Tóm tắt: Trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có hai vấn đề cần được nhận rõ trước tiên là: nhận rõ tình hình mới và nhận diện đúng các quan điểm sai trái, thù địch. Nhận rõ tình hình mới trên phạm vi quốc tế và trong nước, mới tìm được những nguyên nhân và nguyên cớ phát sinh, tồn tại cuả những quan điểm sai trái, thù địch. Nhận diện đúng các quan điểm sai trái, thù địch mới có thể đưa ra những đối sách, giải pháp thích hợp đối với từng đối tượng cụ thể. Như vậy, nhận diện đúng là một tiền đề quan trọng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có hiệu quả. Tuy nhiên, nội dung các quan điểm, tư tưởng đó và phương thức, thủ đoạn chống phá thì có sự thay đổi trong mỗi thời điểm cụ thể. Như vậy, cần nhận diện đúng và thường xuyên, kịp thời nhận diện đúng các quan điểm sai trái, thù địch là vấn đề khách quan và cấp thiết trong tình hình phức tạp, biến đổi nhanh chóng không ngừng hiện nay.

Từ khóa: Nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận diện; đấu tranh phản bác; quan điểm sai trái, thù địch.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trước hết “Kiên định, vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời không ngừng bổ sung, phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam”[1]; cùng với đó là “thường xuyên đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”[2]. Như vậy, Đại hội XIII của Đảng kế thừa và phát triển quan điểm Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), trong đó có sự thống nhất, quan hệ chặt chẽ với nhau giữa hai mặt “bảo vệ” và “đấu tranh”. Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và ngược lại, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để luôn giữ vững, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trên cả phương diện lý luận và thực tiễn đều chỉ ra: Để xác định chủ trương, đề ra giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có hiệu quả, trước hết cần nhận diện đúng về các quan điểm đó. Bài viết xin đề cập phân tích hai vấn đề: Vì sao và nội dung nhận diện đúng các quan điểm sai trái, thù địch; giải pháp để chủ động, kịp thời nhận diện đúng các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thời gian qua, đặc biệt, sau khi có Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai bài bản, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, các cấp, các ngành, diễn ra thường xuyên, rất quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và xây dựng, phát triển Đảng. Tuy vậy, vẫn còn những hạn chế, như: chúng ta phải đối mặt với những tác động mạnh mẽ, phức tạp của một lượng rất lớn thông tin sai trái, thù địch. Tình trạng “nhiễu” về thông tin đã và đang gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý, tình cảm, tư tưởng của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiều bài viết, bài nói có những quan điểm chống đối, tư tưởng sai lệch chưa được nhận diện kịp thời để có biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, xử lý triệt để…Đại hội XIII của Đảng đánh giá: “Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao”[3].

Trước những thành tựu phát triển to lớn, có ý nghĩa lịch mà công cuộc đổi mới đất nước ta đã đạt được, các thế lực thù địch vô cùng hằn học, tức tối và điên cuồng tìm mọi cách để chống phá. Chúng lợi dụng tình hình thế giới, khu vực biến đổi nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo; tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức; những vấn đề rất mới về lý luận, thực tiễn nảy sinh khi công cuộc đổi mới đất nước đi vào chiều sâu mà không phải một sớm một chiều có thế giải quyết được để đẩy mạnh chống phá. Chúng thay đổi phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt và phức tạp hơn để tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Một điểm mới đáng chú ý hiện nay là: tham gia, “hùa theo” những luận điệu của các thế lực thù địch, làm tiềm ẩn thêm những yếu tố phức tạp còn có số phần tử là đảng viên thoái hóa, biến chất, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Từ những vấn đề trên cho thấy, hơn bao giờ hết, việc nhận diện đúng những quan điểm sai trái, thù địch với biểu hiện cụ thể và phương thức, thủ đoạn chống phá tinh vi, xảo quyệt là yêu cầu khách quan, cấp thiết, là tiền đề rất quan trọng cho việc xác định chủ trương, biện pháp, nâng cao hiệu quả đấu tranh.

