Tóm tắt: “Lợi dụng sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu các thế lực thù địch, phản động hí hửng, lớn tiếng tuyên bố học thuyết Mác - Lênin đã lỗi thời, các nước muốn phát triển chỉ có thể đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Sự thật, học thuyết Mác - Lênin vẫn giữ nguyên giá trị, đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng, nhưng đó là quá trình lâu dài, nhiều khó khăn, thách thức chúng ta cần phải kiên định, sáng tạo trong xác định rõ mô hình, bước đi, nội dung cụ thể và phương pháp tiến hành xây dựng phù hợp với xu thế thời đại và đặc điểm hoàn cảnh lịch sử cách mạng Việt Nam”.

          Từ khóa: Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

          Từ khi mô hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, một số người đã dao động, hoài nghi tính đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa xã hội, muốn nước ta phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Các học giả tư sản và thế lực chống đối chủ nghĩa xã hội thì triệt để lợi dụng sự kiện này để tuyên truyền xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Chúng cho rằng học thuyết Mác - Lênin đã lỗi thời, mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực chỉ là sự ảo tưởng của những Người Cộng sản, phong trào cách mạng trên thế giới đã thoái trào, các nước muốn phát triển phải đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Thực tế có phải như vậy không? Có phải Đảng và nhân dân ta đã chọn con đường đi sai không?

Có thể khẳng định rằng, những dao động, hoài nghi trên là do nhận thức chưa đầy đủ, thiếu hiểu biết về chủ nghĩa xã hội, các quan điểm chống đối, thù địch thể hiện rõ sự cố tình phủ nhận những giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội, phủ nhận những giá trị tiến bộ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đã được thể hiện ở Liên Xô và các nước Đông Âu, là sự nhắm mắt, làm ngơ có chủ ý xấu trước sự phát triển hiện thực của phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa trên thế giới.

Sự thật, sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu là biến cố chính trị lớn nhất cuối thế kỷ XX, là tổn thất nặng nề và nghiêm trọng nhất, chưa từng có của phong trào cách mạng thế giới, nhưng chắc chắn đó không phải là sự sụp đổ của học thuyết Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, mà chỉ là sự sụp đổ của một mô hình cụ thể, do nhiều nguyên nhân, trong đó có sai lầm chủ quan trong xác định đường lối của Đảng cầm quyền. Học thuyết Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội vẫn giữ vững giá trị khoa học trong thời đại ngày nay, là kim chỉ nam cho Đảng Cộng sản và phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa ở các nước trên thế giới đấu tranh, xây dựng xã hội mới, hiện thực hóa từng bước mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Cộng sản.

Nhận thức đầy đủ về chủ nghĩa xã hội chúng ta cần phải hiểu trên cả 3 phương diện: là một học thuyết khoa học và cách mạng; một phong trào cách mạng hiện thực trong thời đại ngày nay; một chế độ xã hội mới tiến bộ hơn xã hội tư bản chủ nghĩa. Với phương diện là một học thuyết khoa học và cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra cơ sở khoa học, quy luật khách quan của sự phát triển xã hội để đi tới chủ nghĩa xã hội - một chế độ xã hội xây dựng trên cơ sở giải phóng triệt để giai cấp, nhân dân lao động, giải phóng triệt để xã hội và con người. Với phương diện là một phong trào cách mạng hiện thực, bắt đầu từ cuộc cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, chủ nghĩa xã hội đã trở thành một phong trào cách mạng diễn ra rộng khắp trên thế giới, phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa trên thực tế đã đồng hành và gắn bó chặt chẽ với phong trào giải phóng dân tộc và cuộc đấu tranh của các quốc gia nhằm bảo vệ nền độc lập, chủ quyền dân tộc, chống mọi hình thức can thiệp, áp đặt, bất công từ bên ngoài của các thế lực thực dân, đế quốc. Với phương diện là một chế độ xã hội, chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội phát triển cao hơn, tiến bộ hơn chế độ tư bản chủ nghĩa. Sự phát triển cao hơn này được thể hiện trong bản chất của chủ nghĩa xã hội. Theo cách diễn đạt giản dị, dễ hiểu của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội là một xã hội: ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, mọi người đều được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc; là “Xã hội càng tiến, vật chất càng tăng, tinh thần càng tốt”[1].

