Chiều 01-3, Học viện Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 cấp Học viện.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Trung tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận cấp Học viện cùng đông đủ các đồng chí đại biểu đại diện cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, hệ, đơn vị trong toàn Học viện.

Thượng tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Học viện phát biểu giao nhiệm vụ cho các cơ quan, khoa, hệ

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các cơ quan, khoa, hệ, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện nêu rõ mục đích của Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên của Học viện trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tạo nguồn dữ liệu tuyên truyền, lan tỏa trên các blog, các trang, nhóm của Học viện trên nền tảng mạng xã hội; khẳng định vị thế, uy tín của Học viện. Thông qua cuộc thi, phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời, lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc tham gia thi cấp toàn quân.

Trung tướng Bùi Huy Biết, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện phát biểu tại Hội nghị

Với nội dung đa dạng trên các nhóm vấn đề: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác–Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch... và thể loại thi phong phú với nhiều hình thức thể hiện như tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip để các cơ quan, khoa, hệ và mọi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên lựa chọn tham gia.

Đồng chí Chính ủy Học viện cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa, hệ, đơn vị quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện kế hoạch chặt chẽ, nghiêm túc, bảo đảm 100% cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên trong toàn Học viện tham gia, đặc biệt khuyến khích các đồng chí là học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức QPAN và học viên quốc tế tham gia Cuộc thi. Quá trình triển khai thực hiện nghiêm túc chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội và tuân thủ đầy đủ các quy định, quy chế của Cuộc thi; chống biểu hiện làm hình thức qua loa, chiếu lệ. Kết quả tham gia thi của các tập thể, cá nhân được xem xét, đánh giá thi đua, bình xét khen thưởng của cá nhân, tập thể trong năm 2023 và là một tiêu chí đánh giá trong công tác cán bộ khi đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương, thăng quân hàm.

Với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và trách nhiệm lớn của cấp ủy Đảng các cấp, của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên trong toàn Học viện, tin tưởng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 cấp Học viện sẽ gặt hái được nhiều thành tích cao.

Tin- Lê Quy, Ảnh- Việt Hòa