Để nhận diện đúng, trước hết, cần thống nhất nhận thức thế nào là quan điểm sai trái, thù địch? Quan điểm sai trái là những quan điểm thể hiện sự lệch lạc về nhận thức lý luận cũng như nhận thức thực tiễn; là sự nhìn nhận lệch lạc, phiến diện, không đúng với sự thật; xa lạ với truyền thống, thuần phong mỹ tục của dân tộc; là sự xuyên tạc, bóp méo sự thật, dẫn đến sự hiểu sai, từ đó nghi ngờ, không tin tưởng vào quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quan điểm thù địch là quan điểm sai trái được nâng lên thành lý luận với chủ đích đi ngược lại và đối lập với quan điểm chính thống để kích động chống Đảng, chống chế độ. Quan điểm sai trái, thù địch hiện nay vẫn là phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa; đòi Đảng Cộng sản Việt nam từ bỏ vai trò lãnh đạo và cầm quyền, thực hiện đa nguyên chính trị và chế độ đa đảng đối lập. Đó là hai vấn đề căn cốt để họ lấn tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Tuy nhiên, cần phân biệt các quan điểm sai trái, thù địch với những ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân khác với quan điểm, đường lối của Đảng, tránh “vơ đũa cả nắm”, có như vậy mới xác định thái độ và phương pháp đấu tranh phù hợp. Sự khác đó thể hiện rõ ở động cơ, mục đích chính trị, nội dung, phương thức chuyển tải và chủ thể của quan điểm, ý kiến đưa ra. Đơn cử, về động cơ, mục đích, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tung ra những quan điểm sai trái, thù địch nhằm đả kích vào Đảng, chế độ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, con đường xã hội chủ nghĩa, nhằm lái đất nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Còn những ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân khác, thậm chí có khi trái với một số chủ trương của Đảng trong một thời điểm nào đó là điều bình thường, họ bày tỏ thông qua diễn đàn, hội thảo vì mục đích xây dựng, đóng góp với Đảng, Nhà nước để lãnh đạo và quản lý đất nước tốt hơn. Các quan điểm sai trái, thù địch rất đa dạng, có thể phân chia theo những cách khác nhau, song về nội dung có thể chỉ ra các dạng chủ yếu sau:

Thứ nhất, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tung ra các luận điệu như: Chủ nghĩa Mác - Lênin là đúng đắn nhưng chỉ đúng đắn trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, còn hiện nay, nhân loại đã chuyển sang Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kinh tế tri thức, kinh tế số, toàn cầu hóa, tin học hóa thì nó không còn phù hợp nữa. Học thuyết về giá trị thặng dư; học thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; học thuyết về hình thái kinh tế xã hội... đã lỗi thời; chủ nghĩa Mác - Lênin ra đời ở châu Âu nên không thể phù hợp với điều kiện châu Á. Những luận điệu khác lại đồng nhất sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu với sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội nói chung. Từ đó cho rằng sai lầm, khuyết điểm cũng như sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội hiện thực đó đã chứng minh chủ nghĩa Mác - Lênin sai, cần phải từ bỏ... Các thế lực thù địch tấn công vào tư tưởng Hồ Chí Minh với hai thái cực: Một là, hạ thấp tư tưởng Hồ Chí Minh, cho rằng Hồ Chí Minh chỉ nhắc lại tư tưởng của C.Mác, PhĂnghen, V.I.Lênin và các nhà tư tưởng khác chứ không có tư tưởng của riêng mình hoặc tư tưởng không trở thành một hệ thống; Hai là, đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác Lê nin; cho rằng Hồ Chí Minh là người dân tộc chủ nghĩa; kêu gọi dùng “chủ nghĩa Hồ Chí Minh” để thay thế chủ nghĩa Mác - Lênin..

Thứ hai, xuyên tạc, phủ định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Dạng quan điểm này được các thế lực thù địch tung ra bằng các luận điểm xuyên tạc như: phê phán, phủ nhận mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và chế độ xã hội chủ nghĩa; bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; phủ nhận mối quan hệ giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước; vu cáo Việt Nam vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền”, đàn áp tôn giáo, bất bình đẳng dân tộc...; kích động biểu tình; thúc đẩy hình thành xã hội dân sự; đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; xuyên tạc quan điểm đối tác, đối tượng, chia rẽ mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam với các nước láng giềng...

Thứ ba, xuyên tạc, phủ định các giá trị lịch sử của dân tộc và những thành quả của cách mạng. Các thế lực thù địch tuyên truyền phủ nhận sự lựa chọn tất yếu của lịch sử và tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc; xuyên tạc, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước.