          Thực tiễn lịch sử nước ta cho thấy, lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn khách quan của lịch sử dân tộc Việt Nam. Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, Đảng ta luôn khẳng định đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường bảo đảm tốt nhất cho lợi ích trước mắt cũng như lâu dài của nhân dân và dân tộc Việt Nam. Chỉ có kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thì các thành quả của cách mạng Việt Nam mới được giữ vững và phát huy, tương lai và tiền đồ của dân tộc mới được bảo đảm. Nước ta chỉ có thể đi theo con đường xã hội chủ nghĩa mà không thể theo con đường tư bản chủ nghĩa, bởi vì xét trên quy mô thời đại, chủ nghĩa tư bản đã lỗi thời và theo quy luật khách quan của lịch sử sớm hay muộn cũng phải nhường bước cho một trật tự mới tiến bộ hơn. Nếu chúng ta lựa chọn con đường tư bản chủ nghĩa đó sẽ là một sự thụt lùi, phản tiến bộ, sự nghiệp giải phóng dân tộc, giai cấp, con người trên đất nước ta sẽ khó khăn, phức tạp, nhân dân sẽ gặp nhiều đau khổ. Nước ta cũng không thể đi theo con đường chủ nghĩa xã hội dân chủ, bởi lẽ xét về bản chất chủ nghĩa xã hội dân chủ là xa lạ và đối lập với chủ nghĩa xã hội khoa học, bởi vì tư tưởng của chủ nghĩa xã hội dân chủ không đặt mục tiêu xóa bỏ tư hữu tư bản chủ nghĩa, đề cao chế độ sở hữu hỗn hợp giữa tư bản, nhà nước và người lao động, về tư tưởng luôn thỏa hiệp với các thế lực tư bản, đế quốc, thừa nhận nền chính trị do giai cấp tư bản cầm quyền, cổ vũ cho chế độ đa nguyên chính trị.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trong tình hình mới, chúng ta phải quán triệt sâu sắc, hiểu rõ và đầy đủ hơn các quan điểm, nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội, đồng thời phải xuất phát từ thực tế của đất nước và đặc điểm xu thế thời đại ngày nay để xác định các nội dung, hình thức, phương pháp, bước đi cho phù hợp. Chúng ta phải hiểu rõ, khi nói về tương lai Mác và Ăngghen xuất phát từ cái đã có là chủ nghĩa tư bản, phát hiện ra những quy luật hình thành, diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản, đồng thời chỉ ra cái tất yếu, những vấn đề có tính quy luật, có tính nguyên tắc của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, chứ không vạch ra một mô hình với tính chất là một bản thiết kế đầy đủ, chi tiết cho ngôi nhà chủ nghĩa xã hội mà chúng ta xây dựng, việc dự đoán về một tương lai xa, càng muốn có những tiên đoán cụ thể, những chỉ dẫn chi tiết thì càng dễ thiếu sót sai lầm. Mác và Ăngghen đã viết: “Chúng tôi không cố đoán trước về tương lai một cách giáo điều, mà chỉ mong tìm ra cái thế giới mới qua sự phê phán thế giới cũ”[2]…; “Việc cấu tạo tương lai và tuyên bố dứt khoát những quyết định in sẵn cho tất cả mọi thời kỳ sắp đến không phải là công việc của chúng ta”[3]; “Chúng ta xuất hiện trước thế giới không phải với tư cách là những kẻ giáo điều mang theo những nguyên tắc mới, có sẵn chân lý đây, hãy quỳ xuống trước nó”[4]; “cái gọi là xã hội chủ nghĩa theo ý kiến tôi không phải là cái gì đó nhất thành bất biến, mà cũng như mọi chế độ khác, nó cần được xem xét như một xã hội được thay đổi cải tạo thường xuyên”[5]. Lênin, người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử mới cũng chỉ rõ: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như một cái gì đó đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống”[6]. Lênin thường căn dặn “Người Mác xít phải chú trọng đến cuộc sống sinh động, đến những sự thật chính xác của hiện thực, chứ không nên tiếp tục nắm lấy cái lý luận ngày hôm qua, lý luận này cũng như mọi lý luận, bất quá cũng chỉ vạch ra được nét căn bản, nét chung, chỉ tiến tới chỗ nắm được tính chất phức tạp của cuộc sống mà thôi”[7].

