Sáng 14-12, Thường vụ Đảng ủy Học viện Quốc phòng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho 412 đồng chí là cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Học viện.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì Hội nghị.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong thời gian 1,5 ngày, Hội nghị được nghe các đồng chí báo cáo viên giới thiệu những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong 04 chuyên đề: Nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; và Kết luận số 45 về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động về những quan điểm, chủ trương, đường lối, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và những vấn đề về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong những năm tới.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 28,

Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Bi thư Đảng ủy Học viện yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng trong quá trình tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, kết luận, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Học viện. Phát huy tính tích cực, tự giác nghiên cứu, học tập nghị quyết của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Trên cơ sở nắm vững nghị quyết, kết luận, kiên quyết đấu tranh phản bác lại những thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc nghị quyết để chống phá cách mạng nước ta.

Cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia Hội nghị

Đồng thời, trên cơ sở nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; chương trình hành động của Đảng ủy Học viện và tình hình nhiệm vụ của các cơ quan, khoa, hệ, các Đảng ủy, Chi bộ cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, quán triệt, vận dụng, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ (tháng, quý, năm) ở cấp mình; cập nhật các nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết vào xây dựng bài giảng, biên soạn tài liệu, giáo trình, giáo án trong công tác huấn luyện – đào tạo, nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động góp phần xây dựng các tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”./.

Tin- Lê Quy, Ảnh- Việt Hòa