Thứ tư, xuyên tạc, bóp méo các sự kiện chính trị, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Các thế lực thù địch tung ra các luận điệu xuyên tạc, bóp méo chủ trương, chính sách, những văn bản ký kết giữa nước ta với một số nước; thổi phồng những sơ hở của chính sách; lợi dung các sự kiện nhạy cảm, như các sự kiện liên quan đến phân định biên giới, lãnh thổ, các vấn đề tranh chấp biển, đảo; những vấn đề liên quan đến đầu tư, ô nhiễm môi trường… để kích động, lôi kéo, chống phá, gây mất ổn định chính trị, xã hội, hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước ta...

Thứ năm, hạ bệ thần tượng; bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ. Các thế lực thù địch xuyên tạc, bịa đặt, tấn công vào đời tư, chia rẽ mối quan hệ giữa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc những quyết định của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ để hạ uy tín, phủ nhận bản chất của Đảng và Nhà nước ta.

Thứ sáu, tán dương, ca ngợi chủ nghĩa tư bản hiện đại. Các thế lực thù địch đưa ra những luận điệu ra sức tán dương, ca ngợi chủ nghĩa tư bản hiện đại, cho rằng ngày nay chủ nghĩa tư bản đã phát triển rất nhiều, chủ nghĩa tư bản hiện đại đã thay đổi bản chất, không còn bóc lột nữa và có thể tự khắc phục được mâu thuẫn trong lòng nó để tồn tại và phát triển mãi v.v...

Các quan điểm sai trái, thù địch thuộc các dạng khác nhau, nhưng có điểm chung xuyên suốt là không đúng về mặt khoa học và phản động về mặt chính trị. Bởi vì các thế lực thù địch chống phá, “quay lưng” với những bằng chứng xác thực về giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng không xuất phát từ lý do khoa học mà xuất phát từ động cơ chính trị đen tối; đây không phải là sự cố chấp hoặc bảo thủ hay cả hai, mà là sự cố tình phủ nhận, “đổi trắng thay đen”.

Các thế lực thù địch tuyên truyền, truyền bá quan điểm sai trái, thù địch để tấn công nhằm bác bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng bằng cả phương thức, thủ đoạn truyền thống và phi truyền thống. Bằng phương thức truyền thống, chúng tuyên truyền, truyền bá thông tin dối trá, lừa bịp theo kiểu lặp đi lặp lại nhiều lần, cứ làm ầm ĩ lên, thế nào cũng có tác dụng không nhiều thì ít, kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Phương thức này tuy cũ nhưng lại có tác dụng rất lớn, nhất là đối với những đối tượng nhẹ dạ, cả tin, thiếu thông tin, thiếu “sức đề kháng”. Bên cạnh đó, chúng kích động, cấu kết với một số người có tư tưởng bảo thủ, những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tập trung tuyên truyền những thông tin theo hướng trộn lẫn thật giả, đưa các thông tin tiêu cực, những ý kiến, quan điểm sai lệch có thật từ các nguồn tin của các báo chí, các hội nghị, cuộc hội thảo để tỏ ra khách quan nhưng lại gắn với những bình luận chủ quan, thổi phồng, bóp méo, quy chụp các tiêu cực xã hội... hòng tạo tâm lý “bán tín, bán nghi” về quan điểm, đường lối của Đảng.

Thủ đoạn mới của chúng hiện nay là đánh tráo, thay thế các khái niệm, thổi phồng cái gọi là “chủ thuyết phát triển mới”. Cùng với việc công kích trực tiếp vào chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng còn đẩy mạnh tuyên truyền, cổ súy du nhập các trào lưu tư tưởng và chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa thực dụng từ bên ngoài, kết hợp với kích động chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa bè phái, chủ nghĩa hưởng lạc từ bên trong, nhằm thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Các thế lực thù địch tận dụng tối đa hệ thống phát thanh, báo chí, xuất bản ở nước ngoài, triệt để lợi dụng Internet, mạng xã hội, các hình thức truyền thông mới với tính năng lan tỏa nhanh để tuyên truyền, chống phá. Đặc biệt, chúng cố tình cắt ghép, pha trộn, chỉnh sửa để tung thông tin xấu, độc dưới dạng “thật như giả”, “giả như thật”. Chúng còn dựng lên các video clip, phóng sự có giao diện giống như của Đài Truyền hình Việt Nam và một số báo, đài chính thống để đưa tin. Mánh lới của chúng là giật tít, “câu view” nhằm đánh trúng tâm lý tò mò của nhiều người. Chúng đặc biệt chú tâm khai thác triệt để những thời điểm nhạy cảm, những sự kiện quan trọng, những ngày lễ lớn, những khó khăn, bức xúc trong đời sống xã hội... để tuyên truyền, xuyên tạc tạo sự phân tâm, hoang mang, dao động, mất lòng tin của nhân dân...