Quán triệt những quan điểm, nguyên lý chỉ dẫn trên và từ tổng kết thực tiễn cách mạng Việt Nam trong những năm đổi mới, Đảng ta khẳng định xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước giống nhau về mục tiêu cuối cùng, về các nguyên tắc cơ bản, nhưng sẽ khác nhau về hình thức, biện pháp và bước đi, tốc độ xây dựng, điều đó cũng có nghĩa là khác nhau về mô hình phát triển cụ thể ở mỗi nước và con đường thực hiện mô hình đó. Đồng thời chỉ rõ, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn mới mẻ đối với cách mạng nước ta, chúng ta phải tự tìm con đường đi cụ thể cho mình và không có cách nào tốt hơn là phải xuất phát từ thực tế cách mạng Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm thành công, không thành công của các nước để xây dựng lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhận thức rõ, đó là một quá trình lâu dài, có nhiều cơ hội, thách thức đặt ra và thực hiện con đường phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa với tư cách là một chế độ bóc lột, dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, bỏ qua kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, tiếp thu và kế thừa những thành tựu, văn minh mà nhân loại đã đạt được dưới chủ nghĩa tư bản. Đó cũng chính là sự quán triệt và vận dụng lời dạy của Lê nin: “Giai cấp vô sản buộc phải để cho chủ nghĩa tư bản tham gia vào sự nghiệp của mình”[8] và “Chúng ta không hình dung một thứ chủ nghĩa xã hội nào khác hơn là chủ nghĩa xã hội dựa trên cơ sở tất cả những bài học mà nền văn minh lớn của chủ nghĩa tư bản thu được”[9]. Đồng thời, Đảng ta xác định ngày càng rõ hơn mô hình chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta phấn đấu xây dựng, đó là một xã hội: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân lao động làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới”[10].

Để hiện thực hóa các mục tiêu, đặc trưng mang tính bản chất của mô hình chủ nghĩa xã hội ở nước ta, trong những năm đổi mới vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới, đời sống nhân dân về vật chất, tinh thần được cải thiện rõ rệt, “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”[11]. Đây chính là thành quả của quá trình Đảng và nhân dân ta luôn kiên định giữ vững mục tiêu con đường đi lên chủ nghĩa xã hội phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những biến động lớn, diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, để từng bước thực hiện thành công mô hình chủ nghĩa xã hội ở nước ta, chúng ta phải “Kiên định, vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”[12]. Đồng thời phải thực hiện đồng bộ có chất lượng, hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, nhất quán nguyên tắc Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.  Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định hàng đầu mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta chỉ có thể được thực hiện thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng để thực hiện vai trò lãnh đạo của mình, trong những năm tới Đảng phải tiếp tục được xây dựng, chỉnh đốn toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó phải tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, nâng cao bản lĩnh, năng lực dự báo và chất lượng công tác hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ, gắn quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới xây dựng hệ thống chính trị; chủ động và tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Hai là, hoàn thiện và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây là nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng nhằm từng bước xác lập quan hệ sản xuất mới tiến bộ, phù hợp trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; khẳng định rõ bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta hướng đến xây dựng. Để hoàn thiện và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trước hết chúng ta phải nhận thức rõ, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nền kinh tế thị trường, hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.

 Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được củng cố, phát triển; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Để hoàn thiện đồng bộ thể chế nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần phải coi trọng: xây dựng và thực thi pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị quốc gia; tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển đầy đủ, đồng bộ các yếu tố thị trường, các loại thị trường; tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển của cách mạng 4.0. Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp này trực tiếp góp phần thúc đẩy tăng năng xuất lao động của đất nước theo chiều sâu, dựa vào tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhân lực chất lượng cao, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm cho nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Trong thời gian tới phải: tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao hiệu quả đầu tư, nhất là đầu tư công; phát triển lành mạnh các loại thị trường, cơ cấu lại thị trường tài chính - tiền tệ, thu - chi ngân sách nhà nước, bảo đảm an toàn nợ công; cơ cấu lại các ngành theo hướng phát triển các lĩnh vực, sản phẩm có tiềm năng, lợi thế, nhiều hàm lượng công nghệ, sức cạnh tranh và giá trị gia tăng cao; cơ cấu lại hệ thống doanh nghiệp, phát triển lực lượng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh; cơ cấu lại nền kinh tế nhằm phát huy thế mạnh của từng vùng và tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng và ngoài vùng.

Bốn là, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp này cho phép chúng ta tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài vào phát triển nền kinh tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Quá trình thực hiện hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta phải; giữ vững độc lập, tự chủ trong việc xác định chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển; thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; chủ động nâng cao khả năng chống chịu thích ứng của nền kinh tế trước những tác động từ bên ngoài; hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với những điều ước quốc tế….

Năm là, coi trọng xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Dưới chủ nghĩa xã hội, giá trị văn hóa của nhân loại luôn được bảo tồn, phát triển đa dạng trong điều kiện mới; giá trị con người luôn được bảo đảm và phát triển toàn diện, văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của chế độ xã hội. Tuy nhiên để có một nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc chúng ta cần: nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người mới xã hội chủ nghĩa; tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống lịch sử, ý thức trách nhiệm xã hội cho mọi tầng lớp nhân dân; ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực xã hội và các tệ nạm xã hội, bảo vệ và phát huy các giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam, gắn kết hài hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống và giá trị hiện đại.

Sáu là, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của nhân dân, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái thù địch. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ có thể thực hiện thành công khi có sự tham gia của lực lượng toàn dân và chỉ khi nào phát huy được đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân mới thực sự huy động được sức mạnh to lớn của nhân dân vào công cuộc giải phóng giai cấp, giải phóng con người, xây dựng xã hội mới. Để phát huy sức mạnh toàn dân, quyền làm chủ của nhân dân, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái thù địch trong thời gian tới cần: Quan tâm giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; vận động, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục thể chế hóa các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh và xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức các nhân lợi dụng dân chủ, gây rối nội bộ, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn, là con đường duy nhất đúng cho cách mạng Việt Nam, đó là một quá trình lâu dài, nhưng tất yếu chúng ta sẽ xây dựng thành công. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải tranh thủ được thời cơ, vượt qua các khó khăn, thách thức thực hiện các lộ trình, bước đi, nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp với đặc điểm lịch sử Việt Nam; thường xuyên coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Đức Bình, Về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, H. 2003.

          2. ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia -Sự thật, H.2011,

3. ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia -Sự thật, H.2016.

          4. ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia -Sự thật, H.2021, t1.

5. Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn bộ giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Một số vấn đề về chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay, Nxb Chính trị quốc gia, H.1996

6. C.Mác - Ph. Ăngghen, Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, H. 1995, t1.

 7. C.Mác - Ph. Ăngghen, Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, H.1997, t37.

8. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia-sự thật, H.2011, t1.

9. V.I. Lênin Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Matxcơ va, 1974,t4.

10. V.I. Lênin Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Matxcơ va, 1981,t31.

11. Nguyễn Phú Trọng. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Báo Nhân dân, số 23945 ngày 17/5/2021.

 

[1] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia-sự thật, H.2011, t1, tr40

[2] C.Mác - Ph. Ăngghen, Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t1, tr520,

[3] Sđd tr522

[4] Sđd tr523

[5] C.Mác - Ph. Ăngghen, Toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997, t37, tr617-618,

[6] V.I. Lê nin Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Matxcơ va, 1974,t4, tr232

[7] V.I. Lê nin Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Matxcơ va, 1981,t31, tr162-163

[8] V.I.Lênin Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mát xcơva, 1978, t45, tr141.

[9] Sđd, t36, tr334.

[10] ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG-Sự thật, H.2011,tr70

[11] ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG-Sự thật, H.2021,t1,tr25

[12] ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG-Sự thật, H.2021,t1,tr109