Ðảng, Nhà nước trong hoạch định và hoàn thiện đường lối, chủ trương, chính sách về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo sĩ quan cao cấp cho QÐND Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia và đào tạo quan chức quốc phòng quốc tế; mở rộng trao đổi tiếp xúc đoàn, nghiên cứu học thuật, chia sẻ kinh nghiệm trên các Diễn đàn quốc tế song phương và đa phương, nhất là trên Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), với các học viện, trường đại học, viện nghiên cứu chiến lược quốc phòng, các nước có quan hệ quốc phòng với Việt Nam.

Là trung tâm giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của Quân đội và của quốc gia, thời gian tới, Ðảng ủy, Ban Giám đốc HVQP xác định, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Học viện tạo bước chuyển có tính đột phá về đổi mới chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, NCKH, bảo đảm phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phù hợp với đối tượng tác chiến và thực tiễn các phương thức tiến hành chiến tranh trên thế giới hiện nay.

Ðảng ủy, Ban Giám đốc Học viện chú trọng xây dựng Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; luôn gắn xây dựng Ðảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh với xây dựng HVQP vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Ðảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên và hạ sĩ quan, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; xây dựng động cơ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; kết hợp chặt chẽ đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng với thực hiện các cuộc vận động lớn của Ðảng, Nhà nước, Quân đội; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng chỉnh đốn Ðảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp.

Học viện tập trung bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học đầu ngành vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tư duy chiến lược sâu sắc, có trí tuệ và năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; coi trọng nâng cao phẩm chất, năng lực, đạo đức người thầy, ngang tầm với vị trí, vai trò của Học viện; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, cán bộ NCKH của Học viện đủ về số lượng, có chất lượng cao; nhất là nâng cao trình độ học vấn, năng lực tư duy tầm chiến dịch-chiến lược, năng lực giảng dạy và kỹ năng sư phạm, trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Học viện đang nỗ lực, tích cực, chủ động xây dựng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại theo mô hình học viện số, học viện thông minh thích ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tập trung xây dựng, ứng dụng hệ thống chỉ huy, điều hành qua mạng; quản lý, kiểm tra đánh giá chất lượng HL-ÐT, NCKH; đánh giá địa bàn tác chiến, sa bàn điện tử, xây dựng văn kiện trên bản đồ số; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mô phỏng trong huấn luyện, diễn tập; đẩy mạnh việc số hóa các giáo trình, tài liệu, công trình khoa học, xây dựng thư viện điện tử kết nối với các học viện, nhà trường, các trung tâm nghiên cứu khoa học của Bộ Quốc phòng, bảo đảm nguồn tư liệu phong phú để cán bộ, giảng viên, học viên khai thác thông tin phục vụ HL-ÐT, NCKH; xây dựng Học viện là trung tâm diễn tập cấp chiến dịch, chiến lược có khả năng kết nối với các cuộc diễn tập thực binh, diễn tập khu vực phòng thủ của các quân khu, quân đoàn, tỉnh (thành phố) và diễn tập của Bộ, giúp học viên trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm thực tế; đồng thời, là trung tâm hội nghị, hội thảo hợp tác quốc tế, có khả năng kết nối, làm việc, tổ chức hội nghị trực tuyến với các học viện quốc phòng, viện nghiên cứu quốc phòng các nước trên thế giới.

Phát huy truyền thống “Ðơn vị Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới”, xứng đáng với sự tin tưởng của Ðảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân, Ðảng ủy, Ban Giám đốc HVQP xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Ðảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng QÐND Việt Nam “tinh, gọn, mạnh”; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Theo nhandan.vn