Các quan điểm sai trái, thù địch được tuyên truyền bằng phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và thâm độc sẽ gây nguy hại rất lớn ở chỗ: chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, tư tưởng hoài nghi, hoang mang, dao động, dẫn tới phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, không tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, xa rời tôn chỉ mục đích của Đảng, tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp; sự nghiệp cách mạng nước ta, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, còn có nhiều khó khăn, thách thức mới. Đặc biệt, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, không gian mạng sẽ trở thành một bộ phận cấu thành thiết yếu và đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc. Chính vì vậy, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang và sẽ tập trung dùng Internet, triệt để sử dụng mạng xã hội để chống phá, bịa đặt, nhào nặn, lan truyền những thông tin, hình ảnh thất thiệt với mục tiêu cốt lõi để phá hoại nền tảng tư tưởng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Do vậy, nhận diện đúng để có chủ trương giải pháp đúng trong phòng, chống nói chung; đồng thời nhận diện đúng còn để cảnh báo và giúp cấp ủy các cấp có chủ trương, biện pháp đúng đắn về công tác cán bộ, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Trong mỗi thời điểm, quan điểm sai trái, thù địch bao giờ cũng có nội dung cụ thể, gắn với đối tượng, phương thức, thủ đoạn chống phá cụ thể. Do vậy, cần nhận diện rõ ràng, chính xác, đầy đủ, kịp thời nội dung của quan điểm sai trái, thù địch và phương thức, thủ đoạn mà các thế lực thù địch sử dụng để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện yêu cầu đó, để nâng cao khả năng nhận diện đúng các quan điểm sai trái, thù địch, bóc trần mưu toan thâm hiểm của các thế lực thù địch cần thực hiện tốt các giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường giáo dục, tuyên truyền nâng cao giác ngộ, trình độ lý luận chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng tạo “sức đề kháng” và khả năng nhận diện quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực tế đã chỉ ra: Tình trạng nhận thức không đúng, nhận diện không chính xác các quan điểm sai trái, thù địch và còn chịu tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu từ các quan điểm đó do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân cơ bản xuyên suốt là chúng ta chưa làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chưa tuyên truyền sâu rộng trong xã hội; phòng, chống quan điểm sai trái, thù địch chưa trở thành động lực bên trong thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia. Mặt khác, không ít cán bộ, đảng viên hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách giáo điều, máy móc, giản đơn, cảm tính, tư duy kinh nghiệm...

Hiện nay, cần giáo dục, tuyên truyền làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nguyên lý, nội dung cơ bản và giá trị to lớn của nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua đó làm cho chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong xã hội. Cùng với đó là giáo dục, tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng; tình hình, nhiệm vụ cách mạng; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Như Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định:“Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng Tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu”[4]. Giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân biết sử dụng Internet một các hiệu quả, thiết thực và lành mạnh, có phong cách văn hóa khi tham gia trên không gian mạng; có ý thức cảnh giác, không đăng tải hoặc để lộ, lọt thông tin, tài liệu liên quan đến bí mật quốc gia…. Ngoài ra còn giáo dục, tuyên truyền các quy định của Đảng, quy định của pháp luật có liên quan để vừa có tác dụng giáo dục, răn đe, ngăn chặn, vừa là căn cứ để phát hiện và xử lý các sai phạm.

