Đấu tranh với các âm mưu, hoạt động chống phá Quân đội của các thế lực thù địch trên mạng xã hội (MXH) có vai trò quan trọng nhằm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, bảo đảm cho cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức, phương pháp đấu tranh; đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng tham gia đấu tranh với các âm mưu, hoạt động chống phá Quân đội của các thế lực thù địch trên MXH. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp đấu tranh, kết hợp chặt chẽ giữa hình thức đấu tranh trực tiếp và đấu tranh gián tiếp, chú trọng hình thức đấu tranh trực diện với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên MXH; đã gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính, tạo ra sức đề kháng làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Quân đội của các thế lực thù địch; góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, bảo đảm cho cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin tích cực của Đảng, Nhà nước, Quân đội trên MXH có thời điếm còn hạn chế, trong khi đó, số lượng thông tin chống phá Quân đội có số lượng rất lớn, được các thế lực thù địch cập nhật hàng ngày, hàng giờ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh còn chưa theo kịp với tính chất phức tạp của tình hình; tổ chức đấu tranh trực diện phản bác những quan điểm sai trái, phản động trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa thường xuyên, liên tục... Sự phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài quân đội, với cấp ủy, chính quyền địa phương chưa đồng bộ; còn bị động, lúng túng trong dự báo âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nên hiệu quả đấu tranh còn hạn chế. Vì vậy, để đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá Quân đội của các thế lực thù địch trên MXH, cần quán triệt và thực hiện tốt các yêu cầu sạu:

Một là, tiến hành đấu tranh thường xuyên, liên tục.

Hiện nay, âm mưu, hoạt động chống phá Quân đội trên trên MXH được các thế lực thù địch tiến hành liên tục hàng ngày, hàng giờ. Vì vậy, việc đấu tranh với các âm mưu, hoạt động chống phá Quân đội của các thế lực thù địch trên MXH phải được tiến hành kiên trì, thường xuyên, liên tục trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, cả trong lúc học tập, huấn luyện, công tác, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, cũng như trong sinh hoạt hàng ngày. Đây là yêu cầu quan trọng, bảo đảm đấu tranh với các âm mưu, hoạt động chống phá Quân đội của các thế lực thù địch trên MXH kịp thời, hiệu quả.

Thực hiện yêu cầu này, Ban Chỉ đạo 35 các cấp cần tập trung chỉ đạo nội dung, hình thức, lực lượng, phương pháp, biện pháp, thời gian, phối hợp các lực lượng đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá quân đội của các thế lực thù địch trên Internet; làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, bộ phận đấu tranh với các âm mưu, hoạt động chống phá Quân đội của các thế lực thù địch trên MXH. Cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp phải thường xuyên nắm bắt, đánh giá đúng thực trạng tình hình đấu tranh trên mạng xã hội ở cơ quan, đơn vị mình, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân của ưu điểm, khuyết điểm, những hạn chế, bất cập để kịp thời có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, sát đúng với thực tiễn, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục ngay những hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá quân đội của các thế lực thù địch trên MXH.

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính.

“Xây” và “chống” là hai mặt của quá trình đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá quân đội của các thế lực thù địch, có mối quan hệ biện chứng với nhau, “xây” tốt sẽ “chống” hiệu quả hơn và ngược lại “chống” tốt sẽ “xây” bền vững hơn. Đây vừa là yêu cầu có tính nguyên tắc, vừa là quan điểm, phương châm chỉ đạo trong đấu tranh các quan điểm chống phá quân đội của các thế tlực thù địch trên MXH.

Thực hiện yêu cầu này, phải tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Quân đội về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; về mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về truyền thống của dân tộc, của Đảng, Quân đội và đơn vị; về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá cách mạng nói chung, chống phá quân đội nói riêng của các thế lực thù địch. Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên trong Quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, bảo đảm chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đồng thời, quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo, mua chuộc; kiên quyết đấu tranh không thỏa hiệp, hữu khuynh với những quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến những vấn đề nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội; chức năng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Quân đội. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội; chú trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng và của mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá Quân đội của các thế lực thù địch trên MXH hiện nay là một quá trình khó khăn, phức tạp, lâu dài. Nếu chỉ dựa vào lực lượng chuyên trách hoặc chuyên sâu thì không thể giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này. Do vậy, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh; phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn quân với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, các binh chủng trên mặt trận chính trị, tư tưởng trong cuộc đấu tranh; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, ý thức tự giác thành hành động tích cực trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên MXH.

Thực hiện yêu cầu này, phải phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tố chức thực hiện nhiệm vụ đấu tranh thường xuyên, liên tục. Đặc biệt, phải phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đấu tranh với các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tổ chức các lực lượng đấu tranh nòng cốt, chuyên sâu ở các cơ quan, đơn vị kịp thời đấu tranh ngăn chặn không để các quan điểm sai trái, thù địch phát tán trên Internet, MXH có điều kiện tác động vào cán bộ, đảng viên, quần chúng. Coi trọng việc đấu tranh trực diện đối với những người cơ hội, lệch lạc về chính trị ngay từ đơn vị cơ sở. Nâng cao vai trò của các cơ quan báo chí Quân đội trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thường xuyên kiện toàn và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35, bộ phận giúp việc các cấp; phát huy vai trò của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng tham gia đấu tranh với các âm mưu, hoạt động chống phá Quân đội của các thế lực thù địch trên Internet, MXH.

Bốn là, cung cấp thông tin chính thống, chính xác, kip thời và đầy đủ cho cán bộ, chiến sĩ.

Để đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá quân đội của các thế lực thù địch trên Internet, MXH có hiệu quả, vấn đề quan trọng là phải có thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhanh chóng, chính xác, kịp thời và đầy đủ. Vì thực tiễn cho thấy, khi nhu cầu thông tin chính thống được đáp ứng thì nhu cầu tìm đọc những thông tin không chính thống - thông tin sai trái, thù địch của cán bộ, chiến sĩ sẽ giảm đi rất nhiều.

Thực hiện yêu cầu này, phải thường xuyên làm tốt việc cung cấp có định hướng tình hình thời sự về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, về âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá Quân đội của các thế lực thù địch cho cán bộ, đảng viên; khắc phục tình trạng thiếu thông tin, nhiễu thông tin dẫn đến tâm lý hoang mang trước những sự kiện phức tạp diễn ra, hoặc hiểu không đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung thông tin phải đa dạng, đa cấp độ, cập nhật thường xuyên và phổ biến phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, có cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền chính xác, kịp thời, đầy đủ từ Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, đến các cơ quan, đơn vị ở cơ sở. Các cơ quan chức năng trong Quân đội cần tham mưu, đề xuất xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, quản lý từ Trung ương tới địa phương, các cơ quan báo chí cả trong và ngoài quân đội tạo nên sức mạnh tổng hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá quân đội của các thế lực thù địch trên Internet, MXH.

Tài liệu tham khảo:

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb CTQG-ST, Hà Nội, 2021.  

2. Tổng cục Chính trị, Đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, Nxb CTQG-ST, Hà Nội, 2016.