1. Lịch sử

Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới, ngày 25/7/1975, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Học viện Quân sự Cao cấp. Chấp hành Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, ngày 21 tháng 02 năm 1976 Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 38/QĐ-BQP thành lập Học viện Quân sự Cao cấp, nay là Học viện Quốc phòng, cùng với sự ra đời của Học viện, cơ quan Văn phòng được thành lập.

Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy Ban Giám đốc Học viện, Văn phòng Học viện Quốc phòng đã phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về công tác quân sự, hành chính quân sự và bảo đảm phục vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của Học viện, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, ngày càng chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

2. Chức năng

Là cơ quan tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về công tác quân sự, hành chính quân sự và bảo đảm phục vụ.

3. Nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện nghiêm chỉ lệnh SSCĐ của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng và Giám đốc Học viện; huấn luyện quân sự cho các đối tượng của Học viện, kiểm tra, đánh giá kết quả, báo cáo đúng quy định.

Căn cứ chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh cấp trên và nhiệm vụ của Học viện, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, báo cáo, kết luận; khi được phê duyệt tổ chức phối hợp hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Học viện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tổng hợp, báo cáo kịp thời.

Căn cứ vào biểu biên chế của Bộ Tổng tham mưu và tình hình thực tiễn Học viện, tham mưu thực hiện tốt công tác quân số chính sách.

Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch công tác Thanh tra, Pháp chế, thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực, tiếp công dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài Quân đội giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Học viện và các cơ quan, khoa, hệ trước khi ban hành. Tham mưu  thực hiện kế hoạch cải cách hành chính và thực hiện chính phủ điện tử trong Học viện.

Tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện lãnh đạo chỉ đạo công tác đối ngoại quốc phòng đúng đường lối, chủ trương của Đảng; quy chế, quy định của Bộ Quốc phòng và Học viện.

Tổ chức trực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; chuyển, nhận công văn, tài liệu, thư báo bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hướng dẫn các cơ quan, khoa, hệ thực hiện tốt Nghị định của Chính phủ và Thông tư của BQP về thủ tục văn bản hành chính; đăng ký, tiếp nhận, chuyển giao công văn, tài liệu, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện- đào tạo, nghiên cứu khoa học; quản lý, sử dụng, con dấu chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

Tham mưu giúp Thủ trưởng Học viện thực hiện tốt công tác quản lý tài chính; bảo đảm đầy đủ, kịp thời kinh phí cho các nhiệm vụ của Học viện, không để thâm hụt, thất thoát; tổ chức thanh quyết toán đúng nguyên tắc, quy định.

Tổ chức tốt công tác lễ tân, phục vụ, đón tiếp khách đúng quy chế, trọng thị, an toàn; quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, trang bị.

Xây dựng “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, thường xuyên duy trì tốt chế độ nhà ăn, nhà bếp, nâng cao chất lượng công tác phục vụ bảo đảm đúng, đủ chế độ, tiêu chuẩn, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cơ cấu tổ chức

Chỉ huy Văn phòng

Trợ lý Chính trị

Thanh tra quốc phòng

Phòng Tổng hợp- kế hoạch.

Phòng Tác huấn.

Phòng Quân lực.

Phòng Tài Chính.

Ban Đối ngoại.

Ban Văn thư- lưu trữ.

Ban Thông tin.

Ban Hành chính.

Trung đội Vệ binh.

Bếp ăn.

Cơ quan Văn phòng báo công dâng Bác

4. Chỉ huy Văn phòng hiện nay

Đại tá Đinh Khắc Chuyên- Chánh Văn phòng (Từ năm 2016- nay).

Đại tá Nguyễn Tiến Thi- Phó Chánh Văn phòng (Từ năm 2021- nay).

5. Khen thưởng

Bộ Quốc phòng tặng 03 Bằng khen trong công tác huấn luyện.

Bộ Quốc phòng tặng 02 Bằng khen trong xây dựng đơn vị VMTD.

Bộ Quốc phòng tặng 01 Bằng khen và trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Học viện tặng 06 Bằng khen.

6. Chánh Văn phòng qua các thời kỳ

Đại tá Lê Văn Bính:           1976- 1979.

Đại tá Trần Văn Hiệp:                  1979- 1983.

Đại tá Nguyễn Minh Thông:        1983- 1987.

Đại tá Dương Trọng Trầm:          1987- 1989.

Đại tá Đinh Xuân Hải:                 1989- 1993.

Đại tá Nguyễn Ngọc Tỷ:              1993- 1996.

Đại tá Dương Văn Tỉnh:               1996- 1998.

Đại tá Đào Trọng Lạc:                 1998- 2002.

Đại tá Hoàng Đại Chiến:              2002- 2013.

Đại tá Đặng Văn Yên:                  2013- 2016.

7. Địa chỉ: Số 93, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội./.