Căn cứ vào tình hình cụ thể, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp giáo dục, tuyên truyền, trong đó chú trọng các biện pháp như: Mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, bí thư phải là tấm gương trong học tập và nghiên cứu lý luận, phải nhận diện được và có quan điểm rõ ràng trước các quan điểm lệch lạc, quan điểm sai trái, thù địch, từ đó tuyên truyền, giáo dục và vận động đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đấu tranh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tăng cường bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, qua các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống cách mạng, qua các phong trào thi đua, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng để cổ vũ, động viên sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, huy động sức mạnh của toàn dân trong đấu tranh phản bác các quan quan điểm sại, trái thù địch. Dựa vào những tài liệu, thông tin chính thống, hướng dẫn của cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể cấp trên để tổ chức cung cấp kịp thời cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức những nội dung cần thiết phục vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc. Các cấp ủy đảng luôn nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện sai trái của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong nhận thức, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hai là, phân tích, đánh giá, dự báo khách quan, khoa học tình hình và phương thức, thủ đoạn sử dụng quan điểm sai trái, thù địch để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là giải pháp cơ bản, trực tiếp quyết định hiệu quả nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch. Bởi vì, việc nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch trong mỗi thời điểm, đối với mỗi đối tượng phụ thuộc trực tiếp vào kết quả nhận thức, đánh giá, dự báo tình hình, nội dung, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch có đúng, đầy đủ, kịp thời hay không.

Thực hiện giải pháp trên, các chủ thể, lực lượng cần tập trung phân tích, đánh giá, dự báo tình hình tư tưởng, tâm trạng, những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên, nhân dân; tình hình “nút thắt”, “điểm nóng” tư tưởng trong dư luận xã hội, trên không gian mạng. Phân tích, đánh giá, dự báo nội dung cụ thể của quan điểm sai trái, thù địch trong từng thời điểm, bối cảnh cụ thể; đặc điểm đối tượng, mục đích, âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng. Chủ thể của quan điểm sai trái, thù địch (các thế lực thù địch, những phần tử phản bội, thoái hóa, biến chất), phương thức, thủ đoạn, chiêu trò, luận điệu cụ thể của chúng. Trong đó chú trọng đánh giá đúng quan điểm sai trái của cán bộ, đảng viên cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vì điều đó không dễ dàng, nhưng rất cần thiết. Để thực hiện vấn đề này cần cần phải căn cứ vào “các biểu hiện” được Hội nghị  Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luật số 21-KL/TW (khóa XIII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ rõ.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo khách quan, khoa học tình hình và phương thức, thủ đoạn sử dụng quan điểm sai trái, thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng để tham mưu, đề xuất với cấp ủy các cấp những chủ trương, giải pháp đấu tranh phản bác sát thực, phù hợp tình hình mới.

Ba là, củng cố, phát huy vai trò Ban chỉ đạo 35 và lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch. Đây là giải pháp rất quan trọng, thiết thực trong nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch. Bởi vì, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hết sức quan trọng, nóng bỏng và nhạy cảm của đấu tranh giai cấp, dân tộc trên mặt trận tư tưởng, lý luân, do vậy rất khó khăn, phức tạp. Điều đó đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tuy nhiên Ban chỉ đạo 35 và lực lượng nòng cốt, chuyên trách có vai trò hết sức quan trọng trong cả nhận diện, tham mưu và đấu tranh..

Cấp ủy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt các nội dung, biện pháp chủ yếu như: Kiện toàn đồng bộ và phát huy trách nhiệm Ban Chỉ đạo 35 từ Trung ương đến các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tham mưu cho các cấp ủy đảng và cơ quan, đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng. Quan tâm xây dựng lực lượng nòng cốt, chuyên trách theo hướng tinh, gọn, mạnh; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Nâng cao trình độ chuyên nghiệp, khả năng nhạy bén, sắc xảo trong nhận diện quan điểm sai trái, thù địch và phương thức, thủ đoạn chống phá. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin, cập nhật nội dung phương pháp nghiệp vụ, trang bị phương tiện kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ làm công tác này. Đối với lực lượng chuyên trách cần nghiên cứu sâu lý luận, tổng kết thực tiễn nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta và các nước xã hội chủ nghĩa khác để nâng cao trình độ. Xây dựng, phát huy vai trò Nhóm chuyên gia, cộng tác viên từ Trung ương đến địa phương. Yêu cầu phải đảm bảo tính bí mật, không công khai về tổ chức, hoạt động và nhân sự của lực lượng này. Phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan thông tin, báo chí trong phát hiện, nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch và hoạt động chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Thường xuyên gắn việc xây dựng, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt, chuyên trách với phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy các cấp và Ban chỉ đạo 35.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, lực lượng liên quan trong chia sẻ thông tin, trao đổi, nhận định, đánh giá tình hình, nội dung, phương thức, thủ đoạn sử dụng quan điểm sai trái, thù địch để chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong tình hình mới, việc nhận diện đúng đắn, đầy đủ, kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch là vấn đề khó khăn, phức tạp. Do vậy, cần có sự phối  hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, lực lượng liên quan để phát huy sức mạnh tổng hợp và khả năng thực tế trong thực hiện nhiệm vụ.

Để thực hiện vấn đề này cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng tuyên giáo với các lực lượng liên quan ở các cấp với những hình thức, nội dung phong phú. Biện pháp hết sức quan trọng là phối hợp chặt chẽ giữa Ban tuyên giáo với Hội đồng Lý luận Trung ương, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thông, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan chức năng của Quân đội, Công an để trao đổi, cung cấp thông tin, kinh nghiệm nắm bắt, nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá, các quan điểm sai trái thù địch, kinh nghiệm xử lý các tình huống khi có những vấn đề phức tạp nảy sinh. Chú trọng nắm bắt tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là vấn đề liên quan đến các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, “điểm nóng” mới phát sinh ở ngành, địa phương. Các cơ quan cần tăng cường tính chủ động trong phối hợp cung cấp, trao đổi, chia sẻ thông tin; phối hợp trong nâng cao kỹ năng nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; trong phát hiện, đề xuất bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước còn bất cập, chưa phù hợp trong nhận diện, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch. Thống nhất cơ chế phối hợp trong nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch giữa Ban Chỉ đạo 35 Trung ương với Ban Chỉ đạo 35 các bộ, ngành, địa phương theo cơ chế trao đổi thông tin hai chiều, đảm bảo nhanh, kịp thời, thay việc trao đổi thông tin thông qua văn bản như hiện nay bằng việc sử dụng “Hệ thống thư điện tử bảo mật” trong hệ thống mạng nội bộ của Đảng. Xây dựng tạo lập hệ thống Facebook trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương để chia sẻ, trao đổi thông tin, nắm bắt các luồng tư tưởng, lồng ghép bài viết định hướng tuyên truyền và đấu tranh phản bác. Định kỳ tổ chức hội thảo, trao đổi, rút kinh nghiệm giữa các tổ chức, lực lượng ở các cấp về nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng. Đối với một số đối tượng, trường hợp cụ thể, việc phối hợp chia sẻ thông tin, trao đổi, nhận định, đánh giá cần thận trọng, chặt chẽ, tránh để lọt những quan điểm sai trái được che dấu, ngụy biện tinh vi. Đồng thời, tránh tình trạng quy chụp, ngộ nhận ý kiến khác với một số chủ trương của Đảng trong một thời điểm nào đó với là quan điểm sai trái, thù địch.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là công việc khó khăn, phức tạp và lâu dài. Thời gian qua, bên cạnh những kết quả đạt được, việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Một trong những nguyên nhân trực tiếp là việc nhận diện quan điểm sai trái thù địch còn hạn chế. Do vậy, vấn đề khách quan đặt ra là cần phải nhận diện đúng, đầy đủ, kịp thời những quan điểm trên cùng với phương thức, thủ đoạn, chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch. Để giải quyết vấn đề đó cần nắm chắc và thực hiện bốn giải pháp cơ bản trên đây một cách linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, cụ thể đối với mỗi cấp, ngành, địa phương, đơn vị./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

Ban Chấp hành Trung ương (2018), Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới (Số 23-CT/TW, ngày 09/02).

2.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

4.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2018), Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (số 35, ngày 22/10).

5.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

6.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đảng, Tập 12 Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

7.

Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đảng, Tập 47 Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

8.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018), Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

9.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018), Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị: Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

10.

Nguyễn Duy Quý (Chủ biên) (1998), Những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội.

[1] ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb CTQGST, H, 2021, tr. 40-41

[2] SĐD, tr.41

[3] SĐD, tr.91

[4] ĐCSVN, Nghị quyết của Bộ Chính trị số 35-NQ/TW, ngày 122/10/2018 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái,thù địch trong tình hình mới”.